П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  29.10.2013година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на двадесет и девети октомври две хиляди и тринадесета  година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Москова                        Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №154  по описа за 2013год.

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 14.45  часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора Стоянов.

            Подсъдимият Д.Ю., редовно призован се явява лично, доведен от Следствен арест Бургас.

            Явява се адв.Е.В.-***, редовно упълномощена.

            Явява се преводача М.К., назначена в хода на ДП.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.В. Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е турски гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски език и от турски на български език.

Адв.В.: Съгласна съм да назначите преводач К. за преводач.

Подсъдимият:  Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от турски на български език и от български на турски език по настоящето производство.

Съдът, предвид изявлението на страните и с оглед обстоятелството, че подсъдимият не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА в качеството на преводач М.Д.К., която следва да извърши устен превод от български на турски език и от турски на бългаски език.

Снема самоличността на преводача:

М.Д.К. 62г., ЕГН:**********,***, български гражданин, неосъждана, семейна, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ както следва:

Д.Ю. мъж,  роден на ***г. в  гр.К., Р.Т., турчин, турски гражданин, живее в Германия от 20 години, със статут на постоянно пребиваващ в Германия,  средно образование, строител, разведен, притежаващ турски паспорт №*********, издаден на 06.06.2011г. и шофьорска книжка издадена от Р.Германия №********* издадена на 03.11.1992г.

            Прокурора: Постигнахме съгласие с подсъдимия Д.Ю. и неговия защитник адв. Е. В. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият Д.Ю., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.3 от НК, а именно в това, че: На 25.10.2013г. около 09.30 часа  е превел в района на 7-ма гранична пирамида намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ-Малко Търново в посока от  Р.Турция за  Р.България четири лица от сирийски произход   З. Х., Д. Х., Х. С. и М.Ю., без документи за самоличност, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.280 ал.2 т.3 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Д.Ю. виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.280 ал.2 т.3 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация на имуществото.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Преводач К.: Моля да ми бъдат присъдени разноски за извършения писмен и устен превод на Досъдебното производство, които са общо в размер на 130лв.

Прокурора: Моля да бъдат присъдени разноските в размер на 130лв. за устен и писмен превод в хода на ДП, като същите бъдат възложени в тежест на подсъдимия и съответно да бъде отразено в съдебния протокол.

Адв.В.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските както на Досъдебна фаза в размер на 130лв. , както днес в съдебно заседание които вие ще определите.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на турски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/Райко Стоянов/                                                         /Д.Ю./                                                

Защитник:

/Адв. Е.В. /

 

Преводач:

/М.К./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №.145/2013г. по описа на ГПУ- Малко Търново, ДП №117/2013г. РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Д.Ю., и  адв.Е.В. ***, съгласно условията на което подсъдимият Д.Ю. мъж,  роден на ***г. в  гр.К., Р.Т., турчин, турски гражданин, живее в Германия от 20 години, със статут на постоянно пребиваващ в Германия,  средно образование, строител, разведен, притежаващ турски паспорт №********, издаден на 06.06.2011г. и шофьорска книжка издадена от Р.Германия №********* издадена на 03.11.1992г., се ПРИЗНАВА за  ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.3 НК, а именно в това, че: На 25.10.2013г. около 09.30 часа  е превел в района на 7-ма гранична пирамида намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ-Малко Търново през границата на страната превел от  Р.Турция  в  Р.България четири лица от сирийски произход  З. Х., Д. Х., Х. С. и М. Ю., без документи за самоличност, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.280 ал.2 т.3 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия Д.Ю. виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.280 ал.2 т.3 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация на имуществото.

Разноски по делото  представляващи възнаграждение на преводач в хода на Дъсадебното производство в размер на 130лв. се възлагат на подсъдимия Д.Ю...

СЪДЪТ,

 ОПРЕДЕЛИ:

 На преводача М.Д.К., възнаграждение  в размер на 35лв. и 15лв. пътни разноски.

Разноските по делото в размер на 50лв. да бъдат възложени на подсъдимия.

ОСЪЖДА  подс.Д.Ю.  да заплати по сметка на РС Малко Търново и в полза на Държавата сумата в размер на 50лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/Райко Стоянов/                                                         /Д.Ю./                                                

Защитник:

/Адв. Е.В. /

 

Преводач:

/М.К./

 

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №154/2013г.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

След прекратяване на наказателното производство, Съдът се занима с взетата МНО”Задържане под стража” на подсъдимия Д.Ю., която намира  за изтекла, поради което

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА подсъдимия от зала.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че определението ми бе преведено от български на турски език..

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ОЗ”Охрана”-Бургас и Следствен арест- Бургас.

 

Приключи с.з. в 15.00ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                           

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                    Секретар: