- .

1.2.2013. 28.2.2013.

No , No , , - , -                                         
1 No 20/2013 ... :
.
19.2.2013., 19.2.2013.
2 No 21/2013 ... :
.
19.2.2013., 19.2.2013.
3 No 64/2012 ... :
.
4.9.2012., 4.2.2013.
4 No 135/2012 ... :
.
11.1.2013., 6.2.2013.
5 No 139/2012 ... :
.
28.1.2013., 12.2.2013.
6 No 140/2012 ... :
.
28.1.2013., 12.2.2013.
7 No 4/2013 .VIII. - .279 .. :
.
22.1.2013., 7.2.2013.
..
23.1.2013.
8 No 5/2013 .VIII. - .279 .. :
.
22.1.2013., 7.2.2013.
..
23.1.2013.
9 No 6/2013 .VIII. - .279 .. :
.
22.1.2013., 7.2.2013.
..
23.1.2013.
10 No 7/2013 .VIII. - .279 .. :
.
22.1.2013., 7.2.2013.
..
23.1.2013.
11 No 8/2013 .VIII. - .279 .. :
.
22.1.2013., 7.2.2013.
..
23.1.2013.
12 No 9/2013 .VIII. - .279 .... :
.
22.1.2013., 7.2.2013.
....
23.1.2013.
13 No 10/2013 .VIII. - .279 ... :
.
29.1.2013., 13.2.2013.
...
31.1.2013.
14 No 11/2013 .VIII. - .279 ... :
.
29.1.2013., 13.2.2013.
...
31.1.2013.
15 No 12/2013 .VIII. - .279 ... :
.
29.1.2013., 13.2.2013.
...
31.1.2013.
16 No 14/2013 .VIII. - .279 ... :
.
29.1.2013., 13.2.2013.
...
30.1.2013.
17 No 15/2013 .VIII. - .279 ... :
.
29.1.2013., 13.2.2013.
...
30.1.2013.
18 No 16/2013 .VIII. - .279 ... :
.
29.1.2013., 13.2.2013.
...
30.1.2013.
19 No 17/2013 .VIII. - .279 ... :
.
29.1.2013., 13.2.2013.
...
30.1.2013.
20 No 18/2013 .VIII. - .279 ... :
.
29.1.2013., 13.2.2013.
...
30.1.2013.
21 No 19/2013 - ,
...
:
.
12.2.2013., 12.2.2013.
22 No 22/2013 .VIII. - .279 ... :
.
12.2.2013., 27.2.2013.
...
13.2.2013.
23 No 23/2013 .VIII. - .279 ... :
.
12.2.2013., 27.2.2013.
...
13.2.2013.
24 No 24/2013 .VIII. - .279 .. :
.
12.2.2013., 27.2.2013.
..
13.2.2013.
25 No 25/2013 .VIII. - .279 ... :
.
12.2.2013., 27.2.2013.
...
13.2.2013.
26 No 26/2013 .VIII. - .279 ... :
.
12.2.2013., 27.2.2013.
...
13.2.2013.
27 No 27/2013 .VIII. - .279 ... :
.
12.2.2013., 27.2.2013.
...
13.2.2013.
28 No 28/2013 .VIII. - .279 ... :
.
12.2.2013., 27.2.2013.
...
13.2.2013.
29 No 30/2013 .VIII. - .279 ... :
.
12.2.2013., 27.2.2013.
...
13.2.2013.
30 No 50/2013 ... :
.
11.2.2013., 11.2.2013.
...
11.2.2013.