Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново       , 09.03.2016г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на втори март  през две хиляди и щестнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия Москова  гр.дело № 151 по описа за 2015год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

       Производството е по реда на чл.422 вр. чл.415 от  ГПК и е образувано  по предявен иск от »Водоснабдяване и Канализация»ЕАД, ЕИК:812115210 с адрес гр.Бургас,кв.Победа,ул.»Ген.Вл.Вазов» № 3, тел:056/871***, факс:056/842***,  законен представител Г. Й. Т. с адрес гр.Б. ж.к.»М. р.»бл.4** вх.* тел:056/871***, факс:056/847***, пълномощник Д. Б. З.  тел:056/871***, факс:056/842***, против община Малко Търново, с  Булстат: 000057086  с адрес гр.Малко Търново ул.”Малкотърновска комуна”№3, законен представител И. К. Я., за приемане на установено, че по отношение на ответната страна  съществува  вземане за ищеца за сумата в размер общо на 2176,17 лв , представляваща вземане  по неизплатени фактури за ползвани ВиК услуги - доставена, отведена и пречистена вода за следните водоснабдени обекти:

         1. обект находящ се в с. Звездец, бл. **, вх.*, ет.*, ап.-ляв. е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 800***.По издадени фактури от 25.07.2012 г. до 24.07.2015 г., с отчетен период от 09.06.2012 г. до 10.07.2015 11,

           2. обект находящ се в с. Звездец, бл. * - НОВ, вх.*, ет.*, ап.-ляв, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 718***. По издадени фактури от 28.01.2013 г. до 24.07.2015 г., с отчетен период от 06.12.2012 г. до

10.07.2015            г..

          3. обект находящ се в с. Звездец, бл. * - НОВ, вх.*, ет.*. ан.-десен. е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 800***. По издадени фактури от 25.10.2012 г. до 26.01.2015 г., с отчетен период от 12.09.2012 г. до

14.01.2015            г..

          4. обект находящ се в с. Звездец, бл. * - НОВ, вх.*, ет.*, ап.-ляв, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 707***. По издадени фактури от 25.06.2013 г. до 24.07.2015 г., с отчетен период от 26.04.2013 г. до

10.07.2015            г..

         5. обект находящ се в с. Звездец, Граничен блок, вх.*, ет.*, ап.-*, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 723***. По издадени фактури от 26.08.2013 г. до 24.07.2015 г.. с отчетен период от 22.06.2013 г. -

10.07.2015            г..

        6. обект находящ се в с. Звездец, бл. **. вх.*, ет.*, ап.-среден, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 706***. По издадени фактури от 26.08.2013 г. до 24.04.2015 г.. с отчетен период от 22.06.2013 г. до

09.04.2015            г..

         7. обект находящ се в с. Звездец, бл. **. вх.*, ет.*, ап.-*, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 800***. По издадени фактури от 25.10.2012 г. до 24.07.2015 г., с отчетен период от 12.09.2012 г. до 10.07.2015

         8. обект находящ се в с. Звездец, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 978***. По издадени фактури от 27.05.2013 г. до 24.07.2015 г., с отчетен период от 26.03.2013 г. до 02.07.2015 г.,

         9. обект находящ се в с. Звездец, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 801***. По издадени фактури от 25.07.2013 г. до 24.07.2015 г., с отчетен период до 10.09.2011 г. до 02.07.2015 г.,

         10. обект находящ се в с. Звездец, бл. **, вх.*. ет.*. ап.-ляв, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 800***. По издадени фактури от 25.11.2013 г. до 25.04.2014 г.. с отчетен период от 25.09.2013 г. до

28.03.2014            г.,

        11. обект находящ се в с. Звездец, бл. * - НОВ, вх.*. ет.*. ап.-среден, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 707***. По издадени фактури от 25.02.2013 г. до 25.06.2015 г., с отчетен период от 08.01.2013 г. до

22.06.2015            г.,

        12. обект находящ се в с. Звездец, бл. * - НОВ, вх.*, ет.*. ап.-*, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 701***. По издадени фактури от 25.07.2013 г. до 24.07.2015 г., с отчетен период от 23.05.2013 г. до

10.07.2015            г..

         13. обект находящ се в с. Звездец, бл. **, вх.*, ет.*, ап.-ляв. е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 705***. По издадени фактури от 25.10.2013 г., с отчетен период от 31.08.2013 г. до 24.09.2013 г.,

          14. обект находящ се в гр.Малко Търново, бл. **, вх.*. ет.*. ап.-среден, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 967***. По издадени фактури от 20.11.2008 г. до 24.07.2015 г.. с отчетен период от 09.01.2010 г. до 08.06.2010 г„

          15. обект находяш се в с. Звездец, бл. **, вх.*. ет.*, ап -ляв, е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 800***. По издадени фактури от 25.10.2013 г. до 25.11.2013 г., с отчетен период от 31.08.2013 г. до 30.10.2013 г..

         16. обект находящ се в с. Звездец, Граничен блок, вх.*, ет.*, ап.-*. е открита партида в системата на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас с абонатен № 723***. По издадени фактури от 25.02.2013 г., с отчетен период от 02.06.2009 г. до 31.07.2012 г..

или обща сума в размер на 2176,17 лв., представляваща стойността на ползвани ВиК услуги - доставена, отведена и пречистена вода. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението, както и да бъде осъден да заплати направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение съгласно чл. 78, ал. 8 от ЕПК.

 

В деловодството на съда в законоустановения срок е  постъпил писмен отговор от ответната община Малко Търново, с който оспорва изцяло предявения иск като недопустим и неоснователен. Излага подробни и аргументирани съображения, че независимо от обстоятелството, че е собственик на процесните имоти, тези процесните имоти са отдадени под наем на трети неучастващи по делото лица, че ищцовото дружество е открило индивидуални партиди на имената на тези трети неучастващи по делото лица и че именно тези трети лица са ползвали през процесния период предоставените от ищцовото дружество В и К услуги, поради което моли предявения иск да бъде отхвърлен изцяло.  Счита, че ако някой дължи претендираната сума,  то това са наемателите на процесните имоти, с оглед на обстоятелствата, че по отношение на процесните имоти съществуват сключени договори за наем между община Малко Търново и третите неучастващи в делото лица и че наемателите са се задължили да заплащат всички консумативи , включително и за В и К услуги, че ищцовото дружество е открило индивидуални партиди на имената на наемателите, с което е признало тези физически лица за потребители по смисъла на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК –Бургас, поради което община Малко Търново не е потребител на ВиК услуги за процесните имоти. Посочва, че представените с исковата молба фактури са издадени на физическите лица – наематели на тези имоти и че Общината не се е задължавала с писмена декларация-съгласие да носи солидарна отговорност с наемателите на имотите, на чиито имена се водят партидите за вода във ВиК -Бургас.Ангажирани  са писмени доказателства.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

По делото не се спори между страните, а и безспорно се установява от събраните доказателства, че община Малко Търново е собственик на процесните имоти , че процесните имоти с валидно сключени писмени договори за наем са отдадени под наем от община Малко Търново на трети неучастващи по делото физически лица.

      За сумите, предмет на претенциите на  процесни имота , са представени и приети като доказателства по делото издадени от ищцовото дружество фактури по абонаментен номер, дата и стойност

 Съответно за остойностените количества потребена в имота вода са представени карнетни листове по отчетни периоди и по партидите, водени за  процесните имота на имената на  физически лица.

Според заключенията на изслушаните по искане на ищеца съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи, в процесните имоти са монтирани съответно по  1 бр. измервателно устройство – водомер, според чиито отчетени показания за потребено количество вода са били издадени горецитираните фактури, осчетоводени в ищцовото дружество и само по отношение на един обект в с.Звездец,бл.*-НОВ,вх.*,ет.*,ап.** има монтирани два измервателни уреда-в банята и в тоалетната.. При проверка в счетоводството на ищеца вещото лице по втората експертиза  е установило плащания на  част от сумите по  фактурите,като общата дължима сума е в размер на 1.375.93лв. –представляваща сбор от задълженията за доставена, отведена и пречистена вода.

При така установената фактическа обстановка съдът  прави следните правни изводи:

Предявените в обективно съединение искове са с правно основание чл. 422 от ГПК. Същите са депозирани с оглед установяване на твърдяните вземания на ищцовото дружество към ответната община за неизплатена стойност на услуга за доставяне, отвеждане и пречистване на вода за 16 апартамента, на които тя е собственик.

        От доказателствата по делото се установи, а и между страните не се спори, че за процесните обекти, собственост на община Малко Търново , са възникнали задължения за неплатена консумирана питейна вода, отвеждането и пречистването й – в  претендираните размери и периоди.

      Основният спорен въпрос по делото е дали общината ,като собственик или наемателите, е които тя е сключила договори за наем, са задължени към дружеството -ищец за доставената, отведена и пречистена вода. Съобразно разпоредбата на § 1 ,ал.1,т. 2 от ДР на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги "Потребители на такива услуги " са:а) юридически или физически лица - собственици или         ползватели на съответните    имоти, за   които се предоставят В и К услугщб) юридически или физически лица - собственици или ползватели на имоти в етажната собственост;в) предприятия, ползващи вода от водоснабдителните мрежи на населените места за технологични нужди или подаващи я на други потребители след съответна обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води. Няма спор ,че в случая става дума за потребители в имоти - етажна собственост.Аналогична е разпоредбата на чл.3,ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните          системи:     потребители на   услугите    В и К

са: 1 .собствениците     и лицата, на които е учредено       вещно право       на строеж или право на ползване, включително чрез концесия, на водоснабдявани имоти и/или имоти, от които се отвеждат отпадъчни и/или дъждовни води;2. собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване на жилища и нежилищни имоти в сгради - етажна собственост;3. собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване на водоснабдяваните обекти, разположени на територията на един поземлен имот и присъединени към едно водопроводно отклонение. С оглед на тези норми потребителите,които са задължени да заплащат В и К услуги са собствениците или носители на ограничени вещни права- на строеж или на ползване.В Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор гр.Бургас е посочено ,че освен горецитираните субекти, наемателите също могат да имат качество на потребители на В и К услуги- чл.2,ал.З от ОУ.В този случай обаче лицата - собственици или ползватели /има се предвид носители на вещно право на ползване/ се задължават солидарно е наемателя за дължимите суми за времето на наемното правоотношение с писмена декларация-съгласие.Не е спорно ,че такава декларация няма подписана от представител на общината.Начинът на изписване на нормите в ОУ говори ,че става дума за три категории ползватели - собственици или носители на вещно право на ползване и от друга страна наематели -като носители на временно право на ползване по силата на облигационна връзка със собственика или ползвателя.Съгласно чл.60 от ОУ ,за да се води като ползвател наемателя,следва собственикът да е подал декларация до В и К оператора,че ще отговаря солидарно с наемателя за дължимите суми и в този случай партидата се води на собственика и на наемателя.Чл.61 е предвидил ,че ако няма такава декларация ,партидата се води на собственика или ползвателя /последния обаче като носител на вещното право на ползване/ и те заплащат услугите.При положение ,че липсва писмена декларация за съгласие ,задължен за заплащане на услугата остава собственика -в случая Община Малко Търново ,като е без значение,че партидите се водят на името и на наемателите. Следва да се отбележи за пълнота ,че ОУ на оператора , съобразно чл. 11, ал. 7 и 8 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им, а в последващ период от 30 дни потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното експлоатационно д-во заявление, в което да предложат различни условия, които се отразяват в допълнителни писмени споразумения. По аргумент за противното, когато потребителят не се е възползвал от тази нормативно уредена възможност,ОУ стават задължителни за потребителя.В случая няма данни общината да се е възползвала от правото си да изрази несъгласие и да е подписала допълнително писмено споразумение.Съобразно тези ОУ и в двата случая: когато наемателят е потребител /има открита партида на негово име/ и в случая, когато партидата се води на собственика или носителя на вещното право на ползване, собственикът или ползвателят са отговорни за сумата, дължима за В и К услугите- в този смисъл е и разпоредбата на чл.8,ал.9 от Наредба №4/2004г.Тази разпоредба предвижда ,че наемателят на водоснабдяван имот може да заплаща услугите В и К от името на наемодателя, като е длъжен да спазва изискванията на наредбата и на договора. Когато наемателят не спазва задълженията съгласно общите условия и договора, отговорен за тях е наемодателят.

         С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  1.375.93лв.,като за разликата до претендирания размер 2176,17 лв., исковата претенция  следва да бъде отхвърлена поради заплащане.

По отношение на акцесорната претенция за присъждане на законна лихва върху главницата за периода от подаване на заявлението до окончателното изплащане на задължението, съдът намира, че предвид установеното неизпълнение от страна на ответната община на задълженията й към „ВиК” ЕАД в размер на 1.375.93лв . и на осн. чл. 86 от ЗЗД същата дължи на ищеца и обезщетение за забавено плащане върху тази част от главницата, считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 30.09.2015г. до окончателното й изплащане.

При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден на основание чл. 78, ал. 3  и ал.8 от ГПК вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба № 1 /2004г. за минималните адвокатски възнаграждения /изм. и допъл. ДВ бр.28 от 28.03.2014г./ да заплати на ищцовото дружество направените от него разноски по делото, в размер на 385лв. лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение,43.52лв.-държавна такса за образуване на делото,както и разноските за извършени експертизи в размер на 477лв.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че за »Водоснабдяване и Канализация»ЕАД, ЕИК:812115210 с адрес гр.Бургас, кв.Победа, ул.»Ген.Вл.Вазов» № 3,   законен представител Г* Й* Т*,   по отношение на община Малко Търново, Булстат: 000057086, гр.Малко Търново ул.”Малкотърновска комуна”№3, законен представител И* К* Я*,  съществува  вземане за сумата в размер общо на 1.375.93лв /хиляда триста седемдесет и пет.93лв./  представляваща вземане  по неизплатени фактури за ползвани ВиК услуги - доставена, отведена и пречистена вода за водоснабдени обекти изчерпателно посочени в исковата молба ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 30.09.2015г. до окончателното й изплащане като ОТХВЪРЛЯ предявения установителен иск като неоснователен в останалата му част, а именно : за сумата над 1.375.93лв . до 2176,17 лв .

ОСЪЖДА община Малко Търново, Булстат: 000057086, гр.Малко Търново ул.”Малкотърновска комуна”№3, законен представител И. К.Я.да заплати на »Водоснабдяване и Канализация»ЕАД, ЕИК:812115210 с адрес гр.Бургас, кв.Победа, ул.»Ген.Вл.Вазов» № 3,   законен представител Г.Й. Т. сумата в размер на  385лв. лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение,43.52лв.-държавна такса за образуване на делото,както и разноските за извършени експертизи в размер на 477лв .

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: