Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 28.10.215 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и първи  октомври                                               2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №146 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.В.С. с ЕГН: **********. адрес: *** Търново против наказателно постановление №573 от 23.06.2015г.  на  Директор на **** БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча , на основание чл. 96. ал. 1 от ЗЛОД. чл. 84. ал. I от ЗЛОД. чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е наложена ГЛОБА в размер на 400.00 лв. (четиристотин лева) и лишаване от право на ловуване за срок от 3г.

          Жалбоподателят редовно призован    се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

          Защитата на жалбоподателят пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  ЖОО 030230 от 25.02.2015 г. съставен от К.Г.К. на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ" Бургас, за това, че при  извършена проверка на  10.01.2015 г.. на територията на ТП ДГС Звездец”, ловище "Дренака", отдел 261. пототдел ' У'. ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, извън определените в разрешително за лов № 059767 / 10.01.2015 г. места, а именно ловище Дренака" на ПЛРС с. Близнак, без да е убил или уловил дивеч, което се установи и от свидетеля: И.С.Д., с адрес: ***.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Видно от приложения по делото акт е, че свидетел на отказа е посочен за свидетел по съставяне на АУАН-И.Д..С последното е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.43,ал.2 от ЗАНН.,с което е нарушено правото на защита на жалбоподателя.В тази връзка следва да се отбележи,че процесуалния закон-ЗАНН урежда четири категории свидетели,които е допустимо да присъстват при съставяне на акта и да го подпишат.Първата-свидетели,присъствали при извършване на нарушението,а именно лицата възприели пряко и непосредствено един или повече елементи от състава на нарушението и/или личността на нарушителя,и които в най-голяма степен биха могли да допринесат за изясняване на обективната фактическа обстановка.Втората-свидетели,присъствали при установяване на нарушението,а именно лицата,възприели факти и обстоятелства относими към датата,мястото и условията  при които съответния контролен орган е възприел елементи от състава на нарушението или данни за неговия извършител,и чиито показания биха могли да дадат ясна представа за това,дали възприетите факти и обстоятелства са надлежно обективирани в акта.Третата-свидетели,присъствали при съставяне на акта,а именно това са лица както от посочените по-горе две групи така и лица които не са възприели нито факта на извършване на нарушението,нито условията при които то е било установено,а единствено обстоятелствата,свързани с реда на изготвяне на акта.Четвъртата-свидетели на отказа на нарушителя да подпише акта,а именно това са лицата,чиито участие се налага,само в случай,че лицето посочено като нарушител,се възползва от процесуалната възможност по чл.43,ал.2 от ЗАНН.Видно от изложеното, тези четири категории свидетели удостоверяват различни факти и обстоятелства.Ето защо,според съда ,за да не възникнат съмнения в обективността и безпристрастността на актосъставителя и в истинността на отразеното от него в обстоятелствената част от акта,свидетелят по чл.43,ал.2 от ЗАНН следва да е различен от свидетелите по чл.40,ал.1 и ал.3  от ЗАНН.До този извод настоящия състав достигна и анализирайки разпоредбите на чл.40,ал.1 и ал.3,чл.42,т.7 и чл.43,ал.2 от ЗАНН.Именно според разпоредбата на чл.42,т.7 от ЗАНН като реквизит на акта следва да бъдат посочени имената,точните адреси и ЕГН на свидетелите по акта.Съгласно чл.43,ал.2 от ЗАНН ,когато нарушителят  откаже да подпише акта,това се удостоверява чрез подписа на един свидетел,имената и точния адрес на който се отбелязват в акта.По аргумент на последното,и след като съгласно чл.42т.7 от ЗАНН  в акта като негов реквизит се посочват данните на лицата,свидетели при извършване,респективно или при установяване на АУАН,то следва единствения извод ,че свидетеля при отказа следва да е лице различно от другите посочени по-горе свидетели.

Нарушението на това правило представлява процесуално нарушение,което е самостоятелно основание за отмяна на НП.

Тъй като се касае за особено съществено процесуално нарушение  допуснато от АНО ,не следва да се обсъждат и доводите по същество на спора,тъй като въпросите има ли извършено нарушение,кой е неговия автор и има ли той вина,следва да бъдат разглеждани само при един законосъобразно протекъл процес,но не и когато самото производство е водено и завършено порочно.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р      Е     Ш     И   :

         ОТМЕНЯ наказателно постановление №573 от 23.06.2015г. на  Директор на *** упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните , с което на Н.В.С. с ЕГН: **********. адрес: *** Търново за нарушение на чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча , на основание чл. 96. ал. 1 от ЗЛОД. чл. 84. ал. I от ЗЛОД. чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е наложена ГЛОБА в размер на 400.00 лв. (четиристотин лева) и лишаване от право на ловуване за срок от 3г.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: