П Р О Т О К О Л

гр.Малко Търново  01.07.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД  в открито публично съдебно заседание на  първи  юли  две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков                                                                Съдебни заседатели:

 

При участие на секретар    М.Д.         .…………………………

и прокурора      Борис Луков                                        сложи за разглеждане

НЧД  № 145   по описа за 2016 год.              

докладвано от съдията Дойков       .................………………………………..

На именното повикване в 09.35 часа се явиха:

 

         За Районна прокуратура Малко Търново – прокурор  Луков.

         Обвиняемият Х.З. се явява доведен от ОД”Охрана”Бургас.

         Обвиняемият Д. А** се явява доведен от ОД”Охрана”Бургас.

Явява се адв.М.П., назначен служебен защитник на обвиняемите от ДП.

Явява се **  - преводач от пащу на български и от български на пащу език.

СЪДЪТ като отчете факта, че обвиняемите са  чужди гражданини и не владеят български език намери, че на същите следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши устен превод от  пащу на български език и от българки на пащу език.

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  ** за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от  пащу на български език и от българки на пащу език, като му определя възнаграждение в размер на 100 лв. платими от бюджета на съда.

Съдът снема самоличността на преводача:

** Х** роден на ***г. в А**, българско гражданство, висше образование, неосъждан, неженен, с адрес гр.** ЕГН:**********, без отношения с обвиняемите.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.П.:  Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Х.З. /чрез преводача/:  Да се даде ход на делото. Желая да бъда защитаван от адв.П..

Обвиняемият Д. А** /чрез преводача/:  Да се даде ход на делото. Желая да бъда защитаван от адв.П..

Преводача: Искам само да обясня на съда, че при превода на името на Д.А. няма значение, как ще се изпише фамилията му, А** или А.. Малкото име на обвиняемия точно се изписва Д..

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Прокурора: Г-н съдия, внесъл съм Искане да определите постоянна мярка „Задържане под стража” и на двамата.Моля да я уважите.

Сне се самоличността на обвиняемите/чрез преводача/:

Д.А.  роден на ***г. в гр.Б** –А**, без образование, женен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност;

Х.З. роден на ***г. в гр.Б** –А**, женен, с начално образование, неосъждан, безработен, без документи за самоличност.

Прокурора: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства. Моля единствено да приемете събраните по ДП доказателства.Представям 2 бр. справки за съдимост за лицата, от които е видно, че същите са неосъждани.

Адв.П.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства.

Обвиняемият Д.А.  /чрез преводача:  Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства.

Обвиняемият Х.З. /чрез преводача:  Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Нямам искания, няма да соча доказателства.

Съдът по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства съдържащи се в досъдебно производство  № 85/2016г.по описа на ГПУ Малко Търново, както и представените в днешно с.з. 2бр.справки за съдимост.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

ПРОКУРОРА: Г-н председател, поддържам така представеното от мен Искане за вземане МНО „Задържане под стража”. Извършеното от тях престъпление е тежко по смисъла на закона – от 1 до 10 години ЛОС, вкл. се предвижда и допълнително наказание глоба от 10 хиляди до 30 хиляди лева, плюс конфискация, но тя няма как да се приложи на тях. Освен това трябва да се довърши разследването за което е нужно технологично време, поради което ви моля да уважите искането и да ги задържите под стража и двамата обвиняеми.

Адв.П.: С оглед събраните в хода на ДП доказателства и съобразно закона предоставям на съда.

 Обвиняемият Д.А. /чрез преводача/:  Разбирам в какво съм обвинен от прокуратурата, че съм превел хора през границата. Признавам, че нелегално съм преминал на територията на Р.България.В моята страна има голяма война, особено в моя град който живея и по тази причина бягам оттам. Дошъл съм тук да работя някъде в Европейска страна, понеже моето семейство е в затруднено положение.

Обвиняемият Х.З. /чрез преводача/:  Разбирам в какво съм обвинен от прокуратурата, че съм превел хора през границата. Моето положение е същото като на другия обвиняем. Признавам, че втори път нелегално влизам в Р.България. Бях принуден да напусна А** и моите роднини, даже малкия ми брат е в групата която е задържана горе в полицията.

Дава последна дума на обвиняемите:

Обвиняемият Х.З. /чрез преводача/:  Разбирам какво е искането на прокуратурата. Принуден съм да приема искането на прокуратурата.

Обвиняемият Д.А. /чрез преводача/:  Разбирам какво е искането на прокуратурата. Искам да кажа, че не съм каналджия.Бяхме заедно с групата. Целта ни беше да дойдем да работим.

 

Съдът счете, че производството е изяснено от фактическа страна и ще се произнесе с определение в  10.25 часа.

 

Производството е по реда на чл.64 ал.1 от НПК. Постъпило е искане от РП-Малко Търново за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” на:

Д.А.  роден на ***г. в гр.Б** –А**, без образование, женен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност;

Х.З. роден на ***г. в гр.Б** –А**, женен, с начално образование, неосъждан, безработен, без документи за самоличност.

Двамата са обвинени за престъпление по чл.280 ал.2т.1 и 3, вр.ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа искането като сочи, че са налице кумулативно предвидените предпоставки на чл.63, ал.1 от НПК за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

Защитникът на обвиняемите  адв.П. предоставя на съда вземането на мярката за неотклонение.

Обвиняемите заявяват, че  разбират обвинението, били са принудени по лични и социални причини да избягат страната си, но не считат себе си за извършители в престъплението за което са обвинени.

  СЪДЪТ, обсъждайки доводите на страните и данните по делото намира искането на РП – Малко Търново  за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” по отношение на обвиняемите А. и З. за основателно.

Съгласно чл. 63 ал. 1 НПК, мярка за неотклонение “Задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на  престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Досъдебното производство е било образувано срещу виновните лица за престъпление по чл.280 ал.2т.1 и 3, вр.ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК.Видно от писмените доказателства по делото същите са неосъждани.

Събраният до настоящия момент доказателствен материал по делото в неговия обем и относимост позволява да се направи обосновано предположение, че  обвиняемите са извършители на престъплението, за което са обвинени. Това се потвърждава от показанията на свидетелите от досъдебното производство **, извършените разпознавания на лица, както и останалите приложени по делото писмени доказателства.

Следва да се отбележи, че производството по чл.64 от НПК оценъчния критерий на съда се свежда до обоснованост на подозряност на авторство на деянието, тоест степента на доказване предположението, като предпоставка на задържането, в тази фаза на процеса е значително по-ниска от същата, необходима на съда да постанови осъдителна присъда. Ето защо оценявайки всички събрани по делото доказателства  съдът намира, че степента на доказване предположението за авторство на деянието по което е повдигнато обвинение с посочената квалификация е достатъчна, за да обоснове вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Следователно е налице първата хипотеза на чл.63 ал.1 НПК - налице е обосновано предположение.

Деянието по чл.280 ал.2т.1 и 3, вр.ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК, е тежко по смисъла на закона, предвидено е наказание ЛОС, както и кумулативно други санкции.

 Съдът намира, че обвиняемите са а**ски граждани и поради липсата на постоянен адрес в България има реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат ново престъпление.От друга страна наличието на  последно изложените предпоставки се засилва и от факта,че няма абсолютна  категоричност данните за личността на обвиняемите което налага извършването на други следствени действия в тази насока. Индиция за това е нуждата от категорично установяване поради факта, че единият обвиняем има специфика в изписването на български език на името му, а това се допълва и от липсата на документи в двамата. На следващо място се споменава в обясненията им пред съда, че и друг път са преминавали границата не по установения ред. В тази връзка опасността същите да се укрият е реална, а липсата абсолютно и категорично установяване на самоличността им е предпоставка за осуетяване на наказателното производство.

Съобразявайки горните обстоятелства МТРС намира, че са налице изискуемите по чл.63, ал.1 от НПК законови предпоставки по отношение на обвиняемите  Д.А.  и Х.З. да бъде взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

 

С оглед горното и на основание чл.64, ал.4 от НПК, Районен съд-Малко Търново

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЗЕМА мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо Д.А. /Д** А. по Постановление за привличане на обвиняем от 30.06.2016г./  роден на ***г. в гр.Б** –А**, без образование, женен, неосъждан, земеделец, без документи за самоличност - обвиняем по ДП №  85 / 2016 г. по описа на ГПУ Малко Търново.

Обвиняемият Д.А. да бъде настанен в Следствен арест – Бургас.

 

ВЗЕМА мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо Х.З. роден на ***г. в гр.Б** –А**, женен, с начално образование, неосъждан, безработен, без документи за самоличност - обвиняем по ДП №  85 / 2016 г. по описа на ГПУ Малко Търново.

Обвиняемият Х.З. да бъде настанен в Следствен арест – Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на незабавно изпълнение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

 

НАСРОЧВА  делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 06.07.2016г. от 14:00 ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

 

Определението бе обявено в присъствието на страните в .10.25 часа  и в присъствието на преводач.

        

Обвиняемите заявиха чрез преводача, че не желаят писмен превод на определението.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

         Заседанието завърши в  10.30 часа.

                                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          

                                                                  Секретар: