Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр.Малко Търново, 23.07.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Малкотърновският районен съд, в закрито заседание на двадесет и трети юли през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

 

като разгледа докладваното от съдията Москова  гр.д. № 144 по описа за 2013г. на РС-Малко Търново, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

         Постъпила е молба адв.С.- пълномощник на А.П.Д., с която твърди, че в диспозитива на Решение № 9/01.07.2014г. по гр.д.№ 144/2013г. по описа на съда са допуснати технически грешки при изписването на началната дата на процесните периоди по отношение на първите два от уважените  искове и техническа грешка при изписването на процесния период по отношение на третия от уважените искове. Моли съда на основание чл.247 от ГПК да постанови решение, с което да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното решението, както следва : На страница 10 на ред 23 отдолу нагоре вместо „от 01.01.2010г. до 30.09.2013г.” да се чете „ от **.”;  на страница 10 ред 19 отдолу нагоре вместо „от 01.01.2010г. до 30.09.2013г.” да се чете „ от **.” , а на страница 10 на ред 13 отдолу нагоре вместо до „30.09.2013г.” да се чете „ от 01.10.2010г. до 30.09.2012г.”

         Ответникът – ГД”Гранична полиция” към МВР  в срока по чл. 247, ал.2 от ГПК, е депозирала  в съда отговор по повод исканата поправка на очевидна фактическа грешка, със становище за основателност на молбата.

         Съдът, след като се запозна с постъпилата молба и с материалите по горепосоченото гр.д., намира следното от фактическа и правна страна:

         С исковата молба, по която е образувано гр. д. № 144/2013г. по описа на Районен съд- Малко Търново  е посочена дата  01.10.2010г. като начална дата на процесните периди досежно  и трите иска и като крайна дата по отношение на третия иск – 30.09.2012г., като същата  начална дата - 01.10.2010г.на процесните периоди  по отношение на предявените три иска и същата крайна дата – 30.09.2012г.  на процесния период по отношение на третия иск ,  са взети предвид от съда и посочени  в мотивите на постановеното по делото решение № 9/01.07.2014г.,  с което съдът е уважил предявените от ищеца три иска. При техническото изписване обаче на началната дата на процесните  периоди  на уважените искове и на крайната дата на процесния пероид по отношение на третия иск, в диспозитива на постановеното по делото решение № 9/01.07.2014г., с което са уважени предявените искове,  са допусната очевидни фактически грешки като погрешно е изписана като начална дата на процесните периоди по отношение и на трите иска датата „01.01.2010г.”  вместо  датата „01.10.2010г.” и като крайна дата „30.09.2013г.” вместо  датата „30.09.2012г.” по отношение на третия иск, поради което и молбата за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решението, се явява основателна и следва да бъде уважена..

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 247ал.1 от ГПК съдът

 

Р Е Ш И :

        

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 9/01.07.2014г. по гр.д. № 144/2013г. по описа на Районен съд-Малко Търново, като: на страница 10 на ред 23 отдолу нагоре вместо „от 01.01.2010г. до 30.09.2013г.” да се чете „ от **.”;  на страница 10 ред 19 отдолу нагоре вместо „от 01.01.2010г. до 30.09.2013г.” да се чете „ от **.”  и на страница 10 на ред 13 отдолу нагоре вместо „ от 01.01.2010г. до 30.09.2013г.” да се чете „ от 01.10.2010г. до 30.09.2012г.”

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд-Бургас.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: