Р Е Ш Е Н И Е

                         гр. Малко Търново          18.09.2014г.  

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

Малкотърновският  районен съд                          наказателна колегия, в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:                                                                   

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Борис Луков, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 165/2014г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.375-379 от НПК.

С Постановление за прекратяване на наказателното производство, внесено в съда на 20.08.2014г. , прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново счита, че фактическата обстановка  по досъдебното производство № 126/2014г. по описа на РП-Малко Търново, № 154/2014г. на ГПУ-Малко Търново,  образувано срещу К.Х.И., род.на ***г. в Сирия, с регистрационна карта от ДАБ с № *******, изд. на **.**.201*г., ЛНЧ **********,  неосъждан, с постоянен адрес:***, за  извършено престъпление по чл.281, е  изяснена и че по отношение и на обвиняемия са налице основанията на чл.78а от НК,  поради което  е направил предложение пред РС-Малко Търново за  освобождаването му от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

 В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа така направеното предложение.

          Обвиняемия И., редовно призован, не се явява лично в с.з. – за него - адв.Т., която с оглед на съдействието, което обвиняемия е оказал в хода на досъдебното производство за разкриването на обективната истина, чистото му съдебно минало и разкаянието му за извършеното престъпление, пледира за минималното административно наказание, предвидено в закона,

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият  К.Х.И., род.на ***г. в Сирия,  е сирийски гражданин със статут на бежанец, съгласно регистрационна карта от ДАБ с № *******, изд. на **.**.201*г., ЛНЧ **********,  неосъждан, с постоянен адрес:***.

На 01.08.2014г.  обвиняемият К. Х.И., сирийски гражданин с предоставен хуманитарен статут, настанен в бежанския център в  градХ., получил телефонно обаждане от чичо си, който жиевеел в Германия. От него научил, че другият му чичо –М. Х. е тръгнал от РТурция да влиза пеша в РБългария през зелена граница, но няма никакви вести за него и за придружаващите го лица. На 04.08.2014г. чичото на обв. И. - М. Х. се обадил по телефона и съобщил на обв.И. , че той и другите лица с него са в района на град Малко Търново, но са се изгубили в гората, от няколко дена нямали вода и храна и го помолил да отида и да ги вземе от там, като ги превози до вътрешността на страната. Обв.И., се сетил, че негови сънародници ползват услугите на няколко таксиметрови шофьори и веднага се обърнал към тях, като същия ден в едно кафе в гр. Х. осъществил контакт  с Ю. М. и неговия  приятел К.Х.. Посредством жестове и малко думи на турски език, сирийския гражданин им обяснил, че осем сирийски граждани - негови роднини се намират в района на град Малко Търново и ги помолил да ги превозят до вътрешността на страната с два автомобила. Обв.М. и приятелят му Х. се съгласили да извършат услугата срещу възнаграждение в размер на 1000 евро плюс горивото на автомобилите. На 4 август 2014г. около 13.00 часа обв. К. Х.И. и наетите от него шофьори потеглили от град Х. към град Малко Търново, като М. управлявал микробус „Мерцедес Вито” с ДКН № Х **** ВС , а приятелят му Х. управлявал л.а. „АУДИ А6”ДКН Х **** АН. В Малко Търново пристигнали около 16.30 часа, като по време на пътуването сириецът И. непрекъснато говорел по телефона със своите близки за да установи точните координати на местонахождението им. Като навлезни в района на м.”Папазова нива” в землището на Малко Търново, групата сирийски граждани излезнала на главния път Бургас –Малко Търново, двамата автомобила спрели и ги качили, като в л.а. влезли пет души/единият от тях в багажника/,  а в микробуса – трима. След като натоварили сирийските граждани, обв. К. Х.И. и наетите от него шофьори М. и Х. поели обратно към Бургас, като първи се движел микробуса,управляван от М., а след него лекия автомобил, управляван от Х.. Около 18.45 часа двете МПС-та били спряни на КПП „Босна”, община Малко Търново за проверка от служители на ГПУ-Малко Търново. В хода на проверката граничните полицейските служители установили, че превозваните пътници не притежават документи за самоличност, поради което всички били задържани и отведени в ГПУ-Малко Търново. При последвалите оперативни действия органите на властта установили самоличността на превозваните от обвиняемия К. Х.И. и наетите от него лица М. и Х. сирийски граждани, както следва: М.А.Х. –род.***г., С.А.Х. –род.***г. заедно с малолетните й деца А. М. Х.-род.***г., А. М. Х.-род.***г. и Р. М. Х.-род.***г., Ш. М. Р.-род.***г. и детето му малолетния Х. Р.-род.***г., Х.Р. –род.***г. и Ш. М. Р. –род.***г., както и че същите са влезли пеша вечерта на 01.08.2014г.срещу 02.08.2014г. без надлежното разрешение на органите на властта от РТурция на територията на РБългария. Така обвиняемият К. Х.И. е осъществил състава на чл.281 НК, като с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно е подпомогнал чрез извършване на превоз от ГКПП-Малко Търново за вътрешността на страната  с микробус „Мерцедес Вито” с ДКН № Х **** ВС и л.а. „АУДИ А6”ДКН Х **** АН осем сирийски граждани, да пребивават в страната в нарушение на закона.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –от показанията на свидетелите Ш. М. Р.,  Х.Р. и М.А.Х., разпитани в хода на ДП пред съдия,  и писмените доказателства по ДП № 125/2014г. по описа на РП-Малко Търново,приобщени по реда на чл.283 от НПК, свидетелство за съдимост и др..

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обв. К. Х.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 281 от НК,  а именно -  на 04.08.2014 год. около 18.00 часа в района на местносттаПапазова ниваобщ. Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГПУ -Малко Търново с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал , чрез извършване на превоз от ГКПП- Малко Търново за вътрешността на страната с микробус „Мерцедес Вито” с ДКН № Х **** ВС и л.а. „АУДИ А6”ДКН Х **** АН осем сирийски граждани, да пребивават в страната в нарушение на закона.

Причините за извършване на престъплението се свеждат в незачитане от страна на обв. И. на правилата, гарантиращи реда и правната сигурност на държавата с цел да набави за себе си облага. Престъплението е извършено от обв. Исмаилпри условията на пряк умисъл. Той е  осъзнавал обществено опасния характер на престъплението, предвиждал е обществено опасните последици и е целял настъпването им.

От събраните по делото доказателства се установява, че по отношение на обв. И. са налице предпоставките за приложението на  чл.78а  от  НК - за извършеното престъпление по чл.281 от НК се предвижда наказание глоба от хиляда до осем хиляди лева, обвиняемия е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Като съобрази финансовото състояние на обв. Исамил - същият е безработен, че същият в хода на досъдебното производство е съдействал  за разкриване на обективната истина, че част от сирийските граждани са негови роднини, за които е бил загрижен, както и че е съжалява за стореното, съдът намери за справедливо размера на глобата да бъде определен към минимума в закона.

Водим от горното, съдът

 Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА К.Х.И., род.на ***г. в Сирия,  сирийски гражданин със статут на бежанец, съгласно регистрационна карта от ДАБ с № *******, изд. на 27.05.2014г., ЛНЧ **********,  неосъждан, с постоянен адрес:***, ЗА ВИНОВЕН  в това, че  на 04.08.2014 год. около 18.00 часа в района на местносттаПапазова нива, общ. Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГПУ -Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал чрез извършване на превоз от ГКПП- Малко Търново за вътрешността на страната с микробус „Мерцедес Вито” с ДКН № Х **** ВС л.а. „АУДИ А6”ДКН Х **** АН осем сирийски граждани - М.А.Х. –род.***г., С.А.Х. –род.***г. заедно с малолетните й деца Али М. Х.-род.***г., А. М. Х.-род.***г. и Р. М. Х.-род.***г., Ш. М. Р.-род.***г. и детето му малолетния Х. Р.-род.***г., Х.Р. –род.***г. и Ш. М. Р. –род.***г.,  да пребивават в страната в нарушение на закона - престъпление по чл.281 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК вр.чл. 281 го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000.00 /хиляда /  лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обв. К.Х.И., със снета по делото самоличностq да заплати в полза на държавата направените по делото разноски в размер на 280.00 лева. 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаски окръжен съд в 15- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                               Районен съдия: