Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                  22.12.2014 г.                              град Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                     наказателен състав

На първи декември                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХ дело № 169 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН ие образувано  по жалба на Х.Й.Х.,***, против наказателно постановление № 14-0299-000047/28.07.2014г. на Началника на РУП-Малко Търново, с което за нарушение на чл. 103 от Закона за движение но пътищата(ЗДвП), на основание чл. 175, ал.1 т.4 от същия закон, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

С въззивната жалба се иска отмяна на наказателното постановление, като се твърдят допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на АУАН-а и НП. Твърди се, че жалбоподателят не е допуснал описаното в АУАН и НП нарушение.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично и с упълномощен а., който пледира за отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно на изложените в жалбата основания.

Административно наказващият орган не изпраща представител в съдебното заседание и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като провери служебно атакуваното наказателно постановление и приложените към него материали, доводите на страните и събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

На 17.07.2014г. актосъставителят П. получил сигнал от ГПУ М.Търново с искане за съдействие. Св.П. отишъл в ГПУ М.Търново и получил информация, че жалбоподателят Х. не спрял на стоп палка в местн.Босно. Тъй като служителите на Гранична полиция нямат право да съставят актове по ЗДвП, св.П. съставил срещу жалбоподателя АУАН № 829897 за това, че на 17.07.2014г. около 11,30 часа на ПП-І-9 (на км. 278+7) в района на местн. Босна в посока към гр.Бургас при управление на лек автомобил „Ауди КУ” с рег № * **** **, негова собственост, при подаден своевременно ясен сигнал за спиране със стоп палка по образец от униформен полицай не спрял на посоченото от представителя на службата за контрол място и продължил движението си към гр.Бургас. нарушението било квалифицирано по чл.103 от ЗДвП.

Въз основа посочения АУАН, административният орган издал атакуваното наказателно постановление № 14-0299-000047/28.07.2014г., с което жалбоподателят е санкциониран, на основание чл.175, ал.1 т.4 от ЗДвП, като му е наложена глоба в размер на 200лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

По направено доказателствено искане на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът изиска от РУП-Кърджали заверен препис от писмо изх.№ 7415/17.07.2014г. и разписка за връчена призовка на жалбоподателя. От РУП-Кърджали се получи писмо изх.№ 11152/18.11.2014г., с която уведомиха съда, че са получили призовка с вх.№ 3114/15.07.2014г. от ГПУ-М.Търново за връчване на Х.Й.Х.. Призовката е била връчена и с писмо изх.№ 7415/17.07.2014г. по описа на РУП-Кърждали е изпратена на ГПУ-М.Търново.

Съдът изиска от РУП-М.Търново справка относно постъпил сигнал на 17.07.2014г. от ГПУ-М.Търново за неустановен нарушител – водач на л.а. Ауди с рег. № * ****** и изиска от РУП-М.Търново, информация дали е изпращана в РУП-Кърджали призовка за връчване на жалбоподателя да се яви в РУП-М.Търново. От изпратените материали става ясно, че на 05.07.2014г. полицейски наряд на КПП Босна в състав Д.С., З.С. и П.Б. от ГОДГ-04 е подадал информация, че същият ден в 03.00ч. на КПП Босна е преминал лек автомобил „Ауди” с рег. № * ******, водачът, на който не изпълнил полицейско разпореждане – не спира при подаден сигнал със стоп палка и се отправя с висока скорост в посока към гр.Бургас. За случая е бил уведомен пол.наряд на ГПУ-Бургас, който бил на с.Маринка. Засеченото МПС и там не спира на подаден сигнал със стоп палка. След извършени ОСМ се установил водача на МПС-то –Х.Й.Х. ***. От ГОИД ГПУ М.Търново е изпратено писмо с рег. № 12217/09.07.2014г. с призовка до РУП-Кърджали за връчване на Х.Й.Х.. Видно от представеното копие на призовка, същата е била връчена на лицето на 13.07.2014г., като с призовката лицето е било призовано да се яви на 17.07.2014г. в ГПУ Малко Търново.

От представените материали безспорно се установява, че нарушението не е било извършено на 17.07.2014г., а на 05.07.2014г.

Съгласно разпоредбата на чл.42, т. 3 и чл.57, ал.1 т.5 от ЗАНН, следва в АУАН и в НП да се посочи датата на нарушението. След като актосъставителят и наказващият орган са посочили датата 15.07.2014г., а безспорно се установи, че нарушението е извършено на 05.07.2014г. е налице съществено нарушение на процесуалните правила при издаването на АУАН и НП, тъй като описаната фактическа обстановка не отговаря на действителната, поради което наказателното постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0299-000047/28.07.2014г. на Началника на РУП-Малко Търново, с което за нарушение на чл. 103 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 175, ал.1 т.4 от същия закон, на Х.Й.Х.,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, като незаконосъобразно.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: