Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 16.09.215 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На девети септември                                                                  2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №143 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.С.А. с ЕГН. **********, адрес:г***  против наказателно постановление №348 от 23.06.2015 г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 148, ал. 2, т. 1 от Закона за горите във вр. с чл. 23, ал.
2, т. 1 Наредба № 1 / 30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии
, на основание  чл. 275. ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) .

          Жалбоподателят редовно призован   не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 002300 от 24.02.2015г.съставен от С.Д.С.  на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ Бургас, за това, че при  извършена проверка на  24.02.2015 г., на територията на ТП „ДГС Звездец”, в землището на с. Младежко, местност
"Бустанище. отдели 56: 57; 58; 61 и 62, жалбоподателят А. се движи с пътно превозно средство Зил 131 ,с per.№* **** М* по горски път в горска територия, при изпълнение на горска дейност, като превозва 9 пр .куб. м. дърва за огрев, без издадено разрешително за достъп до горски територии .

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 148, ал. 2, т. 1 от Закона за горите във вр. с чл. 23, ал.
2, т. 1 Наредба № 1 / 30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии .
Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на писмените доказателства по делото съдът констатира ,че в административната преписка е приложено разрешително за достъп до горски територии №79/24.02.2015г. със срок на разрешителното от 24.02.2015г. до 31.12.2015г.Разрешителното не е оспорено по съответния ред поради което съдът го приема за годно доказателствено средство.Поради което и съдът не разгледа спора по същество и намира,че НП следва да бъде отменено,тъй като не е налице извършеното от жалбоподателя нарушение по чл. 148, ал. 2, т. 1 от Закона за горите във вр. с чл.23,ал.2, т. 1 Наредба № 1 / 30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

         ОТМЕНЯ наказателно постановление №348 от 23.06.2015 г.   на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните , с което на Д.С.А. с ЕГН **********, адрес:г*** за нарушение на чл. 148, ал. 2, т. 1 от Закона за горите във вр. с чл. 23, ал.2, т. 1 Наредба № 1 / 30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии, на основание  чл. 275. ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева).

        

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: