Р Е Ш Е Н И Е

                            гр. Малко Търново                            31.10.2013г.  

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд,                             наказателна колегия, в публично заседание   на тридесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                      

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Райко Стоянов, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 135/2013г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.375-379 от НПК.

С Постановление за прекратяване на наказателното производство, внесено в съда на 01.10.2013г. , прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново счита, че фактическата обстановка  по ДП № 215/2012г. по описа на РП-Малко Търново, ЗМ № 522/2012г. по описа на ОД на МВР-Бургас, образувано срещу З.Д.М.  с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, с постоянна трудова заетост, за  извършено престъпление по чл.316 вр. чл.308 ал.1 от НК, е  изяснена и че са налице основанията на чл.78а от НК,  поради което  е направил предложение пред РС-Малко Търново за  освобождаване на обвиняемия З.Д.М.  с ЕГН **********, от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

          В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа така направеното предложение.

          Обвиняемият З.Д.М.  с ЕГН **********,  редовно призован, не се явява лично, не се явяват и упълномощените му на ДП защитници- адв.М. и адв.П..

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

З.Д.М.  с ЕГН **********, е роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, с постоянна трудова заетост, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

Обв.З.М. е народен певец. По време на летните културни празници на община Малко Търново през 2012г. бил поканен от община Малко Търново да изнесе концерт заедно с народната певица св.П. П. в град Малко Търново.Обв.М. се съгласил и на 24.08.2012г. посетил град Малко Търново и след изнесения концерт, същата вечер получил хонорар в размер на 1200.00 лева, който следвал да отчете  с данъчна фактура в община Малко Търново. Обв.М. нямал регистрирана фирма на свое име към момента и не притежавал касов апарат за издаване на фискални бонове. Преди концерта по телефона на обв.М. се обадил човек, който се представил като организатор на концерта с името В. или Г..След приключването на концерта, същият отново се обадил на обв.М. и след като се срещнали, дал на обвиняемия данъчна фактура с № 5245/2012г. с касов бон, подписана от името на „Кавис” ЕООД-град София и с поставен печат. Обв.М. попълнил така получената фактура със съдържанието” Фолклорен концерт по случай летни културни празници” и със съзнанието за липсата на идентичност с издателя на фактурата, посочен в нея„Кавис” ЕООД-град София, представил фактурата в община Малко Търново за осчетоводяване и получил хонорара си в размер на 1200.00 лева с начислено ДДС от 200.00 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –от показанията на свидетелите,  заключението на вещото лице и писмените доказателства по ДП № 215/2012г. по описа на РП-Малко Търново, приобщени по реда на чл.283 от НПК, както и от обясненията на обвиняемия, събрани в хода на досъдебното следствие.

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обвиняемият М.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.316 вр. чл.308 ал.1 от НК, като на 24.08.2012 г. в гр. Малко Търново, съзнателно се ползвал от неистински официален документ - данъчна фактура с № 5245/2012г. с касов бон, подписана от името на „Кавис” ЕООД-град София и с поставен печат, като за самото съставяне на посочения документ от него не може да се търси наказателна отговорност.  За да е осъществен състава на престъпление по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК от субективна страна се изисква деецът да съзнава, че се ползва от неистински частен документ. Умисълът на дееца обхваща съзнанието, че официалния документ, който представя за да удостовери, че съществува или не съществува някое право, задължение или правоотношение е неистински. Съгласно разпоредбата на чл.93, т.6 от НК неистински документ е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило. Установи се по делото по несъмнен начин е, че обвиняемият М.  умишлено и със съзнанието за липсата на идентичност с издателя на фактурата, посочен в нея„Кавис” ЕООД-град София, се е ползвал от инкриминирания официален документ, като е  представил фактурата в община Малко Търново за осчетоводяване и получил хонорара си в размер на 1200.00 лева с начислено ДДС от 200.00 лева. С оглед на гореизложеното, съдът намира, че  обвинението срещу М., за което е предаден на съд, е доказано по несъмнен начин по отношение на субективният елемент от състава на престъплението по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК. С

От събраните по делото доказателства се установява, че обвиняемият М. е с необременено съдебно минало- не е осъждан, и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. За извършеното престъпление по чл.316 вр. 309 ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година до две години, поради което са налице предпоставките за приложението на чл.78а от НК. Като съобрази финансовото състояние на обвиняемия – същият е с постоянна трудова заетост, както и че същият съжалява за стореното и е съдействал в хода на досъдебното производство да бъде разкрита обективната истина, съдът намери за справедливо размера на глобата да бъде определен към минимума в закона.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът

 

 Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА  З.Д.М.  с ЕГН **********,  роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, с постоянна трудова заетост, ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 24.08.2012г. , съзнателно се ползвал от неистински официален документ - данъчна фактура с № 5245/2012г. с касов бон, привидно издадена от  „Кавис” ЕООД-град София БУЛСАТ 121524772, като за самото съставяне на посочения документ от него не може да се търси наказателна отговорност- престъпление по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.316 вр. чл.309 ал.1 НК вр. с чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/  лева

На  основание чл.189 ал.3 от НПК,  ОСЪЖДА З.Д.М.  с ЕГН **********,  със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото  разноски в размер общо  на 136.74 лева по сметка на ОД на МВР – Бургас, за извършени експертизи  в хода на досъдебното производство, както и сумата в размер на 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС-Малко Търново.

Решението  подлежи на обжалване и протест пред Бургаски окръжен съд в 15 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия: