П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  29.07.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и девети юли ,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар Д. Б.  и прокурора Борис Луков 

сложи за разглеждане НОХ дело    149     по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 15: 00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Луков

            Подсъдимият М.Ш., редовно призован, се явява лично, доведен от ГПУ Малко Търново.

            Явява се адв.Д.Р. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

            Явява се преводача Д. М.М. .

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси и от фарси  на български език.

Адв.Р.: Съгласна съм да назначите Д. М.М.  за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д. М.М. в качеството на преводач по НОХД № 149/2014г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси и от фарси   на български език, който език е роден и разбираем за подсъдимия.

Снема самоличността на преводача:

Д. М.М.,***, заклет преводач от български език на фарси и обратно.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.        Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ по документи от делото и данни заявени от подсъдимия.

      М.Ш. /M.A SH. /  - мъж, роден на *** ***,      Република Афганистан, без документи за самоличност, задържан с  ЗЗ № 348 / 25.07.2014 година,

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 149/2014г. с подсъдимия М.Ш. и неговия защитник адв.Р. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимия М.Ш. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: На 25.07.2014 година, в района на 65  гранична пирамида, намираща се в  зоната за отговорност на  ГОДГ 04 към ГПУ – Малко Търново,  е влязъл от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.Веществени доказателства няма. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 157.50 лв., на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия. От престъплението не са причинени имуществени вреди.Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р. : Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдим:                            

           / Борис Луков /                                                             / М.Ш. /

                                                          

Защитник:

           /Адв. Д.Р. /

 

Преводач:

            / Д. М.М. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  №139/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, БП № 113/   2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия М.Ш. – представляван от неговия защитник адв. Р. , съгласно условията на което, подсъдимият М.Ш. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: На 25.07.2014 година,  в района между 65 гранична пирамида, намираща се в  зоната за отговорност на ГОДГ 04 към  ГПУ – Малко Търново,  е влязъл от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лв.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Веществени доказателства няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 157,50 лв., на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ :

За извършения устен превод по НОХД № 149/2014г. по описа на РС-Малко Търново, определя възнаграждение в размер на 36 лв. на преводача Д. М.М. , които на осн.чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 149/2014г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава подсъдимия от зала.

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест и ОД „ Охрана” Бургас.

Приключи с.з. в 15: 10    часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: