П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  18.12.2012година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на осемнадесети декември две хиляди и дванадесета   година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Румен Йосифов                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №137  по описа за 2012год.

докладвано от съдията Йосифов

На именното повикване в 15.00  часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора Стоянов.

            Обвиняемия Р.Е., редовно призован се явява лично, със назначения сл.защитник адв.Д.Р. от БАК назначена от Досъдебното производство.

Прокурора – Предвид обстоятелството, че обвиняемия е турски гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски и от турски на български език.

Обвиняемия – Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от турски на български и от български на турски език по настоящето производство.

Адв.Р.: Не възразявам да му бъде назначен преводач.

Съдът, предвид изявлението на страните, и с оглед обстоятелството, че обвиняемият не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЧНАЧАВА в качеството на преводач М.Д.К., която да превежда от български на турски език и от турски на бългаски език.

Прокурора-Не се противопоставям М.К. да бъде назначена за преводач.

Адв.Р. не се противопоставям М.К. да бъде назначена за преводач.

Обвиняемия – Съгласен съм М.К.  да ми превежда от български на турски език и от турски на български език.

Снема самоличността на преводача:

М.Д.К. 62г., ЕГН:**********,***, български гражданин, неосъждана, семейна, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия както следва:

Р.Е.  роден на ***г***, Р.Турция, с лична карта Z 11 №*****, граждански №*****, със съдебен адрес ***, чрез адв.Д.Р..

            Обвиняемия: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съд.секретар и прокурора. Съгласен съм да бъда представляван от назначения ми сл.защитник адв.Д.Р..

            Прокурора: Постигнахме съгласие с обв.Р.Е. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият Е., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че: В условията на продължавано престъпление  на 12.07.2012г. и 10.08.2012г. в района на местността  „*****” и река Д*****, община Малко Търново влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а именно:

- На 12.07.2012г. в района на местността  „Б*****”, община Малко Търново влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места;

- На 10.08.2012г. в района на река Д*****, община Малко Търново влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.279 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обв.Е. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.І, вр.чл.26 ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.54 ал.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.

Така наложеното наказание обв.Е. на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр.Бургас.

Допълваме споразумението по отношение на първоначалния режим  на изтърпяване на наказанието който да бъде „ОБЩ”.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала. Съгласна съм и с определения режим на изтърпяване на наказанието.

Съдът пристъпва към разпит на обвиняемия:

Обвиняемият: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на турски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Много съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм че споразумението има характер на влязла в сила присъда. Съгласен съм на определения режим на изтърпяване на наказанието.

Обвиняем:                                                                  Прокурор:

/Р.Е./                                                    /Райко Стоянов/

 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Преводач:

/М.К./

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №72/2012г. по описа на РП Малко Търново, ПД №130/2012г. и №175/2012г. по описа на РУП гр.Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Стоянов и обвиняемия Р.Е., представляван от адв.Р., съгласно което обвиняемия Р.Е. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че: В условията на продължавано престъпление  на 12.07.2012г. и 10.08.2012г. в района на местността  „Б*****” и река Д****, община Малко Търново влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, а именно:

- На 12.07.2012г. в района на местността  „Б****”, община Малко Търново влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места;

- На 10.08.2012г. в района на река Д******, община Малко Търново влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.279 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обв.Е. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.І, вр.чл.26 ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.54 ал.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, и ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.

Така наложеното наказание обв.Е. на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр.Бургас, при първоначален „ОБЩ” режим.

На преводача М.Д.К., съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 25лв.

ОСЪЖДА  обв.Р.Е.  да заплати по с/ка на РС М.Търново и в полза на Държавата сумата в р-р на 25лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №137/2012г.

Приключи с.з. в 15.10ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: