П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО 18.09.2014 год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  осемнадесети  септември  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

                                                                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора      Борис Луков             сложи за разглеждане

НОХ дело  № 162  по описа за 2014 год.                                  

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 13.30 часа се явиха   …… ……………………………

За МТРП се явява прокурор Луков. 

Подсъдимият Г.Б., редовно призован, се явява лично, ведно с адв.Валентин К.- Софийска АК, надлежно упълномощен.

Свид. Т.Д. редовно призован, се явява лично в с.з.

Свид.П.П., редовно призован, не се явява лично. Постъпила е молба вх.№.1403/15.09.2014г. от същия, с която уведомява съда, че поради неотложни лични причини за периода 17.09.-18.09.2014г. ще бъде извън пределите на Бургаски регион и заявява, че поддържа дадените от него показания на ДП пред разследващ полицай  Б.Тончев.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

            Подсъдимият:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

            Снема самоличността на подсъдимия.

Г.Д.Б. ЕГН:**********, постоянен адрес ***, с временен  адрес ***, вилна зона “М. Д.”, български гражданин, женен, неосъждан, средно специално образование – медицина, безработен.

Снема самоличността на явилия се свидетел.

Т.Р.Д., роден на ***г***, ЕГН:**********, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование – технология и управление на транспорта, постоянен адрес ***,  РУП-Малко Търново – младши автоконтрольор, без особени отношения с подсъдимия. Предупреден за отг. по чл.290 от НК. Обещава да каже истината.

Съдът отвежда от зала свидетеля.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Адв.К.: Няма да правим отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Подсъдимият:  Разяснени са ми правата, които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ дава думата на прокурора да прочете обвинителния акт.

Прокурорът  прочете обвинителния акт.

На основание чл.286 ал.3 от НПК, Съдът запитва подсъдимия разбрал ли е в какво е обвинен.

Подсъдимият:  Получил съм препис от обвинителния акт. Разбирам в какво съм обвинен.

СЪДЪТ поканва подсъдимия да даде обяснения по обвинението.

Адв.К.: Уважаема г-жо председател, аз съм разяснил правата на моя подзащитен. Обяснил съм му, че не даването на обяснения, това е негово право. Същият изрази съгласие, че не е необходимо да дава обяснение и в този смисъл няма да дава обяснения.

Подсъдимият:   Не желая да давам обяснения.

СЪДЪТ преминава към разпит на свидетеля Д..

Св.Д.: На 3.08.2014г. около 0.40 часа спряхме за проверка л.а. „Опел Астра” с рег. №А**** ** на входа с.Граматиково, който се движеше посока центъра на селото. Водача беше във видимо нетрезво състояние. Лъхаше на алкохол, поради което решихме с колегата гл.полицай П.П. да го тестваме с техническо средство за алкохол алкотест дрегер 7510 с фабричен № 0063, който отчете наличие на алкохол 1.49 промила на хиляда в издишания въздух.На водача беше издаден ръчен талон за мед.изследване № 347627 и беше придружен до филиала СМП Малко Търново за даване на кръвна проба. После го върнахме обратно. За случая беше съставен АУАН по чл.5 т ЗДвП..На осн.чл.171 т.1 отнемане на СУМП за срок от шест месеца и отнемане на свидетелството за регистрация.

На въпроси на прокурора:

Св.Д.: След издаване на талона, съпроводихме лицето в ЦСМП Малко Търново, където категорично отказа  да даде  кръвна проба. Не помня мотивите за отказа му. После го върнахме в с.Граматиково. Даде писмени обяснения  същата вечер.  Доколкото си спомням  беше написал, че сме си свършили полицейската работата перфектно, както и че е употребил алкохол, негови приятели го били повикали в с.Граматиково и той тръгнал от вилната зона на с.Граматиково към с.Граматиково. Даже доколкото си спомням г-на не носеше в себе си и документите си за самоличност, затова минахме от вилната зона да ги вземе, за да установим самоличността му. Мисля че каза, че е употребил  ракия, но не съм сигурен нито за вида на алкохола, нито за количеството. Доколкото си спомням Б. каза, че е в нарушение.

На въпроси на адв.К.:

Св.Д.: Аз съм актосъставителят.

Въпрос: Сравнявайки екземпляра от АУАН приложен  в материалите по делото и екземпляра, който е бил връчен на доверителя ми забелязвам, че часа на посоченото време за нарушение, на едното място е записан като 12.40, а в екземпляра на съда като 00.40. Кой е направил корекцията ?

Св.Д.: Аз направих корекцията.

Въпрос: След вашата корекция, предложихте ли на участниците в процедурата на съставяна на въпросния АУАН, да преподпишат същия след корекцията ?

Св.Д.: Не е предоставен.

Въпрос: Къде точно спряхте ?

Св.Д.: Служебният автомобил с който патрулирахме и осъществявахме наряда беше спрян на входа на селото откъм посока от Малко Търново. Има улично осветление. Участъка представлява широка улица, достатъчно място както за нашата безопасност, така и за водачите върху които осъществяваме контрола за спазване ЗДвП.  Нашия автомобил попадаше под светлината на уличното осветление. След като водача беше тестван с дрегер показанията на техн.средство бяха показани на водача. По отношение на въпроса на каква светлина сме му показали отчетената стойност, искам да отбележа, че уреда е с електронен дисплей, върху  който показанията се виждат ясно, независимо от околната светлина, дали е дневна, нощна, а в случая имаше и улично осветление. Ако уреда „ не е нулиран „ образно казано, няма като как да бъде извършена с него проверка на издишания от водача въздух, който  следва да бъде тестван, като съответно уреда е преминал технически преглед калибровка и т.н. Ако издишания въздух е недостатъчен на дисплея на уреда на бълг. език се изписва текста „недостатъчен обем издишан въздух”. Ако при втория опит да бъде тестван водача с дрегер отново изпише същия текст  „недостатъчен обем издишан въздух”, се приема, че същия отказва да бъде тестван с дрегер. Конкретно при г-н Б. издишания въздух  беше достатъчен и на дисплея отчете 1.49 промила алкохол в издишания въздух. Показанията на дрегера бяха показани на Б., бяха отразени в дневника на прибора, оттам нататък беше му съставен АУАН, беше му издаден талон за кръвна проба, беше съпроводен до центъра, където отказа да даде такава. Доколкото си спомням, същата вечер г-н Б. беше първия водач, който тествахме. Естествено, че се води документация за всички тествани водачи дали преди него или след него вади се разпечатка от уреда. Г-на го съпроводихме до ЦСМП, тъй като в случаите когато показанията са над 1.2 се издава заповед за задържане за срок от 24 часа, а неговите показания в конкретния случай бяха над 1.2, затова го съпроводихме до центъра. Естествено, че е съставен протокол за отказа му от медицинското лице. В момента не мога да посоча къде е въпросния протокол. На г-н Б. му бе предоставена възможност чрез сведение да напише лично своите обяснения. Никой не му е диктувал.

Подсъдимият:  Нямам въпроси.

Прокурора: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освобождава свид.Д. от зала.

Прокурора: По отношение на неявилия се свид. П.П. предлагам да се прочетат показанията му.

Адв.К.: Възразявам срещу това предложение на представителя на РП Държа за личен разпит на св.П.А.П.. Моля да бъде отложено с.з. с цел личен разпит на св.П. Ат.П.. На второ място  абсолютно нарушение е събиране на доказателства относно адм.нарушения като автомобила се укрива не се застава на осветено място. Това което казва св.Д. не е вярно, тъй като няма как да се кредитира моето твърдение. Моля за техн. експ. с която в.л. да се запознае с местото на установяване на автомобила,  имали улично осветление или не и това е в абсолютно нарушение на инстр. №13-1665/22.08.2013г. публ. в ДВ бр.79/10.09.2013г. с оглед на тази инструкция и зап. на МВР с която се забранява по категоричен начин укриването на органите на КАТ с цел те да не бъдат видени от водачите на МПС да застават на осветени места и с цел тяхната безопасност , което като метод за събиране на доказателства е в противоречие с казаното от св.Д., поради което моля уважаемия съд да допусне назначаването на СТЕ. Св.Д. твърди, че е съставен протокол относно отказа на моя подзащитен за вземане на кръвна проба с цел установяване наличие на алкохол или % съдържание на алкохол в кръвта. Не го видях в кориците по делот, с което внимателно се запознах. Да представят техн. документация на базата относно техническото средство с което е тестван. Други доказателствени искания нямам.

Прокурора: Възразявам срещу поисканата експертиза, защото това искане на отсрещната страна е построено    върху предположението на защитата, че двамата полицаи свидетелите, са се укривали със сл. автомобил, а не са били на осветено място. Св.Д. ясно посочи, че мястото е осветено. Мисля, че тази експертиза ще бъде излишна.По отношение на другите доказателствени искания, не възразявам.

Подсъдимия: Можех да избягам от тях, защото ги видях и  те бяха влезли с колата вътре в оградата срещу фабриката за химикали Хемус и имаше пресечка от 50метра  аз ги видях на осветлението по жилетки, ако бях прецениле че ще пострадам щях да свия по пресечката в дясное която беше на 50м., но не го направих. Спрях, питаха ме момчетата пил ли си, казах да, пих на обяд Беше панаир на селото, не може човек да отиде на панаир и да не пие. Видяхме се с познати приятели, почерпихме се. Познавам и двамата полицаи много добре, но толкова беше тъмно, но втория свидетел не можах да го позная, въпреки, че преди това е бил гостенин в моята вила, заедно с н-ка на КАТ. Накараха ме да духам, нито видях резултата от дрегера, не ми показаха в колата за да видя дрегера, Т. беше вътре в колата, П. беше отвън. Тежко чувам с едното ухо, Т. каза 1,49, аз обаче понеже тежко чувам, съм чул 0.49.  Възможно е, пил съм преди доста време, както казах на обяд. След четири часа бях на вилата където си свърших работата полегнах да си почина и чак вечерта 10 ч ми се обади приятел да се видим и аз реших да тръгна. Затова в обясненията съм написал „не за зла врага, а за зла рода”, защото не ги приемам катаджиите за врагове, а като хора, които са били на моята маса.

Прокурора: След изявлението на подсъдимия, отново отправям предложение към него и адвоката му, за сключване на споразумение на осн.чл.384 НПК, при следните параметри.

Подсъдимия: Съгласен съм да сключа споразумение, чийто параметри прокурора изложи и бяха записани в съдебния протокол.Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Адв.К.: Съобразявам се с волята на доверителя ми, поради което ще подпиша предложеното от прокуратурата споразумение.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

Производството по делото продължава по реда на чл.384, вр.чл.381 и сл.НПК.

Прокурора: Госпожо съдия, моля да впишете в протокола съдържанието на постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП 

 

№.117/2014 по описа на РУП- Малко Търново, ДП № 123/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков , подсъдимия Г.Д.Б.   и неговия защитник адв.К., съгласно условията на което подсъдимия Г.Д.Б.,  ЕГН:**********, с адрес ***, вилна зона “М. Д.”, български гражданин, женен, неосъждан, средно специално образование – медицина, безработен, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН  в това, че на 03.08.2014г. около  0.40 часа на входа за с.Граматиково, община Малко Търново е управлявал МПС  “Опел Астра” с рег.№ А**** ** с концентрация на алкохол в кръвта си 1,49 промила, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер”7510 с фабричен №0063 - престъпление по чл.343б ал.1 НК. За извършеното престъпление подсъдимия Г.Д.Б. се съгласява да му се наложи наказание  на основание чл.343б ал.1 от НК, вр.чл.55 ал.1 т.2 от НК, ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

            а/ съгласно чл.42а, ал.2, т.1 НК,  задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ съгласно чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА в рамките на една календарна година.

На осн.чл.343г от НК отнема правото да управлява МПС – за срок от три месеца, като на осн.чл.59  ал.3 НК, се приспада времето през което е бил лишен от правото по административен ред, считано от 03.08.2014г.

Разноски по делото няма.

Щети по делото няма.

 

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/ Борис Луков /                                                           / Г.Б.   /

                                                           

Защитник:

 /Адв.В. К./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн. чл.382 ал.7, вр. чл. 384, вр.чл.381 и сл.от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  №.117/2014 по описа на РУП- Малко Търново, ДП № 123/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков , подсъдимия Г.Д.Б.   и неговия защитник адв.К., съгласно условията на което подсъдимия Г.Д.Б.,  ЕГН:**********, с адрес ***, вилна зона “Малко Динковци”, български гражданин, женен, неосъждан, средно специално образование – медицина, безработен, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН  в това, че на 03.08.2014г. около  0.40 часа на входа за с.Граматиково, община Малко Търново е управлявал МПС  “Опел Астра” с рег.№ А**** ** с концентрация на алкохол в кръвта си 1,49 промила, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер”7510 с фабричен №0063 - престъпление по чл.343б ал.1 НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За извършеното престъпление подсъдимия Г.Д.Б. се съгласява да му се наложи наказание  на основание чл.343б ал.1 от НК, вр.чл.55 ал.1 т.2 от НК, ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

            а/ съгласно чл.42а, ал.2, т.1 НК,  задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ съгласно чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА в рамките на една календарна година.

На основание чл.343 Г вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимия Б. се лишава от правото да управлява МПС – за срок от три месеца, като на осн.чл.59  ал.3 НК, приспада времето през което е бил лишен от правото по административен ред, считано от 03.08.2014г.

Разноски по делото няма.

Щети по делото няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 162/2014г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК.

Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и протестиране и има последиците на влязла в сила присъда.

 

Приключи с.з. в 14:50часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                                

СЪДИЯ:

 

                                                                        Секретар: