Р Е Ш Е Н И Е

 

              /17.09.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На шестнадесети септември                                        2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №151 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият И.А.А. с ЕГН
**********,***,
 за извършено престъпление по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                      Обвиняемият А.    , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

            Защитата на обвиняемия пледира за минимално наказание.

            Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: На 13 август 2015 г . преди обяд св. Д. С. П. - управител на „Стоник груп” ООД, гр. Бургас, получил съобщение, че два от камионите, които подвозвали дървесина от временния склад в гората, са задържани, понеже дървесината нямала поставена КГМ и шофьорите нямали превозен билет. Временният склад се намирал на 40 - 50 м навътре в гората, но въпреки че разстоянието било съвсем късо, до там не е можел да влезе голям камион тип ТИР. Затова са използвани малки камиони марка ЗИЛ да подвозват дървесината от склада в гората до ТИР-а на асфалтовия път.

Малко преди това обвиняемият А. работил със свой колега пак при св. П., но на друг негов склад в гората. Там А. пак подвозвал дърва, но този подвоз се извършвал само в рамките на склада. Затова там не са били нужни нито КГМ, нито превозен билет. Но извън рамките на временния склад - какъвто е настоящият случай - били нужни, а обвиняемият нямал КГМ и превозен билет. Въпреки това запалил колата, излязъл от гората и пресякъл асфалтовия път. Преди това се опитал да се обади св. Т. Я. С. - ръководител обект към ДГС Ново Паничарево, но телефонът нямал обхват в гората и не успял. Затова тръгнал на своя глава. След като нарушението било установено, А. изразява съжаление и обещава да не се повтаря.

          Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление.

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият А.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК  а именно- ,  че 13 август 2015 г. на 500 м от разклона на главния път М. Търново - Бургас в посока за с. Визица е извозвал от горския фонд десет пространствени кубически метра дървесина за огрев габър и бук на стойност 300 лв. без редовно писмено позволително и без контролна горска марка, като случаят е маловажен  .                    От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

         За престъплението по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година, пробация или глоба от сто до триста лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди       тъй като на стр. 6 от делото е приложен протокол за отговорно пазене, с който дървесината е поверена за отговорно пазене на св. Т. С..Предвид оценъчната експертиза стойността на дървесината възлиза на сумата от  300лв. поради което и случаят е маловажен. Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият А.      от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.                                  

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА И.А.А. с ЕГН
**********,***,
за ВИНОВЕН в това,   че че 13 август 2015 г. на 500 м от разклона на главния път М. Търново - Бургас в посока за с. Визица е извозвал от горския фонд десет пространствени кубически метра дървесина за огрев габър и бук на стойност 300 лв. без редовно писмено позволително и без контролна горска марка, като случаят е маловажен  – престъпление по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: