Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                       12.02.2016г.               гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                             граждански състав

На     трети февруари                         две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. №145 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

 Предявен е положителен установителен иск по чл.124 ал.1 от ГПК от ищеца  Ж.С.Х. с ЕГН:********** *** чрез адвокат М.П. от БАК с адрес: ***,,против ответника **, ул. „** с който да се приеме по отношение на **, че Ж.С.Х.  е собственик на земеделски имот-нива №** в землището на с.**” при граници: имоти № ** .

Ищецът твърди,че е собственик  по наследство от баща му ,който до смъртта си през **  е ползвал процесния имот като харман и след неговата смърт той продължава да стопанисва и ползва имота вече повече от 40г. без да е имал съмнение,че мястото е негово ,тъй като го ползва спокойно и необезпокоявано от никого.Твърди,че имота никога не е бил одържавяван и внасян в ТКЗС. В този смисъл абсолютно неправилно и незаконосъобразно Обшина М.Търново е актувала имота като свой.

 Моли съда, да постанови решение, с което да се приеме по отношение на **, че Ж.С.Х.   е собственик на земеделски имот в землището на с.**” в непосредствена близост до регулацията на селото.

   В законоустановения срок на 11.12.2015г.ответника е депозирал писмен отговор с който оспорва предявеният иск като неоснователен и моли съда да се присъдят в полза на Общината направените по делото разноски. Твърди, че процесният имот е публична общинска собственост  на основание Акт за публична общинска собственост №** на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на правосъдието.Ответника твърди,че процесния имот попада в защитена територия,природен парк както и в защитена зона  за опазване на дивите птици.От друга страна ответника твърди,че  имотите-публична общинска собственост не могат да се придобиват по давност.Ответника оспорва твърдението на ищеца ,че имота е владян от него или от неговия наследодател повече от 40г.,тъй като ищеца го е декларирал в Данъчната служба при Община М.Търново през 2012г.

Ответника в отговора си моли съда да бъде оставен без уважение предявения срещу тях иск  като неоснователен и бъдат заплатени направените по делото разноски.

 

    Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

 По искане на ищеца по делото бе допуснат до разпит св-К**,който заявява:”на ** и имота го знае,тъй като е граничил с техния харман.Твърди,че имота винаги е ползван от ищеца след смъртта на родителите му-** и не е виждал през годините друг да ползва имота.Имота е заграден с мрежа и в него има постройки и дръвчета.”

 

   Вещото лице по допусната съдебно-техническа експертиза дава заключение, : процесния имот попада върху имот №** и имот №**.м. и  е отреден като нива„.

 

  При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск е  с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК за признаване за установено правото на собственост върху процесния недвижим имот на основание изтекла в полза на ищеца придобивна давност. Искът е допустим и основателен. 

Съгласно чл. 68 ал. 1 от Закона за собствеността владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. А според чл. 79 ал. 1 от ЗС правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на десет години. Придобиването на имот по давност следва да стане чрез явно, необезпокоявано и непрекъснато владение, при което фактическата власт се упражнява с намерението той да се свои. Изискването за спокойно и явно владение касаят начина на придобиването му и наличието на демонстриране спрямо други собственици, т.е. владението не следва да е установено насилствено или тайно. По делото липсват доказателства за предприети такива действия, които водят до прекъсване на давността, съгласно чл. 114 от ЗЗД приложим и за придобивната давност. Както самото владение, така и съгласието на бившия владелец, може да се доказва със свидетели. Възможно е да е създадена и писмена документация, но тя сочи само за началния момент на владението. Безспорно е установено от свидетеля по делото, че  ищеца след смъртта на баща му - ** продължил да ползва, стопанисва и поддържа единствено той имота. Достатъчно е владението да е продължило повече от десет години. В настоящия случай се установи необезпокоявано владение на процесния имот от ** От изложените факти и обстоятелства се налага извода, че ищецът е придобил право на собственост върху процесния недвижим имот на основание изтекла 10 годишна придобивна давност, като през този период единствено той владее процесния имот несмущаван и необезпокояван от никого.

Поради което и съвсем неоснователно същият е определен като земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ и предоставен по този ред в собственост на **

При този изход на делото доколкото има искане от страна на ищеца за заплащане  на направените от него разноски, съдът следва да се произнесе по това искане и на основание чл.78, ал.1  от ГПК следва да осъди ответника да заплати на ищеца сумата от  50лв., представляваща заплатена държавна такса ,350лв.  адвокатско възнаграждение и 300 лв.депозит за експертиза.     

Мотивиран от горното съдът

                                                Р  Е Ш  И  :

       ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на **, ул. „**, че Ж.С.Х. с ЕГН:**********  постоянен адрес: *** чрез адвокат М.П. от БАК с адрес: *** е собственик на земеделски имот-нива пл.№** в землището на с.**” при граници на имота: имоти № **.

         ОСЪЖДА **, ул. „**  ДА ЗАПЛАТЯТ  на Ж.С.Х. с ЕГН:********** *** чрез адвокат М.П. от БАК с адрес: *** СУМАТА от  50лв., представляваща заплатена държавна такса ,350лв.  адвокатско възнаграждение и 300 лв.депозит за експертиза.      

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд. 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: