Р Е Ш Е Н И Е

                         гр. Малко Търново          18.09.2014г.  

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

Малкотърновският  районен съд                          наказателна колегия, в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:                                                                   

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Борис Луков, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 166/2014г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.375-379 от НПК.

С Постановление за прекратяване на наказателното производство, внесено в съда на 20.08.2014г. , прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново счита, че фактическата обстановка  по досъдебното производство № 127/2014г. по описа на РП-Малко Търново, № 155/2014г. на ГПУ-Малко Търново,  образувано срещу К.Х. с ЕГН **********, турски гражданин с разрешение № *******/20.02-20**г. за постоянно пребиваване в РБългария , неосъждан, с постоянен адрес:***, за  извършено престъпление по чл.281, е  изяснена и че по отношение и на обвиняемия са налице основанията на чл.78а от НК,  поради което  е направил предложение пред РС-Малко Търново за  освобождаването му от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

 В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа така направеното предложение.

          Обвиняемия Х., редовно призован, не се явява лично в с.з. – за него - адв.Т., която с оглед на съдействието, което обвиняемия е оказал в хода на досъдебното производство за разкриването на обективната истина, чистото му съдебно минало и разкаянието му за извършеното престъпление, пледира за минималното административно наказание, предвидено в закона,

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият  К.Х. с ЕГН ********** е турски гражданин с разрешение № *******/20.02-2014г. за постоянно пребиваване в РБългария , неосъждан, с постоянен адрес:***, начално образование, по занаятие -шофьор.

В периода  21 юли -2  август 2014г. обвиняемият К.Х.  заедно със свой приятел на име М. бил в едно кафе в гр. Харманли, където сирийския гражданин К.Х.И. с предоставен хуманитарен статут и настанен в бежанския център на града, потърсил контакт с тях. Посредством жестове и малко думи на турски език, сирийския гражданин им обяснил, че осем сирийски граждани - негови роднини се намират в района на град Малко Търново и ги помолил да ги превозят до вътрешността на страната с два автомобила. Обв. Х.  и приятелят му М.  се съгласили да извършат услугата срещу възнаграждение в размер на 1000 евро плюс горивото на автомобилите. На 4 август 2014г. около 13.00 часа потеглили от град Харманли към град Малко Търново, като обв. Х.  управлявал л.а. „АУДИ А6”ДКН * **** ** , а приятелят му М. управлявал микробус „Мерцедес Вито” с ДКН № * **** **. В Малко Търново пристигнали около 16.30 часа, като по време на пътуването сириецът Исмаил непрекъснато говорел по телефона. Като навлезни в района на м.”Папазова нива” в землището на Малко Търново, на пътя излезнала групата сирийски граждани, двамата автомобила спрели и ги качили, като в л.а. влезли пет души/единият от тях в багажника/,  а в микробуса – трима. След като натоварили сирийските граждани, Х.  и приятелят му М. поели обратно към Бургас, като първи се движел микробуса,управляван от М., а след него лекия автомобил, управляван от Х.  . Около 18.45 часа двете МПС-та били спрени на КПП „Босна”, община Малко Търново за проверка от служители на ГПУ-Малко Търново. В хода на проверката граничните полицейските служители установили, че превозваните от обв.Х.  и приятелят му М. пътници не притежават документи за самоличност, поради което всички били задържани и отведени в ГПУ-Малко Търново. При последвалите оперативни действия органите на властта установили самоличността на превозваните от обвиняемия Х.  и неговия приятел М. сирийски граждани, както следва: М.А.Х. –род.***г., С.А.Х. –род.***г. заедно с малолетните й деца А.М. Х.-род.***г., А.М.Х.-род.***г. и Р.М. Х.-род.***г., Ш.М.Р.-род.***г. и детето му малолетния Х.Р.-род.***г., Х.Р. –род.***г. и Ш.М.Р. –род.***г., както и че същите са влезли пеша вечерта на 01.08.2014г.срещу 02.08.2014г. без надлежното разрешение на органите на властта от РТурция на територията на РБългария. Така обвиняемият Х.  е осъществил състава на чл.281 НК, като с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно е подпомогнал чрез извършване на превоз с л.а. „АУДИ А6”ДКН * **** ** от ГКПП-Малко Търново за вътрешността на страната  петима сирийски граждани - С.А.Х. –род.***г. заедно с малолетните й деца А.М. Х.-род.***г., А.М.Х.-род.***г. и Р.М. Х.-род.***г., и  малолетния Х.Р.-род.***г., да пребивават в страната в нарушение на закона.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –от показанията на свидетелите Ш.М.Р.,  Х.Р. и М.А.Х., разпитани в хода на ДП пред съдия,  и писмените доказателства по ДП № 127/2014г. по описа на РП-Малко Търново,приобщени по реда на чл.283 от НПК, свидетелство за съдимост и др..

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обв.Х.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 281 от НК,  а именно -  на 04.08.2014 год. около 18.00 часа в района на местността „Папазова нива” общ. Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГПУ -Малко Търново с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал , чрез извършване на превоз с л.а. „АУДИ А6”ДКН * **** ** от ГКПП- Малко Търново за вътрешността на страната петима сирийски граждани - С.А.Х. –род.***г. заедно с малолетните й деца А.М. Х.-род.***г., А.М.Х.-род.***г. и Р.М. Х.-род.***г.и малолетния Х.Р.-род.***г., да пребивават в страната в нарушение на закона.

Причините за извършване на престъплението се свеждат в незачитане от страна на обв.Х.  на правилата, гарантиращи реда и правната сигурност на държавата с цел да набавят за себе си облага. Престъплението е извършено от обв.Х.  при условията на пряк умисъл. Той е  осъзнавал обществено опасния характер на престъплението, предвиждал е обществено опасните последици и е целял настъпването им.

От събраните по делото доказателства се установява, че по отношение на обв.Х.  са налице предпоставките за приложението на  чл.78а  от  НК - за извършеното престъпление по чл.281 от НК се предвижда наказание глоба от хиляда до осем хиляди лева, обвиняемия е неосъждан-реабилитиран и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Като съобрази финансовото състояние на обв.Х.  - същият е по занятие шофьор, че същият в хода на досъдебното производство е съдействал  за разкриване на обективната истина, както и че съжалява за стореното, съдът намери за справедливо размера на глобата да бъде определен към минимума в закона.

Водим от горното, съдът

 Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА К.Х. с ЕГН ********** е турски гражданин с разрешение № *******/20.02-2014г. за постоянно пребиваване в РБългария , неосъждан, с постоянен адрес:***, начално образование, по занаятие -шофьор, ЗА ВИНОВЕН  в това, че  на 04.08.2014 год. около 18.00 часа в района на местността „Папазова нива, общ. Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГПУ -Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал чрез извършване на превоз от ГКПП- Малко Търново за вътрешността на страната с л.а. „АУДИ А6”ДКН * **** ** петима сирийски граждани - С.А.Х. –род.***г. заедно с малолетните й деца А.М. Х.-род.***г., А.М.Х.-род.***г. и Р.М. Х.-род.***г.и малолетния Х.Р.-род.***г., да пребивават в страната в нарушение на закона - престъпление по чл.281 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК вр.чл. 281 го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/  лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА К.Х. с ЕГН ********** със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата сумата в размер на 140.00лева, представляваща разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаски окръжен съд в 15- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                               Районен съдия: