Р Е Ш Е Н И Е

          23.12.2015г.    гр.Малко Търново

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд                                 гражданска колегия

на  двадесет  и  втори декември                   две хиляди и петнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                             Председател: Чанко Петков

секретар: М.Д.

прокурор: Райко Стоянов

като разгледа докладваното от съдията Петков гражданско дело №   169 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., и за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.30 от Закон за закрила на детето (ЗЗД) и е образувано по молба с правно основание чл.29, т.9 вр. чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗД, подадена от Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Царево, действащи чрез Директора Мария Николова, за прекратяване настаняването на детето в семейството на близки и роднини, поради отпадане  на основанията за настаняване.

 В молбата се сочи, че малолетното дете ** с ЕГН:*********** с майка ** с ЕГН:********** е било настанено по реда на чл.26 от ЗЗД в семейството на вуйчо си по майчина линия ** със заповед №ЗД-РД01/003/13.01.2015г. на директора на ДСП-Царево и влязло в сила решение №5/13.02.2015г. постановено по гр.дело №13/2015г. на РС- Малко Търново.  Сочи се, че на 27.11.2015г. във връзка с работата по случая е извършено посещение в с.З**, където детето е открито в дома на баба си **.

По данни на г-жа Д**, след като се е завърнала от чужбина в с.З**, детето често й гостува и желае да живее при нея, не при вуйчо си. При разговор с детето, то е потвърдило същото.

Поради това молят да се постанови решение, с което да се прекрати настаняването на детето, тъй като това било в негов интерес.

              В съдебно заседание се явява молителят Д„СП”-гр.Царево, който поддържа молбата за прекратяване на настаняването на детето.

             Заинтересованата страна РП-Малко Търново, редовно призовани, се представлява от прокурор Стоянов, който взема положително становище по молбата.

             След преценка, поотделно и в съвкупност на събрания доказателствен материал, доводите и становищата на страните, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

             Съгласно Удостоверение за раждане от ***г***, детето ** роден на *** г. в гр. Б** ЕГН:*********** е родено от майка ** с ЕГН:**********,  за което е съставен Акт за раждане **. от община Б**.

       С Решение №5/13.02.2015г. постановено по гр.дело №13/2015г. на РС- Малко Търново детето е било настанено в семейството на роднини и близки – при вуйчото по майчина линия на детето, а именно: ** до настъпването на законни основания за изменение или прекратяване на мярката.

  Със Заповед №ЗД-РД01/0018/30.11.2015г. на директора на ДСП-Царево е прекратено настаняването на детето Й** в семейството на вуйчо му по майчина линия - **, до произнасяне на съда.

             При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

             Съдът намира подадената молба с правно основание чл.29, т.9 вр. чл.25, ал.1, т.3 от Закон за закрила на детето за основателна и доказана.

              Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това. Законът за закрила на детето съответно е установил и реда за прекратяване на настаняването на детето извън семейството му - чл. 30, като изрично са посочени и основанията за прекратяване - чл. 29, ал. 1 от закона

             От доказателствата по делото се установява, че действително е налице промяна в обстоятелствата, свързани с отглеждането на детето и изразяващи се в отпадане на причината, която е обусловила налагането от РС-Малко Търново на мярка за закрила настаняване в семейството на неговия вуйчо по майчина линия. Към настоящия момент малолетния Й** живее при баба си по майчина линия – **, а не при вуйчо си - **. Същата разполага с подходящи битови условия за отглеждането и възпитанието на Й**. Налице е и желание от негова страна.

            В тази връзка настоящият състав намира, че е налице хипотезата на чл. 29, т. 9 вр. чл.25, ал.1, т.3 от Закона за закрила на детето, поради което и спрямо детето ** с ЕГН:*********** следва да бъде постановено прекратяване на мярката за закрила, а именно прекратяване на настаняването в семейството на вуйчо му по майчина линия.

            Водим от горното и на основание чл.30 от ЗЗД, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

                  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.29, т.9 вр. чл.25, ал.1, т..3 от Закон за закрила на детето мярката за закрила „настаняване в семейството на роднини и близки  - при вуйчото по майчина линия на детето, а именно: **  с ЕГН: **********, наложена с Решение №5/13.02.2015г. постановено по гр.дело №13/2015г. на РС- Малко Търново спрямо малолетното дете ** роден на *** г. в гр. Б** с ЕГН:***********, от майка **, ЕГН: **********, поради отпадане на основанието за налагането й по чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗД.

 

               Решението подлежи на въззивно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването  му на страните пред ОС-Б**.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: