Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 28.10.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На   двадесет и първи октомври                                                                  2015г.                            

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №170 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на срещу А.И.А., ЕГН - **********,  с адрес ***, против наказателно постановление №121/2015 г. от 10.07.2015г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците е наложена глоба в размер на  размер на 2240,00 /две хиляди двеста и четиридесет/ лева, представляващи 100% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на нарушението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

           Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт №82 от 24.02.2015г., съставен от Р.С.К. - старши митнически инспектор при МП “Малко Търново”,  за това ,че при  извършена проверка на 24.02.2015 г., около 15,00 часа на МП”Малко Търново”, на трасе изход от Р.България за Р. Турция пристига автобус марка „****” с per. № В *****, управляван от лицето А.И.А..

Преди започване на митническа проверка актосъставителят запитва шофьора и пътниците в автобуса, дали имат нещо за деклариране пред митническите органи.

След получаване на отрицателни отговори, пристъпва към извършване на митническа проверка на превозното средство и багажа на пътниците.

При последвалата проверка, на пътническия салон на автобуса, под последната седалка и във фабричната кухина зад нея, открива недекларирани 64 /шестдесет и четири/ броя дизелови дюзи за автомобил, както следва:

 дюзи-дизелови за автомобил № 04L130277АЕ - 50/петдесет/ броя,

 дюзи-дизелови за автомобил № 03L130277B - 14 /четиринадесет/ броя,

на обща митническа стойност 2240,00 /две хиляди двеста и четиридесет/ лева, определена съгласно становище на комисия по Заповед № ЗМ-1000-103/09.02.2015 г. на Началника на Митница Бургас, на основание чл.883 от ППЗМ.

За извършената проверка е съставен Протокол за щателна митническа проверка № КЦ-М 593/24.02.2015 г.

Откритата недекларирана стока е иззета с разписка за задържане № 0003926/24.02.2013 г. и манифестирана служебно в Митница Бургас.

Стоката е с търговски характер /по аргумент за противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността / и подлежи на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл.62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г.за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията , относно писмено деклариране чрез ЕАД.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

А.И.А. не е изпълнил своите задължения да декларира пред митническите органи пренасяните от него стоки. На МП “Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика и е указано, че пътниците са длъжни да
декларират пренасяните от тях стоки с търговски характер. На лицето е била осигурена възможност да декларира стоките /било е запитано дали има стока за деклариране пред митническите органи/, но не е сторило това нито устно нито писмено.

      От фактическата обстановка и начина на действие, описани в обстоятелствената част на акта и постановлението се установява, че на 24.02.2015г.А.И.А. е направил опит да пренесе описаните по -горе стоки през държавната граница,през МП „Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи,с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците.

Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св. К..  .Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

       Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона

           Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № №121/2015г.от 10.07.2015г. на  Началник на Митница Бургас, с което на А.И.А., ЕГН - **********,  с адрес *** за нарушение на   чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците е наложена глоба в   размер на 2240,00 /две хиляди двеста и четиридесет/ лева, представляващи 100% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на нарушението.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: