П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  18.12.2012година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на осемнадесети декември две хиляди и дванадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Румен Йосифов                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №138  по описа за 2012год.

докладвано от съдията Йосифов

На именното повикване в 15.10  часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора Стоянов.

            Обвиняемия Р.Е., редовно призован се явява лично, със назначения сл.защитник адв.Д.Р. от БАК назначена от Досъдебното производство.

Прокурора – Предвид обстоятелството че обвиняемия е турски гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски и от турски на български език.

Обвиняемия – Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от турски на български и от български на турски език по настоящето производство.

Съдът, предвид изявлението на страните, и с оглед обстоятелството, че обвиняемият не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЧНАЧАВА в качеството на преводач М.Д.К., която да превежда от български на турски език и от турски на бългаски език.

Прокурора-Не се противопоставям М.К. да бъде назначена за преводач.

Адв.Р. не се противопоставям М.К. да бъде назначена за преводач.

Обвиняемия – Съгласен съм М.К.  да ми превежда от български на турски език и от турски на български език.

Снема самоличността на преводача:

М.Д.К. 62г., ЕГН:**********,***, български гражданин, неосъждана, семейна, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия както следва:

Р.Е.  роден на ***г***, Р.Турция, с лична карта Z 11 №*****, граждански №******, със съд.адрес ***, чрез адв.Д.Р..

            Обвиняемия: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съд.секретар и прокурора.съгласен съм да бъда представляван от назначения ми сл.защитник адв.Д.Р..

            Прокурора: Постигнахме съгласие с обв.Р.Е. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият Е., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1  от НК, а именно в това, че: В условията на продължавано престъпление  на 18/19.09.2012г. и 03.10.2012г. в района на местността  „Б****” и река Д*****, община Малко Търново, превел  през границата на страната от Р.Турция в Р.България групи от хора – група от 8 човека: Malek Yosif Malk,  Ano Gazef Malk,  Joney Melke Zeitonq  Gabrio Kuriakys Shamaun,  Batrus Musa Asmas,  Awaz Mohamed Beshir Saleh,  Jone Lhdo Barsom  и  Yusef Kareates Shamaun  -  сирийски граждани  и група от 12 човека: Mohammad Salim Arfat,  Shirwan Abas,  Abdal Madi,  Abbas Othaman,  Ahmed Abas,  Abbas Almohamad,  Haji Hashar,  Salar Mhmad Abdlla,  Jwan Jamal,  Kamal Hasso,  Mahmod Ali и Ahmad Gaza – сирийски граждани,  без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а именно:

- На 18/19.09.2012г. в района на местността  „Б*****” и река Д***** община Малко Търново превел през границата на страната от Р.Турция в Р.България група от хора, които не са български граждани  -  Malek Yosif Malk,  Ano Gazef Malk,  Joney Melke Zeitonq  Gabrio Kuriakys Shamaun,  Batrus Musa Asmas,  Awaz Mohamed Beshir Saleh,  Jone Lhdo Barsom  и  Yusef Kareates Shamaun  -  сирийски граждани  - без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места;

- На 03.10.2012г. в района на местността „Б*****” и река Д*****, община Малко Търново превел през границата на страната от Р.Турция в Р.България група от 12 човека, които не са български граждани - Mohammad Salim Arfat,  Shirwan Abas,  Abdal Madi,  Abbas Othaman,  Ahmed Abas,  Abbas Almohamad,  Haji Hashar,  Salar Mhmad Abdlla,  Jwan Jamal,  Kamal Hasso,  Mahmod Ali и Ahmad Gaza – сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обв.Е. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация.

Така наложеното наказание обв.Е. на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр.Бургас, при „ОБЩ” режим.

 Разноските по делото в размер на 200лв. да бъдат възложени на обвиняемия.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на обвиняемия:

Обвиняемият: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на турски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Обвиняем:                                                                  Прокурор:

/Р.Е./                                                    /Райко Стоянов/

 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Преводач:

/М.К./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №129/2012г. по описа на РП Малко Търново, ПД №202/2012г. по описа на РУП гр.Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Стоянов и обвиняемия Р.Е., представляван от адв.Р., съгласно което обвиняемия Р.Е. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1  от НК, а именно в това, че: В условията на продължавано престъпление  на 18/19.09.2012г. и 03.10.2012г. в района на местността  „Б****” и река Д****, община Малко Търново, превел  през границата на страната от Р.Турция в Р.България групи от хора – група от 8 човека: Malek Yosif Malk,  Ano Gazef Malk,  Joney Melke Zeitonq  Gabrio Kuriakys Shamaun,  Batrus Musa Asmas,  Awaz Mohamed Beshir Saleh,  Jone Lhdo Barsom  и  Yusef Kareates Shamaun  -  сирийски граждани  и група от 12 човека: Mohammad Salim Arfat,  Shirwan Abas,  Abdal Madi,  Abbas Othaman,  Ahmed Abas,  Abbas Almohamad,  Haji Hashar,  Salar Mhmad Abdlla,  Jwan Jamal,  Kamal Hasso,  Mahmod Ali и Ahmad Gaza – сирийски граждани,  без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а именно:

- На 18/19.09.2012г. в района на местността  „Б****” и река Д**** община Малко Търново превел през границата на страната от Р.Турция в Р.България група от хора, които не са български граждани  -  Malek Yosif Malk,  Ano Gazef Malk,  Joney Melke Zeitonq  Gabrio Kuriakys Shamaun,  Batrus Musa Asmas,  Awaz Mohamed Beshir Saleh,  Jone Lhdo Barsom  и  Yusef Kareates Shamaun  -  сирийски граждани  - без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места;

- На 03.10.2012г. в района на местността „Б****” и река Д*****, община Малко Търново превел през границата на страната от Р.Турция в Р.България група от 12 човека, които не са български граждани - Mohammad Salim Arfat,  Shirwan Abas,  Abdal Madi,  Abbas Othaman,  Ahmed Abas,  Abbas Almohamad,  Haji Hashar,  Salar Mhmad Abdlla,  Jwan Jamal,  Kamal Hasso,  Mahmod Ali и Ahmad Gaza – сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обв.Е. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация.

Така наложеното наказание обв.Е. на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр.Бургас, при „ОБЩ” режим.

На преводача М.Д.К., съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 25лв.

ОСЪЖДА  обв.Р.Е.  да заплати по с/ка на РС М.Търново и в полза на Държавата сумата в р-р на 225лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прокурора: Г-н съдия налице са предпоставките на чл.25, вр.чл.23 от НК, тъй като постигнатото споразумение по НОХД №137/2012г. по описа на МТРС, както и по настоящето съдебно производство касаят деяния които са извършени преди да е влязла в сила присъда за което и да е от тях.

Ето защо и на осн.чл.25, вр.чл.23 ал.1 НК, моля да се определи едно общо наказание, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което обвиняемия да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в затвора гр.Бургас  при „ОБЩ” режим.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, да се приспадне времето през което бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 4.10.2012г. до настоящия момент.

Адв.Р. Моля на осн.чл.25, вр.чл.23 от НК наказанието по настоящето дело и това наложено по НОХД №137/2012г по описа на МТРС, да бъде определено едно общо наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, към което да бъде присъединено наказанието глоба. Моля да бъде приспаднато времето през което е бил задържан под стража.

Обв.Р.: Разбрах това което предложи прокурора.Съгласен съм с това.

Съдът като взе предвид, че Р.Е. е извършил деянието по настоящето НОХД №138/2012г., както и деянието по НОХД №137/2012г. по описа на РС Малко Търново, в условията на реална съвкупност – преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. По второто от делата е осъден за престъпление  по чл. 279 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК извършено в периода от 12.07.2012г до 10.08.2012г.,  на ЛОС за срок от три месеца и глоба в размер на 100лв.

Предвид горното са налице основанията на чл.25 ал.1 и чл.23 ал.1 от НК, за определяне на ОБЩО наказание в размер на по-тежкото от тях, а именно от ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, към което следва да се присъедини изцяло наказанието от глоба в размер на 100лв.

Видно от материалите по двете дела Р.Е. е бил задържан под стража на 4.10.2012г. след което му е била взета МНО „Задържане под стража” от МТРС, която действа и понастоящем.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, времето през което той е бил с МНО „Задържане под стража” следва да бъде приспадната от наказанието ЛОС.

Предвид горното и на осн.чл.306 ал.1 от НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ „общо” наказание на Р.Е. между осъжданията му по настоящето НОХД №138/2012г. и НОХД №137/2012г. на МТРС, в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим в затворническо общежитие от открит тип в затвора гр.Бургас.

Присъединява към така определеното ОБЩО наказание наложената глоба в размер на 100лв. по НОХД №137/2012г.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, приспада времето през което Р.Е. е бил задържан под стража, считано от 4.10.2012г. до влизане на настоящето определение в сила.

Определението в частта му с която е определено общо наказание може да бъде обжалвано или протестирано в 15 дневен срок пред Окръжен съд Бургас.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №138/2012г.

 

Приключи с.з. в 15.30ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                           

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: