П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  10.09.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  десети септември,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурор  Райко Стоянов 

сложи за разглеждане НОХ дело    171 по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Стоянов.

Подсъдимата С.А., редовно призована, се явява лично, доведена от ОД”Охрана”- Бургас, ведно с адв.Е.Т. ***, надлежно упълномощена.

Явява се преводача М. А.д А..

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ: 

НАЗНАЧАВА М. А.д А. в качеството на преводач по НОХД №171/2014г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на арабски език и от арабски език на български език, камо му определя възнаграждение  в размер на 60 лева, платими от бюджета на съда.

Снема самоличността на преводача:

М. А.д А. с ЕГН:********** л.к. №********* изд.15.08.201*г. МВР- София  с адрес ***,  заклет преводач от български език на арабски и обратно.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.

Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимата С.А.   по документи от делото и данни заявени от подсъдимата чрез преводача.

С.А.   - жена, роден на  *** година в гр.Х.,Р.С., паспорт №********, неосъждана.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 171/2014г. с подсъдимата С.А.  и нейния защитник адв.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимата С.А.  се ПРИЗНАВА за  виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че: На 07.09.2014 година, около 15.30 часа на трасе влизащи моторни превозни средства от Р.Турция в Р.България на ГКПП-Малко Търново съзнателно се е ползвала с преправен документ за самоличност – шведски паспорт № ********, издаден на 16.09.2005г., валиден до 16.09.2015г., пред длъжностно лице – граничен полицай при ГКПП Малко Търново, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54  от НК, на подсъдимата се налага наказание ЛОС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Разноските по делото направени по дознанието в размер на 105.00лв. се възлагат в тежест на подсъдимата.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществените доказателства – шведски паспорт № ********, издаден на 16.09.200*г., валиден до 16.09.201*г. се отнема в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”б” от НК.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моята подзащитна доброволно,  същата е запозната с него, наясно е с правните последици, съгласна е да заплати разноските.

Подсъдимата / чрез преводача/ : Разбирам обвинението. Признавам се за виновна по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдима:                          

/ Райко Стоянов /                                                     / С.А.  /

                                                          

Защитник:

/Адв. Е.Т./

 

Преводач:

/ М.А./

 

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП  №172/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, ДП № 141/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимата С.А. и нейния защитник адв.Е.Т., съгласно условията на което подсъдимата  С.А. - жена, родена на  *** година в гр.Х.,Р.С., паспорт №********, неосъждана,  се ПРИЗНАВА за  виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че: На 07.09.2014 година, около 15.30 часа на трасе влизащи моторни превозни средства от Р.Турция в Р.България на ГКПП-Малко Търново съзнателно се е ползвала с преправен документ за самоличност – шведски паспорт № ********, издаден на 16.09.200*г., валиден до 16.09.201*г., пред длъжностно лице – граничен полицай при ГКПП Малко Търново, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимата  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

 

За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54  от НК, на подсъдимата С.А. - жена, родена на  *** година в гр.Х.,Р.С., паспорт №********, неосъждана, се налага наказание ЛОС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществените доказателства – шведски паспорт № ********, издаден на 16.09.200*г., валиден до 16.09.201*г. се отнема в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”б” от НК.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо  на 165.00лв., се възлагат в тежест на подсъдимата С.А. - жена, родена на  *** година в гр.Х.,Р.С., паспорт №********, неосъждана.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 171/2014г.

Освобождава подсъдимата С.А. от зала.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС.

Препис от определението да се връчи незабавно на Следствения арест –Бургас, Съдебна охрана – Бургас и ГПУ-Малко Търново.

 

Приключи с.з. в 11:15 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: