П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  18.10.2018 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  осемнадесети  октомври  две хиляди и осемнадесета  година    в  състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                                         Съдебни заседатели:

 

при участие на секретаря   Мара Димова

и прокурора …………………………………………….. сложи за разглеждане  административно гражданско  дело № 135 по описа на съда за 2018 год. ,  докладвано от съдията Петков

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.С., уведомен от предно с.з., се явява лично и с адв.Д.П. – редовно упълномощена.

          Ответната страна Община Малко Търново, уведомени от предно с.з., се представлява от адв.Е.Т., редовно упълномощена.

 

          По хода на делото:

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

Адв.П.: Поддържам искането си за представяне на удостоверение на коя дата е качен протокола от 24.04.2018г на сайта на Община Малко Търново.

Адв.Т.: С оглед указанията дадени в предно с.з., представям удостоверение №91-00-320/10.10.2018г., относно обстоятелството, че протоколът е публикуван на сайта на Община Малко Търново на 25.04.2018г. Ведно с това представям становище с което поддържаме становището изразено в предходното с.з., че жалбата не е подадена в 14 дневния срок, което е видно от представеното удостоверение, а дори и да се приеме както твърди защитата на молителя в предходно с.з., че протокола е обявен на 02.05.2018г.,  то 14 дневния срок също е изтекъл.  Няма спор, че има подадена жалба до кмета на Малко Търново на 04.05.2018г.  Кмета не е органа, който може да администрира жалбата, а същият не е и органа който е издал оспорения административен акт.  Комисията по чл.37И ал.6 от ЗСПЗЗ е колективния орган, който е издал акта, като жалбоподателят е следвал да подаде своята жалба или директно до съда, или чрез комисията.  Моля да приемете, че жалбата е подадена извън срока и прекратите производството по делото.

Адв.П.:  Продължавам да твърдя, че публикуването на протокола от 24.04.2018г е станало на 02.05.2018г , като това е видно от горния десен ъгъл  на копието което е представено. По отношение на  адресата на жалбата  считам, че кмета е органа който представлява общината, считаме че жалбата е подадена по съответния ред на 04.05.2018г. Дори и да се приеме, че жалбата е подадена чрез некомпетентен орган, то този орган следва да изпрати преписката до компетентния орган, който да я изпрати до съда.  Още повече, че самата комисия е орган на община Малко Търново. Считам, че като страни следва да бъдат приети и членовете на комисията, а като заинтересовани  лица да се конституират всички лица подали заявления. По отношение на останалата страна на становището моля да ни бъде даден срок за писмен отговор.

Адв.Т.: Държа на удостоверението което съм представила. Съгласно ал.8 на чл.37И ал.8 от ЗСПЗЗ протокола чийто автор е комисията е обявено че трябва да се публикува на интернет страницата на общината, поради което и становището че жалбата трябва да се адресира до кмета е несъстоятелна.

Съдът по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ:

Приема представеното в днешно с.з. удостоверение от община Малко Търново и становище.

Относно обстоятелството е ли подадена в срок жалбата от жалбоподателя С., съдът намира следното:

Протокола за окончателно разпределение на имотите по чл.37И ал.6 и 7 от ЗСПЗЗ е съставен на 24.04.2018г  със заповед № 173 / 27.03.2018г. на кмета на община Малко Търново. Съгласно чл.37И ал.8 от ЗСПЗЗ протоколът по ал.6 и ал.7 се обявява и се публикува  на интернет страницата на общината  и същият може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от публикуването пред Районен съд, в случая МТРС. Жалбоподателят със своя жалба  е обжалвал протокола на 04.05.2018г., като жалбата е именувана чрез кмета на община Малко Търново. В последствие в съда  е постъпило искане  от жалбоподателя против процесния протокол от 24.04.2018г с дата 28.06.2018г . При така описаната по-горе фактическа обстановка съдът намира, че в случая не е спазен 14 дневния срок за обжалване на протокола от 24.04.2018г , тъй като както бе посочено по-горе входираната жалба от 04.05.2018г която действително е в срок предвид представеното удостоверение, че протокола е обявен на интернет страницата на община Малко Търново на 25.04.2018г същата не е адресирана по никакъв начин видно от именуването й до Районен съд Малко Търново. В последствие подаденото искане от 28.06.2018г.  вече адресирано до Районен съд Малко Търново е извън 14 дневния срок посочен в чл.37И ал.8 от ЗСПЗЗ.

Предвид горното съдът намира, че жалбата е просрочена и производството по настоящето гр.дело следва да бъде прекратено.

Предвид горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №135/2018г. по описа на МТРС.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок считано от днес пред Бургаски Административен съд.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 11.20ч

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   Секретар: