П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  25.08.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и пети август,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар Кети М.  и прокурора Райко С. 

сложи за разглеждане НОХ дело    168   по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора С..

            Подсъдимата С.Б., редовно призован, се явява лично, доведена от Съдебна охрана-Бургас.

            Явява се адв.Т.С. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

            Явява се Д.Р. – заклет преводач  от руски език на български и обратно.

СЪДЪТ, като взе предвид, че подсъдимата С.Б. е руска гражданка и не владее български език, намери че следва да назначи по НОХД № 168/2014г. по описа на РС-Малко Търново  Д.С.Р. – заклет преводач от руски език на български и обратно, който следва да извърши устен превод по делото от руски език на български и обратно, поради което

ОПРЕДЕЛИ: НАЗНАЧАВА Д.С.Р. с ЕГН ********** ***– заклет преводач от руски език на български и  обратно, който следва да извърши устен превод по делото от руски език на български и обратно, като му определя възнаграждение в размер на 60.00 лева и пътни разноски в размер на 10.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

По хода на делото:

            Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Подс.Б./чрез превода/ : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като намери че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, определи

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимата по документи и по данни, заявени от нея :

      С.С.Б. –жена, родена на ***г***, Руска Федерация, гражданка на Руската Федерация, притежаваща задграничен руски паспорт: ** № *******, издаден на **.**.201*г. от УФМС ***, валиден до 29.04.2019г.  неосъждана, висше образование,  неомъжена, по занятие търговец.  

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 168/2014г. с подсъдимата С.С.Б. и нейния защитник адв.С. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимата С.С.Б. се ПРИЗНАВА за  виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че: На 06.08.2014 година, около 16.30 часа на трасе „Вход” от Р.Турция в Р.България на ГКПП-Малко Търново съзнателно се е ползвала с преправен документ за самоличност – латвийски задграничен паспорт № ** *****, издаден на 14.10.2***г. на името на Д. Б.-жена, род.на ***г. в Р.Латвия, валиден до 13.10.2016г., пред длъжностно лице, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54  от НК, на подсъдимата се налага наказание ЛОС за срок от една година, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага  за срок от три години.

Разноските по делото направени по дознанието в размер на 415.78лв. се възлагат в тежест на подсъдимата.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществените доказателства – руския задграничен паспорт: ** № *****, издаден на **.**.2***г. от УФМС ***, валиден до 29.04.2019г.  да се върне на подсъдимата, а преправения латвийски заграничен паспорт № ** *****, издаден на **.**.2***г. на името на Д. Б.-жена, род.на ***г. в Р.Латвия, валиден до 13.10.2016г. се отнема в полза на държавата.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.С.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моята подзащитна доброволно,  същата е запозната с него, наясно е с правните последици, съгласна е да заплати разноските.

Подс.Б. / чрез преводача/ : Разбирам обвинението. Признавам се за виновна по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдима:                          

/ Райко С. /                                                    / С.С.Б. /

                                                          

Защитник:

/Адв. Т.С./

 

Преводач:

/ Д.Р./

 

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП  №159/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, ДП № 128/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко С., подсъдимата С.С.Б.  и нейния защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимата  С.С.Б. –жена, родена на ***г***, Руска Федерация, гражданка на Руската Федерация, притежаваща задграничен руски паспорт: ** № *****, издаден на **.**.2***г. от УФМС ***, валиден до 29.04.2019г.  неосъждана, висше образование,  неомъжена, по занятие търговец,    се ПРИЗНАВА за  виновна в извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308  ал.2 от НК, а именно в това, че: На 06.08.2014 година, около 16.30 часа на трасе „Вход” от Р.Турция в Р.България на ГКПП-Малко Търново съзнателно се е ползвала с преправен документ за самоличност – латвийски задграничен паспорт № ** *****, издаден на 14.10.2006г. на името на Д. Б.-жена, род.на ***г. в Р.Латвия, валиден до 13.10.2016г., пред длъжностно лице, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308  ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимата  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308  ал.2 от НК вр.чл.54 от НК, на подсъдимата  С.С.Б. –жена, родена на ***г***, Руска Федерация, гражданка на Руската Федерация, притежаваща задграничен руски паспорт: ** № *******, издаден на 29.04.2****г. от УФМС ***, валиден до 29.04.2019г.,  се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛОС СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществените доказателства по делото -  руския задграничен паспорт: ** № ******, издаден на 29.04.2*****г. от УФМС *** на името на подсъдимата, валиден до 29.04.2019г.  да се върне на подсъдимата С.С.Б., а преправения латвийски заграничен паспорт № ** ******, издаден на 14.10.2****г. на името на Д. Б.-жена, род.на ***г. в Р.Латвия, валиден до 13.10.2016г. се отнема в полза на държавата.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо  на 485.78лв., се възлагат в тежест на подсъдимата С.С.Б. –жена, родена на ***г***, Руска Федерация, гражданка на Руската Федерация, притежаваща задграничен руски паспорт: ** № *****, издаден на 29.04.2***г. от УФМС ***, валиден до 29.04.2019г..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 168/2014г.

Освобождава подсъдимата С.С.Б. от зала.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС.

Препис от определението да се връчи незабавно на Следствения арест –Бургас, Съдебна охрана – Бургас и ГПУ-Малко Търново.

Приключи с.з. в 14:30 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: