П Р О Т О К О Л

гр.Малко Търново  14.07.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито публично съдебно заседание на   четиринадесети  юли  две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                                                   Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора      Райко С.                                                      сложи за разглеждане

НЧД    154      по описа за  2016 год.              

докладвано от съдията ПЕТКОВ ……………………………………………………………..

На именното повикване в 13.00 часа се явиха : .....…… ……………………………

 

            За МТРП  – прокурор С..

         Обвиняемият П.К.Н. лично се явява и с адв.И.С., надлежно упълномощен. Адв.М.П. редовно призован не се явява.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег.№ 185 /13.07.2016г. за обвиняемия Н..

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.С.:  Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Н.:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Сне се самоличността на обвиняемия:

П.К.Н.  30г. роден на ***г*** с ЕГН:**********,  български гражданин, женен, неосъждан, с постоянен  адрес ***.

Прокурора: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Адв.С.:  Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Обвиняемият Н.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.  

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Адв.С.: Поддържаме си към молбата.

Обвиняемият Н.: Поддържам си молбата.

Адв.С.: Представям удостоверение №86/15.09.2015г., рецептурна книжка на **, решение №1222/12.07.2013г., покани за изпълнение на парично задължение, трудова книжка №701 на **.

Обвиняемият Н.: Представям три броя протоколни определения.

Адв.С.: Моля да допуснете до разпит майката на Н., във връзка с изясняване на икономическото състояние на семейството.

Прокурора: Да бъдат допуснати доказателствата.  Няма да соча искания и доказателства.

Обвиняемия: Нямам искания и няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и представени такива в днешно с.з. от обвиняемия Н..

Относно разпита на поискания свидетел **, съдът намира същото за основателно, поради което и  

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска до разпит в качеството й на свидетел **.

Пристъпва към разпит на свидетеля

Снема самоличността:

**  70г., българска гражданка, омъжена, неосъждана, пенсионерка.

Съдът предупреждава свидетеля за отговорността по чл.290 от НК. Обещава да каже истината.

Свид.Н**: При мене живеят и двете ми деца П.Н. и Н**. Н** е разведена, в момента безработна и  има едно дете, което е втори клас. При мен живее и П. заедно със съпругата си която е в майчинство и гледа дъщеря си която ще навърши две години.Доходите ни са от моята пенсия, детските на Н** и аз имам малка фирма, от която получавам малки доходи. П. докато беше на свобода ми помагаше във фирмата, без да е ангажиран юридически с нея. Сега трябва сама да се справям със фирмата и със цялостната издръжка на неговото семейство.

На въпрос на обвиняемия:

Свид.Н**: Когато сина ми работеше във фирмата си задоволявахме нуждите.Фирмата е в плачевно състояние и може би ще фалира. Получаваме минимални доходи. Освен пенсията други доходи няма.

Прокурора: Други доказателства няма да соча.

Адв.С.:  Няма да сочим други доказателства.

Обвиняемият: Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

ПРОКУРОРА:  Уважаеми г-н съдия считам, съгласно разпоредбана на чл.63 от НПК, и към настоящия момент от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че Н. е извършител на деянието по чл.142 а  ал.1 от НК. По отношение на кумулативно дадените предпоставки считам че не съществува опасност обвиняемия да се укрие предвид семейното му положение – малко дете със съпруга, но считам че е налице опасността същият да извърши ново престъпление и то по отношение на сега разпитаните свидетели, поради което моля да оставите молбата без уважение и потвърдите МНО.

Адв.С.: Става така, че вече трети месец обвиняемия търпи втората по тежест мярка, която го вади от икономическия живот на семейството му.  Установи се, че майката не е в добро здраве, разчита на семейната фирма. Практически те са едно голямо семейство. Мярката „Домашен арест” става изключително вредна за цялото семейство. Вероятността да въздейства на свидетелите е нулева, защото той все пак е семестриално завършил студент по право. Поради което моля съда за измени МНО от „Домашен арест” за да може обвиняемия да се грижи за семейството си.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.: Не е възможно да въдздействам на свидетелите, първият свидетел е таен, другите са осъдени престъпници от РС-Малко Търново. Другите свидетели са дали показания в моя полза така, че няма за какво да въздействам. Семейството ми е в много тежко състояние, жена ми е в майчинство втора година, детето ми ще навърши две години, а аз вече търпя наказание предварително. Със жена ми сме в лоши отношения поради невъзможността да ги издържам, поради което има възможност и да се разделим. Моля да ми се наложи  друга по-лека мярка от „Домашен арест”.

Заседанието приключи в 13.30ч.

 

Съдът се оттегля на съвещание.

Съдът се оттегли на съвещание, след което ще  произнесе определението си, което ще обяви на страните в 14.30часа.

 

Производството  по реда на  чл.65 във вр. чл.62, ал.2 от НПК. Постъпила е молба  от адв. М.П. , АК Шумен защитник на обвиняемия П.К.Н.  и от самия П.Н. -  обвиняем по ДП №299 ЗМ – 60/2016г. по описа на РУ на МВР гр.Малко Търново, с което се иска изменение на взетата спрямо Н. мярка „домашен арест”.

Досъдебното производство е образувано на 11.04.2016г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.142а ал.1 от НК. В хода на проведените процесуално – следствени действия е установено , че извършител на деянието е лицето П.К.Н.,***. С постановление на РП Малко Търново от 13.04.2016г. Н. е привлечен в качеството на обвиняемо лице и е проведен разпит с него.

На 15.04.2016г. с Определение по ЧНД № 74/ 2016г.  на РС Малко Търново спрямо обвиняемия Н. е взета мярка за неотклонение „домашен арест”. С Определение от 21.04.2016г.  на ОС Бургас мярката за неотклонение е била потвърдена.  

На 03.06.2016г. с Определение по ЧНД №122/2016г. по описа на РС-М.Търново спрямо обвиняемия Н. е оставена без уважение молбата му за изменение на МНО „домашен арест“ и е  потвърдено влязло в сила определение по  ЧНД 74/2016г. на МТРС,като съдът е определил  срок от един месец в който е недопустимо ново искане за изменение на МНО. С Определение на БОС от 10.06.2016г. МНО е била потвърдена.

В настоящото съдебно заседание прокурорът изразява становище, че мярката за неотклонение на обвиняемия следва да бъде оставена в сила. Счита, че са все още налице предпоставките за вземене на мярка за неотклонение , налице е обоснованото предположение за извършеното от Н. деяние. Според представителя на прокуратурата , няма опасност Н. да се укрие , но има опасност да извърши друго престъпление и в частност да въздейства на другите свидетели по делото.

Защитникът  на обвиняемия  Н. пледира за вземане на по – лека мярка за неотклонение. Адвокат С. навежда  доводи за влошеното семейно и финансово състояние на семейството на обвиняемия Н..

Обвиняемият  моли съда да наложи по лека мярка за неотклонение,като застъпва тезата ,че наложената му МНО създава семейни и финансови затруднения на семейсвото му. Твърди , че няма как да въздейства на другите свидетели.

По делото са приложени документи, допуснат е разпит на свидетел.

 

  СЪДЪТ, обсъждайки доводите на страните и данните по делото приема за установено от фактическа страна следното:

Делото е поставено за разглеждане пред МТРС след изтичане на едномесечния срок ,постановен с определение по  ЧНД 122/2016г. по описа на МТРС.

Следва да се отбележи, че в производството по чл.64 от НПК, оценъчния критерий на съда се свежда до обоснованост на подозряност на авторство на деянието, тоест степента на доказване предположението, като предпоставка на задържането, в тази фаза на процеса е значително по-ниска от същата, необходима на съда да постанови осъдителна присъда. В производството по чл. 65 от НПК се проверява законността на задържането , като основната тежест се пада на въпросите за разумността на срока на задържане, процесуалното поведение на страните, както и новонастъпили обстоятелства , които могат да обосноват промяна на мярката – здравословно състояние, лични и семейни фактори .

След  Определението на БОС от 10.06.2016г. с което е потвърдено определение на МТРС по ЧНД 122/2016г. на МТРС  по ДП за извършени разпити на св.Г**,М**,както е извършена и  съдебно-техническа експертиза. Тези процесуално –следствени действия взети в тяхната цялост с извършените процесуално-следствени действия – разпити пред съдия на пострадалите **, разпит на св. ** , разпит на свидетел с тайна самоличност, протокол за разпознаване на лица и предмети от 12.04.2016г. от разпознаващото лице Саадат, заключението на приложената по делото съдебно – техническа експертиза и анализ на профил с социалната мрежа „Фейсбук” може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият Н.  е извършил визираното по-горе тежко умишлено  престъпление. Не са налице доказателства, които да опровергават посоченият извод.

Не са налице и  новоткрити доказателства които могат да обосноват промяна на мярката – здравословно състояние, лични и семейни фактори.Представените писмени доказателства не са касателни към предмета на делото и не обосновават извод за налагане на по-лека МНО.Разпита на св.Н**-майка на обвинаемия Н.,с нищо не допринесе за налагане на извод в съда,че МНО следва да бъде изменена.Освен това като майка тя естествено ще защитава сина си.

 

Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия Н., същият е осъждан с влезли в сила три броя присъди, но спрямо тях е настъпила реабилитация по право.

Съдът преценява наличието на опасност от извършване на престъпление от подсъдимия въз основа на обективните данни по делото за личността на подсъдимия, независимо от това дали наказанието, предвидено в нормата на особената част от НК, го квалифицира като "тежко престъпление" по смисъла на чл.93 т.7 от НК. При преценка на това дали наложената мярка е подходяща и адекватна се вземат предвид критериите, посочени в  чл.56 ал.3 от НПК.

    Обвиняемият П.К.Н. е бил задържан на 14.04.2016г.  като на два пъти същият сам и чрез адвокатите си е депозирал искане на промяна на същата,които искания са оставени без уважение. По тази причина изминалият срок до момента не може да се смята за основания за промяната на същата. В този период активно са извършвани следствени действия , които са допълнили доказателствени материал по делото с нови данни, част от които бяха обсъдени по – горе. По тази причина съдът смята , че няма основания да бъде променена мярката за неотклонение на обвиняемия и молбата на защитата и Н. следва да бъде отхвърлена , а настоящата мярка за неотклонение „домашен арест” потвърдена. 

С оглед горното и на основание  чл.62, ал.2, чл.65, ал.4 и чл.60 НПК,  Районен съд-Малко Търново

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на обвиняемия по Досъдебно производство № 60 по описа за 2016г. на РУ МВР - гр. Малко Търново/ пр. пр. № 129/ 2016г. на РП Малко Търново/  П.К.  Н. роден на ***г***, ЕГН:**********, български гражданин, женен, неосъждан, с постоянен адрес *** и искането на адв.М.П. от АК-Шумен за изменение мярката за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ“ в по-лека такава, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ", взета по отношение на П.К.  Н. роден на ***г***, ЕГН:**********, български гражданин, женен, осъждан, с постоянен адрес *** обвиняем по Досъдебно производство № 60 по описа за 2016г. на РУ МВР - гр. Малко Търново/ пр. пр. № 129/ 2016г. на РП Малко Търново/, постановена с влязло в сила определение по НЧД № 122 от 03.06.2016г., на Малкотърновски районен съд.

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.65, ал. 6 от НПК, срок от ДВА МЕСЕЦА в който е недопустимо ново искане за промяна на мярката за неотклонение от обвиняемия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

 

НАСРОЧВА  делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 20.07 2016г. от 14.00 ч.за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

Препис от определението след влизането му в сила да се приложи по Досъдебно производство № 299 ЗМ – 60/2016г.  по описа на РУ на МВР Малко Търново, както и да се връчи на: Директор ОД„Охрана на СВ” гр.Бургас  и Началник ОД МВР гр.Бургас (по факс и с  придружително писмо) за сведение и изпълнение.

 

 

Определението бе обявено в присъствието на страните в 14.30 часа.

        

         Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.

        

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                  Секретар: