Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр.М.Т., 31.07.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Малкотърновският районен съд, в закрито заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

 

като разгледа докладваното от съдията Москова  гр.д. № 171 по описа за 2013г. на РС-М.Т., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

         Постъпила е молба адв.С.- пълномощник на ищеца А.Й.Й. с която твърди, че в диспозитива на Решение № 14/08.07.2014г. по гр.д.№ 171/2013г. по описа на съда е допусната техническа грешка при изписването на крайната дата на процесния период по отношение на третия от уважените искове. Моли съда на основание чл.247 от ГПК да постанови решение, с което да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното решението, както следва : На страница 10 на ред 13 отдолу нагоре вместо „до 30.09.2013г.” да се чете „до 30.09.2012г.”

         Ответникът – ГД”Гранична полиция” към МВР  в срока по чл. 247, ал.2 от ГПК, е депозирала  в съда отговор по повод исканата поправка на очевидна фактическа грешка, със становище за основателност на молбата.

         Съдът, след като се запозна с постъпилата молба и с материалите по горепосоченото гр.д., намира следното от фактическа и правна страна:

         С исковата молба, по която е образувано гр. д. № 171/2013г. по описа на Районен съд- М.Т.  е посочена като крайна дата по отношение на процесния период на третия иск – 30.09.2012г., като същата  крайна дата – 30.09.2012г.  е взета от съда предвид и е посочена  в мотивите на постановеното по делото решение № 14/08.07.2014г.,  с което съдът е уважил, предявения от ищеца трети иск. При техническото изписване обаче на крайната дата на процесния период по отношение на третия иск, в диспозитива на постановеното по делото решение № 14/08.07.2014г., е допусната очевидна фактическа грешка като погрешно е изписана като крайна дата „30.09.2013г.” вместо  датата „ до 30.09.2012г.”, поради което и молбата за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решението, се явява основателна и следва да бъде уважена..

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 247ал.1 от ГПК съдът

 

Р Е Ш И :

        

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 14/08.07.2014г. по гр.д. № 171/2013г. по описа на Районен съд-М.Т., като: на страница 10 на ред 13 отдолу нагоре вместо „до 30.09.2013г.” да се чете „ до 30.09.2012г.”

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд-Бургас.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: