П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  03.09.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  трети септември,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анатоли Бобоков

           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурора Райко Стоянов 

сложи за разглеждане НОХ дело    170  по описа за 2014 год.

докладвано от съдията  Бобоков

            На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Стоянов.

            Подсъдимият Г.Т., редовно призован, се явява лично, доведен от Съдебна охрана-Бургас.

            Явява се адв.Т.С. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

            Съдът запитва подсъдимия дали е съгласен адв.Т.С. от БАК да го представлява в настоящето производство.

            Подсъдимият Т./чрез преводача/: Съгласен съм.

            Явява се П.К. –преводач  от руски език на български и обратно.

СЪДЪТ, като взе предвид, че подсъдимият Г.Т. е руски гражданин и не владее български език, намери че следва да назначи по НОХД № 170/2014г. по описа на РС-Малко Търново  П.Г.К. – заклет преводач от руски език на български и обратно, който следва да извърши устен превод по делото от руски език на български и обратно, поради което, Съдът на основание чл.94 ал.1 т.4 НПК, вр.чл.25 ал.1 ЗПП,

НАЗНАЧАВА адв.Т.С. *** за служебен защитник в настоящето производство.

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  П.Г.К. за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от руски на български език и от българки на руски език, както и в последствие да извърши писмен превод на постановеното от съда определение,  като му определя възнаграждение в размер на 60.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

Съдът снема самоличността на преводача:

П.Г.К. с ЕГН:********** ***, заклет преводач от руски на български и от български на руски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.

Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото:

            Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият/чрез превода/ : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия по документи и по данни, заявени от него :

Г.Т. –  мъж, роден на ***г. в гр.Б. – Грузия, притежаващ паспорт: № ********, издаден на 11.02.2014г., валиден до 11.02.2024г.  неосъждан, с висше образование, търговец.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 170/2014г. с подсъдимия Г.Т. и неговия защитник адв.С. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият Г.Т. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че:  На 30.08.2014 година, около 22.30 часа на трасе влизащи моторни превозни средства от Р.Турция в Р.България на ГКПП-Малко Търново съзнателно се е ползвал с преправен документ за самоличност – литовска лична карта №13677305, издадена на 1*.0*.20**г. валидна до 17.08.2022г., пред длъжностно лице, като за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54  от НК, на подсъдимия се налага наказание ЛОС за срок от една година, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага  за срок от три години.

Разноските по делото направени по дознанието в размер на 150.00лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществените доказателства – литовска лична карта №******,издадена на 1*.0*.20**г., валидна до 17.08.2022г. се отнема в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”б” от НК.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.С.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.

Подсъдимият /чрез преводача/ : Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдим:                            

/ Райко Стоянов /                                                     / Г.Т. /

                                                          

Защитник:

/Адв. Т.С./

 

Преводач:

/ П.К. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  №169/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, БДП № 138/2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимаия Г.Т. и неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият Г.Т. - мъж, роден на ***г. в гр.Б. – Грузия, притежаващ паспорт: № ********, издаден на 11.02.2014г., валиден до 11.02.2024г.  неосъждан, с висше образование, търговец, се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че:  На 30.08.2014 година, около 22.30 часа на трасе влизащи моторни превозни средства от Р.Турция в Р.България на ГКПП-Малко Търново съзнателно се е ползвал с преправен документ за самоличност – литовска лична карта №*******, издадена на 1*.0*.20**г. валидна до 17.08.2022г., пред длъжностно лице, като за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308  ал.2 от НК вр.чл.54 от НК, на подсъдимия се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, се отлага с изпитателен  срок от ТРИ ГОДИНИ.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото – литовска лична карта №13677305,издадена на 17.08.2012г., валидна до 17.08.2022г. се отнема в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”б” от НК.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо на 210.00лв., се възлагат в тежест на подсъдимия  Г.Т..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 170/2014г.

Освобождава подсъдимия Г.Т. от зала.

Определението за прекратяване е окончателно.

Препис от определението да се връчи незабавно на Следствения арест –Бургас, Съдебна охрана – Бургас и ГПУ-Малко Търново.

 

Приключи с.з. в 13:30 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: