Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                       17.02.2016г.               гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                                  граждански състав

На   десети февруари                           две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 156 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Предявен е от ищеца И.Ж.М. с ЕГН:**********, със съдебен адрес ***, против ответника В.Д.Г. с ЕГН:********** с адрес ***, иск с правно основание чл.240 от ЗЗД за заплащане на следните суми: за сумата от 350.00 лева считано от 16.04.2015г. ведно със мораторната лихва до завеждане на ИМ - 07.12.2015г. и за сумата от 2630.00 лева считано от 08.11.2015г. ведно с мораторната лихва до завеждане на ИМ - 07.12.2015г. или общо в размер на 2980лв.по договори за заем, ведно с  законните лихви  върху сумите, както и сумите за съдебни разноски и адвокатски хонорар

        Ищеца твърди,че на 27.03.2015г. с ответника са постигнали устна договорка за заем в размер на 350лв.,която сума е следвало да бъде върната до 15.04.2015г.,както и ,че на 02.08.2015г. са постигнали нова устна договорка за заем в размер на 2630лв. която сума е следвало да бъде върната до 07.11.2015г.И за двете суми са подписали разписки.Твърди се ,че и  към момента на подаване на исковата молба сумите не са възстановени,като общата сума възлиза в размер на 2980лв.

 

      Моли съда, да постанови решение, с което да бъде осъден ответника да заплати сумата от 350.00 лева считано от 16.04.2015г. до завеждане на ИМ - 07.12.2015г. и за сумата от 2630.00 лева считано от 08.11.2015г. до завеждане на ИМ - 07.12.2015г. по договори за заем, ведно с лихвите върху сумите, както и сумите за съдебни разноски и адвокатски хонорар

 

        В законоустановения срок ответника не е депозирал писмен отговор.В съдебно заседание се явява лично и признава иска.

 

          

            Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

 

          Не се спори между страните,че между страните има  сключена  устна договорка за заем в размер на 350лв.,която сума е следвало да бъде върната до 15.04.2015г.,както и ,че на 02.08.2015г. са постигнали нова устна договорка за заем в размер на 2630лв. която сума е следвало да бъде върната до 07.11.2015г.И за двете суми са подписали разписки.Твърди се ,че и  към момента на подаване на исковата молба сумите не са възстановени,като общата сума възлиза в размер на 2980лв.

        Представят се и доказателства-  два бр. разписки.

        Предвид горното и като взема предвид признанието на ответника,че дължи на ищеца посочените в исковата молба суми ,съдът намира,че предявения иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца  сумата от 2980лв. ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на ИМ - 07.12.2015г до окончателното и изплащане, както и сумите за съдебни разноски в размер на 168лв. и адвокатски хонорар в размер на 500лв.

        Съдът не присъди в полза на ищеца мораторната лихва върху претендираните суми,тъй като по делото не е назначена съдебно-счетоводна експертиза за изчисляване на същата.

 

Мотивиран от горното съдът

 

                                                             Р  Е Ш  И  :

         ОСЪЖДА В.Д.Г. с ЕГН:********** с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.Ж.М. с ЕГН:**********, със съдебен адрес ***, сумата от 2980лв. ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на ИМ - 07.12.2015г до окончателното и изплащане, както и сумите за съдебни разноски в размер на 168лв. и адвокатски хонорар в размер на 500лв.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: