Р Е Ш Е Н И Е

 

               /28.01.2013г.            гр.Малко Търново  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ  РАЙОНЕН СЪД      НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На осемнадесети януари                        две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в състав

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 140  по описа на съда за 2012год., за да се произнесе, взе предвид следното

         Производството е с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на С.Н.Д. с ЕГН ********** ***»** против Наказателно постановление № **. на Началника на РУП на МВР- гр. Малко Търново, с което за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ, на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400лв., на осн.чл.315 ал.1 т.1 от  КЗ.

        Жалбоподателят, редовна призован, се явява лично в с.з. ведно с надлежно упълномощена адв.Р** и чрез процесуалния си представител  твърди, че НП е незаконосъобразно и моли като такова НП да бъде отменено, като сочи, че не е собственик на посочения в НП  лек автомобил.

         АНО, редовно призован, се представлява в с.з. от Т.Т. ***, който моли съда да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление като правилно.

В хода на съдебното следствие са разпитани св.Т.Н. –актосъставител, св.Ж.Х. и св.Р.К..

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 

          На  **. около ** часа на територията община Малко Търново възникнало ПТП по вина на лек автомобил „**” с рег. № ** , управляван от лицето **. Св.Т.Н. – ** към РУП-Малко Търново, след като се явил на местопроизшествието извършил проверка на водача Р**, в хода на която Р** заявил, че управлявания от  него автомобил е собственост на жалбоподателят Д.. Св.Н. извършил служебно справка в регистрите на КАТ относно собствеността на автомобила, при която установил, че автомобилът е регистриран  на името на  лицето Ц** К** В** с ЕГН **********.

 В последствие св.Н. провел разговор с жалбоподателят Д., който му заявил, че е закупил процесния автомобил от лицето К** Г** в началото на месец **., но без да сключва писмен договор със същия.

 Св.Н. приел, че жалбоподателят Д. с поведението си е нарушил разпоредбата на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ  и  на 27.11.2012г. в присъствието на жалбоподателя и на св.Х. и св.К., му съставил АУАН с рег. № ** за това, че „на  **. около ** часа в село ** като собственик на лек автомобил „**” с рег. №** не сключил задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите”. Препис от така съставения АУАН е връчен срещу подпис на жалбоподателят. Въз основа на така съставения АУАН, АНО издал атакуваното НП, връчено лично на жалбоподателя срещу подпис.

От представената от РУП на МВР – гр. Малко Търново справка в АИС – КАТ и приложената по делото разпечатка /л. 27 / от дата **.   се установява, че процесното МПС лек автомобил „**” с рег. № **  е регистрирано на името на лицето   Ц** К** В** с ЕГН **********.

От така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения 7 – дневен срок от връчване на наказателното постановление, от лице, имащо правен интерес да обжалва същото, поради което и е процесуално допустима. Преценена по същество тя е основателна.

В изпълнение на задълженията си за служебна проверка на законосъобразността на актовете, издадени от АНО в административното производство, настоящата  съдебна инстанция, констатира следното:

АУАН и НП са издадени от компетентни органи в рамките на правомощията им, по установения от закона ред.  

По отношение  на нарушението по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ, при съвкупна преценка на събраните и относими  към същото доказателства,  съдът прие, че констатацията на контролните органи за допуснато нарушение е неправилна, съответно и незаконосъобразно отговорността на жалбоподателя е била ангажирана за същото с НП.

Не са били налице предпоставките за ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя  за нарушение  на разпоредбата на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ  с наложена  санкция по реда на  чл.315 ал.1 т.1 от КЗ, като съображенията на съда са следните: 

Прехвърлянето на собственост на регистрирани автомобили съгласно чл. 144, ал. 2 от ЗДвП следва да бъде в законоустановената в чл. 144, ал. 1  от ЗДвП за всички моторни превозни средства писмена форма, като при прехвърляне на собственост върху регистрирани автомобили, какъвто е настоящият случай, подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени. Предвидената форма за прехвърляне собственост върху МПС, което е регистрирано,  е форма за действителност на договора, не за доказване на същия, поради което неспазването й води до нищожност на сделката на основание чл. 26, ал. 2, пр. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – липса на предписаната от закона форма.

 Наличието на писмен договор с нотариална заверка на подписите  за покупко-продажба на процесното МПС, страна по който да е жалбоподателят, следва да бъде безспорно установено и доказано преди да се ангажира административно-наказателната отговорност на жалбоподателя. АНО обаче не представя каквито и да е доказателства, че  жалбоподателя към момента на проверката е  бил собственик на МПС. Писмен договор с нотариална заверка на подписите  за покупко-продажба на процесното МПС, страна по който да е жалбоподателят като приобретател,  към момента на проверката липса. Прехвърляне на правото на собственост върху процесното МПС в патримониума на жалбоподателя Д. не  се е осъществило, поради липса на договор за прехвърляне на автомобила  в предписаната от закона форма на основание чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД и чл. 144, ал. 2 ЗДвП, страна по който да е жалбоподателят.  Нищожността на така осъществената покупко- продажба на процесното МПС води до извода, че автомобилът не е бил в патримониума на  жалбоподателят Д.. В конкретния случай АНО необосновано и без подкрепата на други доказателства е приел, че жалбоподателят е придобил процесното МПС на годно правно основание и, като собственик на МПС-то, не е изпълнил задължението си  да сключи задължителна застраховка „ГО”.  Предвид липсата на право на собственост върху МПС следва да се заключи, че от страна на жалбоподателя не е било налице неизпълнение на визираното в чл.259 ал.1 т.1 от КЗ  задължение, тъй като не е годен адресат на същото.

          По изложените съображения за незаконосъобразност на НП, съдът намира, че същото следва да бъде отменено, поради което  и на осн.чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

        ОТМЕНЯВА наказателно постановление № **. на Началника на РУП - гр. Малко Търново, с което на С.Н.Д. с ЕГН ********** ***»**, за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ ,  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400лв. на осн.чл.315 ал.1 т.1 от  КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

       Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-**  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: