Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 16.09.215 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На девети септември                                                                  2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №142 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.С.А. с ЕГН. **********, адрес:г***  против наказателно постановление 351 от 23.06.2015 г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, на основание чл.275,ал.1,т.2 от ЗГ,чл.263,ал.1,т.1 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) .

          Жалбоподателят редовно призован   не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна НП.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 030157 от 24.02.2015 г. съставен от И.С.Д. на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ Бургас, за това, че при  извършена проверка на 24.02.2015 г., на територията на ТП „ДГС Звездец”, в землището на с. Младежко, отдели 56. 57 и 58, като водач на товарен автомобил Зил 131 с per. № * **** ** унищожава горски път между отдели с № 56, 57 и 58. като извозва дървесина при висока влажност на почвата, образувайки високи коловози с размери 0.60 см / 0.45 см.  

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за горите . Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Според адм.наказващия орган жалбоподателя е извършил нарушение по чл.263,ал.1,т.1 от ЗГ ,в който текст е записано,че „се наказват с глоба физически лица за  нанасяне на повреди или унищожаване на горски пътища”.В акта и в НП е записано,че  извозва дървесина при висока влажност на почвата, образувайки високи коловози с размери 0.60 см / 0.45 см. Нито в акта нито в НП е конкретизирано ,какво се разбира под висока влажност на почвата и при какви параметри на тази влажност евентуално не е разрешено да се извършва горска дейност. Не е посочено точно коя норма е нарушил жалбоподателя,тъй като посочената от наказващия орган норма на чл. 263,ал.1,т.1 от ЗГ е бланкетна и не конкретизира извършеното нарушение.Поради което съдът намира,че по този начин се нарушава правото на защита на жалбоподателя да узнае точно какво нарушение е извършил и да организира защитата си.Допуснато е от АНО   процесуално нарушение на чл.42,т.5 и чл.57,ал.1,т.6 от ЗАНН.Допуснатото от АНО  процесуално нарушение е съществено и не може да бъде санирано в настоящия процес.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

         ОТМЕНЯ наказателно постановление №351 от 23.06.2015 г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните , с което на Д.С.А. с ЕГН **********, адрес:г*** за нарушение на чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, на основание чл.275,ал.1,т.2 от ЗГ,чл.263,ал.1,т.1 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева).

        

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: