П Р О Т О К О Л

гр.Малко Търново  01.07.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД  в открито публично съдебно заседание на  първи  юли  две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков                                                                Съдебни заседатели:

 

При участие на секретар    М.Д.         .…………………………

и прокурора      Борис Луков                                        сложи за разглеждане

НЧД  № 146   по описа за 2016 год.              

докладвано от съдията Дойков       .................………………………………..

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

         За Районна прокуратура Малко Търново – прокурор  Луков.

         Обвиняемият Х.Р.Г. се явява доведен от ОД”Охрана”Бургас.

Явява се адв.М.П., назначен служебен защитник на обвиняемите от ДП.

Явява се **  - преводач от кюрдски на български и от български на кюрдски език.

СЪДЪТ като отчете факта, че обвиняемият са  чужд гражданин и не владее български език намери, че на същия следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши устен превод от  кюрдски на български език и от българки на тюрски език.

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  ** за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от  кюрдски на български език и от българки на кюрдски език, като му определя възнаграждение в размер на 50 лв. платими от бюджета на съда.

Съдът снема самоличността на преводача:

** роден на ***г. в С**, българско гражданство, висше образование, женен, неосъждан, ЕГН:**********, без отношения с обвиняемия.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.П.:  Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Х.Р.Г. /чрез преводача/:  Да се даде ход на делото. Желая да бъда защитаван от адв.П..

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Прокурора: Г-н съдия, внесъл съм Искане да определите постоянна мярка „Задържане под стража” спрямо обвиняемия Г., моля да я уважите поради причини които съм изложил в самото искане.

Сне се самоличността на обвиняемите/чрез преводача/:

Х.Р.Г. роден на ***г. гр.**, основно образование, неженен, дърводелец, неосъждан, без документи за самоличност.

 

Прокурора: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства. Моля единствено да приемете събраните по ДП доказателства.

Адв.П.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства.

Обвиняемият Х.Р.Г. /чрез преводача:  Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства.

Съдът по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства съдържащи се в досъдебно производство  № 99/2016г.по описа на ГПУ Малко Търново.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

ПРОКУРОРА: Г-н председател, поддържам така представеното от мен Искане за вземане МНО „Задържане под стража”, с оглед на това, че е необходимо време за да се довърши ДП.Престъплението е по чл.279 ал.1 от НК, което се наказва с ЛОС до пет години и глоба от 100 до 300лв. Основната причина е тази, че Г. е бил вече регистриран в лагер Бусманци, в последствие по неустановен начин се е озовал в Р.Турция и накрая повторно се озовал в Р.България незаконно, като най вероятно е преминал през гората. Затова моля да го задържите под стража за да бъде довършено делото.

Адв.П.: С оглед събраните в хода на ДП доказателства и съобразно закона предоставям на съда.

 Обвиняемият Х.Р.Г. /чрез преводача/:  Разбирам в какво съм обвинен от прокуратурата. Поради сериозни проблеми в моето семейство се наложи да си замина. Разбирам, че съм нарушил закона. За втори път влизам в България нелегално. Искам да обясня, чуе предния път избягах от България и се върнах в Ирак, както казах там имах сериозен семеен проблем, който отидох да реша.Стана по-лошо обаче и дори имаше опасност за живота ми, затова отново тръгнах към България и преминах границата нелегално. Първия път исках да отида в Германия, сега ако остана тук, също ще съм добре. Разбирам защо прокуратурата иска да ме задържи, защото втори път съм минал нелегално границата.

Дава последна дума на обвиняемия:

Обвиняемият Х.Р.Г. /чрез преводача/:  Нямам какво да кажа.

 

Съдът счете, че производството е изяснено от фактическа страна и ще се произнесе с определение в  11.15 часа.

 

Производството е по реда на чл.64 ал.1 от НПК. Постъпило е искане от РП-Малко Търново за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” на:

Х.Р.Г. роден на ***г. гр.**, основно образование, неженен, дърводелец, неосъждан, без документи за самоличност.

Същият е обвинен за престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа искането като сочи, че са налице кумулативно предвидените предпоставки на чл.63, ал.1 от НПК за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

Защитникът на обвиняемия  адв.П. предоставя на съда вземането на мярката за неотклонение.

Обвиняемият заявява, че  разбира обвинението, като обяснява, че за втори път влиза на територията на Р.България в нарушение на закона. Твърди, че за това си има лични причини, като не излага подробности за тях.

  СЪДЪТ, обсъждайки доводите на страните и данните по делото намира искането на РП – Малко Търново  за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” по отношение на обвиняемия Г. за основателно.

Съгласно чл. 63 ал. 1 НПК, мярка за неотклонение “Задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на  престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Досъдебното производство е било образувано срещу обвиняемия Г. за престъпление по чл.279 ал.1 от НК. Няма данни за предходни осъждания.

Събраният до настоящия момент доказателствен материал по делото в неговия обем и относимост позволява да се направи обосновано предположение, че  обвиняемият е извършител на престъплението, за което е обвинен. Това се потвърждава от показанията на свидетеля от досъдебното производство **, обясненията на обвиняемия, както и останалите приложени по делото писмени доказателства.

Следва да се отбележи, че производството по чл.64 от НПК оценъчния критерий на съда се свежда до обоснованост на подозряност на авторство на деянието, тоест степента на доказване предположението, като предпоставка на задържането, в тази фаза на процеса е значително по-ниска от същата, необходима на съда да постанови осъдителна присъда. Ето защо оценявайки всички събрани по делото доказателства  съдът намира, че степента на доказване предположението за авторство на деянието по което е повдигнато обвинение с посочената квалификация е достатъчна, за да обоснове вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Следователно е налице първата хипотеза на чл.63 ал.1 НПК - налице е обосновано предположение.

Деянието по чл.279 ал.1 от НК, не е тежко по смисъла на закона, предвидено е наказание ЛОС до пет години, както и глоба в размер от 100 до 300лв.

 Съдът намира, че обвиняемият е иракски гражданин и поради липсата на постоянен адрес в България има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извършат ново престъпление. От друга страна наличието на  последно изложените предпоставки се засилва и от факта,че същият признава, че в предходен период отново незаконно е преминал границата, тоест лицето видимо предявява склонност за нарушаване на закона, тоест предположението че може да извърши ново престъпление се доказва от така обективно изложените данни. На следващо място предстоят и процесуално следствени действия с обвиняемия, а липсата на постоянен адрес на територията на Р.България може да доведе до това същият да се укрие и да осуети приключването на наказателното производство.

Съобразявайки горните обстоятелства МТРС намира, че са налице изискуемите по чл.63, ал.1 от НПК законови предпоставки по отношение на обвиняемия  Х.Р.Г. роден на ***г. гр.**, основно образование, неженен, дърводелец, неосъждан, без документи за самоличност, да бъде взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

 

С оглед горното и на основание чл.64, ал.4 от НПК, Районен съд-Малко Търново

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЗЕМА мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо Х.Р.Г. роден на ***г. гр.**, основно образование, неженен, дърводелец, неосъждан, без документи за самоличност - обвиняем по ДП №  99 / 2016 г. по описа на ГПУ Малко Търново.

Обвиняемият Х.Р.Г. да бъде настанен в Следствен арест – Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на незабавно изпълнение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

 

НАСРОЧВА  делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 06.07.2016г. от 15:30 ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

 

Определението бе обявено в присъствието на страните в 11.15 часа  и в присъствието на преводач.

        

Обвиняемите заявиха чрез преводача, че не желаят писмен превод на определението.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

         Заседанието завърши в  11.20 часа.

                                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          

                                                                  Секретар: