Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 град **                                08.02.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                       наказателен състав

На шестнадесети януари                            две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   МАРИЯ МОСКОВА

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 136 по описа за 2012 година на съда,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано  по жалба на П.Р.Д.  с ЕГН ********** с постоянен адрес гр.** против наказателно постановление № ** година на кмета на община **, с което за извършено нарушение по чл.12 от  Наредба № 1 за обществения ред на община ** на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева на основание чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община **. Във  въззивната  жалба се излагат основания за материална и процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна, алтеративно – намаляне на глобата към минималния размер. 

В с.з., жалбоподателят, редовно призован, поддържа жалбата и моли атакуваното наказателно постановление да бъде изцяло отменено,  алтернативно – съдът да намали размера на глобата към минимума предвид, че е трайно безработен и полага грижи за дете с тежки здравословни увреждания, като ангажира писмени доказателства.

В с.з., административнонаказващия орган-община **, редовно призована, се представлява от надлежно упълномощен процесуалният представител – адв.**. Процесуалният представител изразява становище, че жалбата е неоснователна и че наказателното постановление е законосъобразно издадено и моли същото да бъде потвърдено, а досежно размера на глобата – предоставя на съда.   

Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства, приема за установено  от фактическа страна следното:

         Жалбоподателят П.Р.Д. *** Търново, където през деня се срещал и черпил в различни заведения със свои познати и приятели, като привечер  посетил и заведението „Горска ягода”. Около 20.00 часа, под въздействието на консумирания алкохол, Д.  влязъл в словесен конфликт с неустановеното по делото лице ** като конфликта прераснал в сбиване. Поради отказ на Д.  да се подчини на разпорежданията на пристигналите на мястото дежурни полицаи от РУП-**, същият бил задържан и отведен в РУП-** за изясняване на случая. На **. св.В. в присъствието на св.Х. и на жалбоподателя съставил на последния АУАН № 43/**. за това, че „на 03.08.2012г. около 20.00 часа в град ** в бистро „Горска ягода”  нарушава обществения ред, като се сбива с лице”  и квалифицирал нарушението като такова по чл.12 от  Наредба № 1 за обществения ред на община **, като препис от акта е връчен на жалбоподателят лично срещу подпис.

Въз основа на така съставения акт за установяване на административно нарушение, кметът на община ** И** Я** издал атакуваното наказателно постановление № ** г., с което за нарушение по чл.12  от  Наредба № 1 за обществения ред на община ** наложил на Д. глоба в размер на 300/триста/ лева  на основание чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община **.

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съдът приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в законоустановения седмодневен срок  с оглед на липсата на писмени доказателства, удостоверяващи датата на връчване на наказателното постановление и от надлежно легитимирано лице, имащо правен интерес от обжалване. 

Съдът счита, че жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. В производството пред настоящият  съд, действащ като въззивна инстанция, се прилагат правилата на НПК, като се  цели да бъде проверена законосъобразността на административно наказателните актове, които са израз на държавната репресия, която АНО упражнява при констатирано противоправно поведение на физическите и юридическите лица. Поради това ръководни, както в хода на съдебното производство, така и в административно-наказателното, са общите принципи на наказателното правораздаване. Основен принцип на наказателното правораздаване е, че преди  да бъде приложена държавната репресия спрямо дадено лице, сочено като нарушител,  е абсолютно необходимо да бъдат установени и безспорно доказани всички факти и обстоятелства, доказващи наличието на обективните и субективните елементи на твърдяното нарушение, поради което се ангажира неговата административно наказателната отговорност. Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателят Д. е ангажирана с твърдение за  извършено нарушение на  чл.12  от  Наредба № 1 за обществения ред на община **.  

При запознаване с текста на посочената за нарушена норма чл.12 от Наредбата – а именно: „ Всяка проява на непристойно и скандално поведение, сбиванията и други прояви, несъвместими с благоприличието и обществения морал по улиците, площадите, парковете, магазини, заведения за хранене и развлечения и други обществени места”, съдът констатира,  че разпоредбата на чл.12 от Наредбата  не съдържа забрана за посочените в нея изпълнителните деяния.  Или с други думи, налице е нормативен пропуск на законодателния орган / в случай – Общинският съвет / по отношение на чл.12 от Наредбата, тъй като след като липсва забрана за  посочените в разпоредбата изпълнителни деяния, последните не са въздигнати от законодателния орган в административни нарушения. Ето защо, съдът намира, че в конкретния случай административнонаказателната отговорност на Д. за извършено нарушение на  чл.12  от  Наредба № 1 за обществения ред на община **, е неправилно ангажирана. Атакуваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно поради неправилно прилагане на материалния закон и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ** година на кмета на община **, с което на П.Р.Д.  с ЕГН ********** с постоянен адрес гр.**, за извършено нарушение по чл.12 от  Наредба № 1 за обществения ред на община **, е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева на основание чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община **, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен  съд - Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: