Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

……

 

гр. Малко Търново, 25.07.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на дванадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД № 139 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

            С Наказателно постановление № 16-0299-000***/08.06.2016г. на М* С* Т* – Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ Малко Търново , на А.С.Н., с ЕГН **********,*** на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания - глоба в размер на 600лева и 6 месеца лишаване от право да управлява МПС, за това, че виновно е нарушил чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и са отнети 10 контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із-2539/17.12.2012г. на МВР. Нарушението е било извършено на 27.05.2016г. в с. Звездец, общ. Малко Търново.

Жалбоподателят А.С.Н. останал недоволен от наложеното му наказание. Твърди, че едва при предявяване на наказателното постановление е разбрал, че след химическия анализ кръвната проба е била с резултат различен от показанията на техническото средство „Дрегер Алкотест 7410+”. Моли за нов анализ за негова сметка. В заключение иска от съда , ако се установи, че и контролната проба е над 0,5на хиляда да се намали паричната му глоба на 500лева.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуалния представител жалбоподателят  адв. К.К.,***.  Моли съда да отмени процесния акт , ако са допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и наказателното постановление. Алтернативно моли съда да намали наложеното наказание глоба към минимума, поради факта, че след анализа на повторната кръвна проба резултата от изследването е показал 0,54промила .

Ответникът по жалбата – РУ Малко Търново , редовно призован, не изпраща представител и не взема становище.

            Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

            На 27.05.2016г. свидетелят Т.Р.Д., на длъжност младши автоконтрольор при РУ МВР Малко Търново, изпълнявал специализарана полицейска операция . Около 06:50часа  Д. и колегата му А* Я** Д* , гр. Малко Търново се намирали в с. Зездец, общ. Малко Търново , когато спрели за проверка движещия се по ул. „П** *” в посока центъра на населеното място , до Пощенска станция, лек автомобил „Фиат Браво” с рег. № А****. Автомобилът бил управляван от жалбоподателя А.С. ***.   Полицейските служители установили, че водачът има дъх на алкохол и полицай Д. изпробвал Н. с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+” с № ****. Светлинната скала на техническото средство отчела съдържание на алкохол в кръвта 0.62 промила в издишания въздух. При събеседване водачът заявил, че предния ден около 19:00часа е пил ракия и вино. Младши автоконтрольор Д. издал талон за медицинско изследване № 22**/27.05.2016г. и го връчил на Никлов срещу подпис, като му посочил , че до 120минути трябва да се яви в болнично заведение , ако желае да даде кръв за изследване. Водачът се явил в ФСМП в гр. Малко Търново  и дал кръвна проба.

От Протокола за химическа експертиза № ***/27.05.2016г. е видно, че в изпратените за изследване проби кръв, взети от А.С.Н. се доказва етилов алкохол в количество 0,63 промила.

Свидетелят Т.Д. съставил против жалбоподателя АУАН № **/27.05.2016г., бл. № **** за констатираното нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Като доказателство иззел свидетелство за управление на МПС № **** и контролен талон № *****. След предявяване на съставения акт Н. е подписал същия без да направи възражения. В срока по чл. 44, ал.1 от ЗАНН не са депозирани писмени възражения по АУАН.

В законоустановения срок М* С* Т* – Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ Малко Търново, издал против А.С.Н. обжалваното Наказателно постановление № 16-0299-000****/08.06.2016г.

НП е връчено на жалбоподателя на 08.06.2016г. и на 15.06.2016г. е депозирана жалба чрез административнонаказващия орган до съда.

От представената разпечатка – справка от Сектор „ПП” Бургас  с данни за правоспособност и наложени наказания по ЗДвП се установява, че А.С.Н. е санкциониран многократно по административен ред за извършени нарушения по ЗДвП.

Горната фактическа обстановка се установи от съвкупната преценка на показанията на разпитаните свидетели и приетите по делото писмени доказателства.

Въз основа на така установените факти по делото съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е подадена по предвидения в закона ред пред компетентен съд в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице, което има право да обжалва наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

При извършената служебна проверка съдът не констатира съществени процесуални нарушения, допуснати в хода на административнонаказателното производство. АУАН е предявен на нарушителя. На жалбоподателя е била осигурена възможност да изложи възраженията си при подписване на акта и в тридневен срок от неговото съставяне. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган /упълномощен съгласно МЗ № 8121з-748 от 24.06.2015г. – вложена като доказателство по делото/ преди изтичането на давностните срокове по чл.34 от ЗАНН и съдържа предвидените в разпоредбата на чл.57 от ЗАНН реквизити. АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че жалбоподателят на 27.05.2016г. около 06.50 часа в с. Звездец, общ. Малко Търново , на ул. „П**” в посока центъра на с. Звездец, до Пощенска станция, е управлявал лек автомобил – „Фиат Браво” с рег. № А***, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда. Като е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП и е осъществил състава на административното нарушение по чл. 174, ал.1 от ЗДвП.

От данните в обстоятелствената част на наказателното постановление се установява, че наказващият орган не е съобразил установената от химическата експертиза по-висока концентрация на алкохол в кръвта на водача, а именно 0,63 промила, като е приел стойността от 0,61 промила, измерена в издишания въздух с техническото средство. Поради направеното възражения от страна на жалбоподателя е изготвена и експертиза на контролната проба , която е показала наличие на 0,54промила алкохол. Тъй като в случая не са налице предпоставките по чл.6 от Наредба № 30/27.06.2001г., концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя е следвало да бъде определена по данните от заключението на химическата експертиза, но наказващият орган е приел показанията на техническото средство. Съдът не може да влошава положението на нарушителя и затова приема за установено по несъмнен начин, че жалбоподателят е управлявал моторното превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си от 0,54 промила, каквато концентрация е установена при повторното изследване.

Предвид изложеното съдът приема, че са налице материалноправните предпоставки за ангажиране на отговорността на жалбоподателя за нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП.

При преценката на законосъобразността на наложеното административно наказанието съдът обсъди смекчаващите и оттегчаващите отговорността обстоятелства и прие, че следва да измени обжалваното наказателно постановление в частта относно размера на наказанието „глоба”.

За да определи законосъобразния размер на административните наказания, съдът съобрази следното:

При предвидените в състава на нарушението граници на концентрацията на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, установената при жалбоподателя концентрация на алкохол от 0,54 промила е в размер близък до долната граница , предвиждащ наказание. Посоченото обстоятелство мотивира съда да приеме, че тежестта на нарушението е много ниска, но без да изключва противоправността.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът взе предвид признанието на жалбоподателя пред полицейските органи , че е употребил алкохол, съдействието му за установяване на употребата с техническо средство и с медицинско изследване.

Отегчаващи отговорността обстоятелства се явяват извършените от Н. предходни нарушения по ЗДвП, което е видно от справката от сектор ПП при ОДМВР Бургас.

Изложените по-горе съображения налагат извода, че административните наказания следва да бъдат определени при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства – към минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП. Наказващият орган е направил това в частта , при която Н. е наказан с лишаване от право за управление на МПС за срок от 6месеца.  Това мотивира съда да измени обжалваното наказателно постановление само в частта относно наложеното на жалбоподателя наказание «глоба» от 600лева на 500лева.

Законосъобразно и правилно за извършеното нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП на жалбоподателя са отнети 10 контролни точки на основание Наредба № Із-2539/17.12.2012г. на МВР за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, обн. ДВ бр.1/04.01.2013г., в сила от 04.02.2013г.

Водим от изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

            ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0299-000**/08.06.2016г. на М** С*** Т** – Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на А.С.Н., с ЕГН **********,*** на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП  е  наложено административно наказание - глоба в размер на 600 лева ,  за това, че виновно е нарушил чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, в частта ОТНОСНО РАЗМЕРА НА НАЛОЖЕНОТО АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената ГЛОБА от 600/шестстотин/ лева на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева.

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0299-000***/08.06.2016г. на М* С** Т** – Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на А.С.Н., с ЕГН **********,***  на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП  е  наложено административно наказание „лишаване от право да управлява мпс „ за срок от 6месеца/шест/  и  са отнети 10 контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із-2539/17.12.2012г. на МВР, за това, че виновно е нарушил чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас  в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

 

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: