П Р О Т О К О Л

                              Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  15.09.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на петнадесети септември две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                          Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  № 153  по описа за  2016 год.,

докладвано от съдията Петков

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

          За Районна прокуратура Малко Търново,  се явява прокурор Луков.

          Подсъдимият И.М., редовно призован, се явява  в  с.з.

Явява се и адв.**, упълномощена от подсъдимия на ДП.

Съдът докладва, актуална справка за съдимост на подсъдимия М. с рег.№ 278 / 13.09.2016г.

По хода на делото

Прокурора: Да  се даде ход на делото.

Адв.Т**:  Да  се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да  се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимия.

И.Ю.М.   с ЕГН:**********   български гражданин, осъждан, неженен, работи.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с подсъдимия И.М. и неговия защитник адв.** за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият се признава за  виновен в това, че:  

На 07.04.2016 год.  Около 22.00 часа на главен път І-9 от Малко Търново за Бургасна един километър от КПП-Босна общ.Малко Търново в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, с цел да набави за себе си  или за другиго имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци ** – жена,** –малолетен, **- малолетен, ** непълнолетен, **, **-непълнолетен, **, ** и ** да  пребивават и преминават през страната в нарушение на чл.19 ал.1 т.1 ЗЧРБ, като за деянието е използвал МПС ** от София, осем от лицата не са навършили 16-годишна възраст и престъплението е извършено по отношение на повече от едно лице -  престъпление по чл.281 ал.2 т.1, предл.първо т.4 и 5, вр. ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл.281 ал.2 т.1, предл.първо т.4 и 5, вр. ал.1 от НК на   подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК ЛОС за срок от четири месеца, като на основание чл.61 ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи при първоночолен строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 ЗИНЗС.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание ГЛОБА.

 

Разноски по делото - 90 лв. за превод.

 

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК, веществените доказателства : л.а. ** 1148 РС, собственост на ** и един брой мобилен телефон ** се отнемат в полза на Държавата.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                     

/Борис Луков/                                                      /адв.**/                                                                                             

 

                                                                         ПОДСЪДИМ:

                                                                       / И.Ю.М. /

 

 

Адв..**: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият: Разбирам обвинението.Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала,  на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 58 / 2016 год. на ГПУ- Малко Търново, ДП №  45  / 2016 г. на МТРП, постигнато между РП- гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия И.Ю.М. представляван от неговият защитник адв.**, съгласно което, подсъдимият И.Ю.М.   с ЕГН:**********   български гражданин, осъждан, неженен, работи, се ПРИЗНАВА за  виновен в това, че:  

На 07.04.2016 год.  Около 22.00 часа на главен път І-9 от Малко Търново за Бургасна един километър от КПП-Босна общ.Малко Търново в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, с цел да набави за себе си  или за другиго имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци ** – жена,** –малолетен, **- малолетен, ** непълнолетен, **, **-непълнолетен, **, ** и ** да  пребивават и преминават през страната в нарушение на чл.19 ал.1 т.1 ЗЧРБ, като за деянието е използвал МПС ** от София, осем от лицата не са навършили 16-годишна възраст и престъплението е извършено по отношение на повече от едно лице -  престъпление по чл.281 ал.2 т.1, предл.първо т.4 и 5, вр. ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл.281 ал.2 т.1, предл.първо т.4 и 5, вр. ал.1 от НК на   подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК ЛОС за срок от четири месеца, като на основание чл.61 ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи при първоночолен строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 ЗИНЗС.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание ГЛОБА.

Разноските по делото в размер на  90 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия.

 

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК, веществените доказателства : л.а. ** 1148 РС, собственост на ** и един брой мобилен телефон ** се отнемат в полза на Държавата.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК, Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 153  /                                          2016г.

 

СЪДЪТ намери че е налице хипотезата на чл.306 ал.1 т.3 от НПК, тъй като със споразумение по НОХД №22725/2014г. по описа на Софийски РС, влязло в законна сила на 25.03.2015г., подсъдимият И.М. е осъден на ЛОС за срок от три месеца с изпитателен срок от три години. Деятелността на подсъдимия М. по одобреното по-горе споразумение е извършена в изпитателния срок по НОХД №22725/2014г. на Софийски РС, поради което съдът намира, че на основание чл.68 ал.3 от НК, наказанието от три месеца ЛОС следва да бъде преведено в изпълнение и бъде изтърпяно отделно ефективно.

Предвид горното и на основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД №22725/2014г. на Софийски Районен съд, наказанието в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на основание чл.61 ЗИНЗС така преведеното в изпълнение наказание да се изтърпи отделно ефективно при първоночолен строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 ЗИНЗС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване или на частен процес в 7 дневен срок, считано от днес.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з.   в   11.25 часа.   

 

                                                          СЪДИЯ:              

 

                                                          Секретар: