Р Е Ш Е Н И Е

                         гр. Малко Търново          18.09.2014г.  

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

Малкотърновският  районен съд                          наказателна колегия, в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:                                                                   

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Борис Луков, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 164/2014г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.375-379 от НПК.

С Постановление за прекратяване на наказателното производство, внесено в съда на 20.08.2014г. , прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново счита, че фактическата обстановка  по досъдебното производство № 127/2014г. по описа на РП-Малко Търново, № 157/2014г. на ГПУ-Малко Търново,  образувано срещу Г.Н., род.на ***г. в Р Турция, турски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Р България с № *******, изд. на **.**.2011г., турски паспорт № U ******, с постоянен адрес:***, неосъждан -реабилитиран, , шофьор, за  извършено престъпление по чл.281, е  изяснена и че по отношение и на обвиняемия са налице основанията на чл.78а от НК,  поради което  е направил предложение пред РС-Малко Търново за  освобождаването му от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

 В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа така направеното предложение.

          Обвиняемия Н., редовно призован, не се явява лично в с.з. – за него - адв.Т., която с оглед на съдействието, което обвиняемия е оказал в хода на досъдебното производство за разкриването на обективната истина, чистото му съдебно минало и разкаянието му за извършеното престъпление, пледира за минималното административно наказание, предвидено в закона,

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият  Г.Н., род.на ***г. в Р Турция, е турски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Р България с № *******, изд. на 04.10.2011г., турски паспорт № U ******, с постоянен адрес:***,неосъждан -реабилитиран, неженен, средно образование, шофьор.

На 04.08.2014г.  обвиняемият Н. получил телефонно обаждане от негов познат от Турция на име Сюлейман, който му обяснил , че петима сирийски гражданин ще преминат пеша границата на РТурция с РБългария в района на град Малко Търново и му предложил срещу възнаграждение от 500 евро да ги вземе от там с лек автомобил и да ги превози до град София. Обв.Н. се съгласил и около 14.30 часа същия ден потеглил от Варна с л.а. „АУДИ А3” с ДКН № * *** * собственост на негов приятел. Докато пътувал, обв.Н. поддържал непрекъснат телефонен контакт със Сюлейман, който го напътствал. Така около 18.30 часа на 04.05.2014г. обв.Н. *** Търново и получил инструкции по телефона от С. да продължи по пътя от град Малко Търново към ГКПП-Малко Търново, където  на 500 метра след  пътния знак, указващ ползването на винетен стикер, ще бъде очакван от петимата сирийски граждани. Като достигнал уговореното място, обв.Н. намалил скоростта, извършил обратен завой и спрял. Веднага от близката до главния път гориста местност изскочили сирийските граждани и се настинали в колата, като четиримата влезли в купето, а петият – в багажника на  на автомобила. Обв.Н. получил от сирийските граждани уговорената сума за превоза им, а именно:  по 100евро на човек, или общо 500 евро за петимата, след което потеглил за град Бургас. Около 19.30 часа на ГПП „Босна”, общ.Малко Търново, управлявания от обв.Н. автомобил бил спрян за проверка, в хода на която граничните полицаи установили, че превозваните от обв.Н. лица не притежават документи за самоличност, поради което цялата група била задържана и отведена в ГПУ-Малко Търново. В хода на оперативните действия била установена самоличността на превозваните от обв.Н. сирийски граждани, както следва : Ю. А. А., И. Р. М., И. С. Х., К. Ф. А. С. и Б. А. А., както и че същите са влезли пеша от РТурция на територията на РБългария в района на община Малко Търново без надлежното разрешение на органите на властта. Така обвиняемият Н. е осъществил състава на чл.281 НК, като с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно е подпомогнал чрез извършване на превоз от ГКПП-Малко Търново за вътрешността на страната  с  л.а. „АУДИ А3” с ДКН № * *** * петима сирийски граждани, да пребивават в страната в нарушение на закона.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –от показанията на свидетелите К. Ф. А. С., И. Р., Д.С. и Е. А.в,  и писмените доказателства по ДП № 125/2014г. по описа на РП-Малко Търново,приобщени по реда на чл.283 от НПК, свидетелство за съдимост и др..

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обв. Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 281 от НК,  а именно -  на 04.08.2014 год. около 18.30 часа на участък от главен път І-9 на територията на  общ. Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГПУ -Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 500евро, противозаконно подпомогналчрез извършване на превоз от ГКПП- Малко Търново за вътрешността на страната с микробус л.а. „АУДИ А3” с ДКН № * *** * петима сирийски граждани, да пребивават в страната в нарушение на закона.

Причините за извършване на престъплението се свеждат в незачитане от страна на обв. Н. на правилата, гарантиращи реда и правната сигурност на държавата с цел да набави за себе си облага. Престъплението е извършено от обв. Н. при условията на пряк умисъл. Той е  осъзнавал обществено опасния характер на престъплението, предвиждал е обществено опасните последици и е целял настъпването им.

От събраните по делото доказателства се установява, че по отношение на обв. Н. са налице предпоставките за приложението на  чл.78а  от  НК - за извършеното престъпление по чл.281 от НК се предвижда наказание глоба от хиляда до осем хиляди лева, обвиняемия е неосъждан-реабилитиран и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Като съобрази финансовото състояние на обв. Н. - същият е шофьор, че същият в хода на досъдебното производство е съдействал  за разкриване на обективната истина, както и че е съжалява за стореното, съдът намери за справедливо размера на глобата да бъде определен към минимума в закона.

Водим от горното, съдът

 Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА Г.Н., род.на ***г. в Р Турция, турски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Р България с № *******, изд. на 04.10.2011г., турски паспорт № U ******, с постоянен адрес:***, неосъждан -реабилитиран, , шофьор, ЗА ВИНОВЕН  в това, че  на 04.08.2014 год. около 18.30 часа в на участък от главен път І-9 на територията на  общ. Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГПУ -Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 500евро, противозаконно подпомогнал чрез извършване на превоз от ГКПП- Малко Търново за вътрешността на страната с л.а. „АУДИ А3” с ДКН № * *** * петима сирийски граждани- Ю. А. А., И. Р. М., И. С. Х., К. Ф. А. С. и Б. А. А., да пребивават в страната в нарушение на закона - престъпление по чл.281 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК вр.чл. 281 го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1500.00 /хиляда и пестотин/  лева.

На основание чл.53 ал.1 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – една банкнота с номинал от 100евро №х10626411269, една банкнота с номинал от 100евро №s26295116299, една банкнота с номинал от 100 евро № х01507677122,една банкнота с номинал от 100евро № N14072315673 и една банкнота с номинал от 100 евро №s22771147678=

На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обв. Г.Н., със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата направените по делото разноски в размер на 140.00 лева. 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаски окръжен съд в 15- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                               Районен съдия: