Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                     23.12.2015г.                                 град Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,              граждански състав

На двадесет и втори     декември         през две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЧАНКО ПЕТКОВ

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Петков

Прокурор :Райко Стоянов

гражданско дело №   168     по описа за 2015 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от ГПК вр. с чл. 30 и чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 28 от Закона за закрила на детето, във връзка с постъпила  молба от директора на Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл.28 от Закона за закрила на детето да постанови решение, с което да настани детето ** Д. родена на *** г., в семейството на нейната баба  П.А.Д..

В молбата на Директора на ДСП-Царево се излага, че малолетното дете ** Д. е родена на *** г.в гр. Б**. Майката ** Д. има три деца-** на 11 години, ** на 10 години и ** Д. на 7 години.

Детето ** е припознато от бащата. Изоставено е от майката в дома на бабата и дядото по бащина линия на 2 години. Спрямо това дете е предприета мярка за закрила съгласно чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗД –настаняване в семейство на роднини.

Малолетното дете ** Д. е било настанено по реда на чл.26 от ЗЗД в семейството на вуйчо си по майчина линия **  със заповед №РД01/0005/13.01.2015г. на директора на ДСП-Царево и влязло в сила Решение № 3/13.02.2015г., постановено по гр.д.№ 11/2015г. на РС- Малко Търново.

На 27.11.2015г. във връзка с работата по случая е извършено посещение в с.З**, където детето е открито в дома на баба си П.Д..

По данни на г-жа Д., след като се е завърнала от чужбина в с.З**, детето често й гостува и желае да живее при нея, не при вуйчо си. При разговор с детето, то е потвърдило същото.

Г-жа Д. е изявила желание да отглежда в семейството си детето ** Д., като е подписала декларация по чл.24 ал.3 от ППЗЗД за съгласие малолетната П** да  бъде настанена в семейството й.

Със заповед №ЗД-РД01/0020/30.11.2015г. на директора на ДСП-Царево е прекратено настаняването на детето П** в семейството на вуйчо й по майчина линия – **.

Със Заповед № ЗД –РД01/0021/30.11.2015г. детето е настанено временно в семейството на нейната баба по майчина линия П.А.Д. ЕГН:********** с постоянен и настоящ адрес *** до произнасяне на съда с решение по чл.28 от Закона за закрила на детето.

В съдебно заседание П.А.Д. потвърждава желанието си детето да бъде настанено в нейното семейство и заявява, че ще полага грижи за физическото развитие и възпитанието на детето.

Малкотърновският районен съд, след като взе предвид направените искания, прецени събраните по делото доказателства, и след като съобрази закона, намира за установено следното:

Видно от данните по делото малолетната ** Д., родена на ***г. в гр. Б**, ЕГН **********, понастоящем е на 8 години. Детето е било настането за отглеждано в семейството на нейния вуйчо по майчина линия - **. Издадена е заповед № ЗД –РД01/0021/30.11.2015г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Царево, за настаняване на детето в семейството на нейната баба по майчина линия до произнасянето на съда.

В молбата на Д”СП”- гр. Царево до съда се иска настаняване на детето ** Д., родена на ***г. в гр. Б**, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** в семейството на нейната баба по майчина линия П.А.Д. ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***.

При определяне на мерките за закрила на детето, като се ръководи преди всичко от интереса на детето, съдът съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЗД, следва да съобрази установената в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД поредност на лицата, респ. институциите, при които може да бъде настанено детето, а именно: семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция.

С оглед изброената поредност в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД,  следва изводът, че приоритет при настаняването на дете имат лицата, които са негови роднини или близки. В случая видно от данните по делото, се установява, че е установена роднина - баба на детето  по майчина линия, която да поеме грижите и отговорността за неговото физическо и психическо развитие.

Предвид гореизложените обстоятелства, съдът намира, че нуждата на детето от непрекъсната грижа, възпитание, емоционални и битови потребности може  да бъде задоволявана от семейството на П.А.Д..

Предвид горното, съдът като съобрази интереса на детето, намира, че за неговото правилно духовно и физическо развитие, възпитание и битови условия  е необходимо отглеждането му в семейна среда, която може да бъде осигурявана от П.А.Д., в чието семейство детето следва да бъде настанено за отглеждане до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

Мотивиран от горното и на основание чл. 30 вр. с чл. 26, ал. 1, чл. 28 и чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗДетето, Малкотърновският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

         НАСТАНЯВА детето ** Д., родена на ***г. в гр. Б**, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, с майка ** Д., ЕГН ********** в семейството на нейната баба по майчина линия П.А.Д. с ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

         Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Б**кия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на Д”СП”- гр. Царево за сведение и изпълнение.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: