Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. М.Търново, 12.06.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малко Търновски районен съд - в публичното заседание на тридесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     Председател: Чанко Петков

 при секретаря Мара Димова, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 135 по описа за 2018 год., за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

 

        Производство по реда на чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

        Постъпила е жалба от Г.С.С.,адрес: *** , против Протокол от 24-04-2018г. на Комисията по чл.37И, ал.6 от ЗСПЗЗ,назначена със заповед на Кмета на Община Малко Търново №173/27.03.2017г. за окончателно
разпределение на имотите по чл.37и. ал.4 от 3CП33 в частта за разпределение на село *.В същата се твърди, че жалбоподателят не е  доволен от извършеното на основание чл.37и от 3СПЗЗ разпределение,тъй като предоставената му площ е по-малко от необходимата за изхранване на
животните, които притежава н не е съобразена с критериите по чл.37и. ад.4 от3СП33 ,както и обжалваният акт не е мотивиран и не е спазена процедурата по разпределянето,тъй като комисията определена със заповед на кмета на общината не е определила
необходимата за всеки кандидат площ но реда на чл.37и ал.4 3СП33 и е извършила разпределението без да е посочила мотиви за всеки един от кандидатствалите. Твърди, че така не
може да се извърши преценка на всеки един от критериите но чл. 37 и. ад.4 от закона,който дава предимство на правоимащите. които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище.

        В конкретния случай в землището на с. Евренозово са разпределени площи за лица.конто имат регистрирани обект и в съседни землища. Освен това не е спазен и критерия
за броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни отнесен към полагащата се разпределена площ. Твърди,че разпределените пасища и мери
не сьответстват фактически на предназначението си. От предоставените му площи би могъл да ползва като пасище единствено имот е № 000809. останалите имоти, за които
му е предложено сключване на договор фактически представляват захрастени гори,които не стават за паша н които няма право да почисти. Такива имоти са му предлагани
предходните години, поради което не е и  подписвал договори за тях.

 

            Освен това комисията не е посочила мотиви за извършеното разпределение – данните, въз основа на които е направено разпределението, начина на разпределение и други. Липсата на мотиви в обжалвания протокол е особено съществено процесуално противоречие на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, което не позволява да се установи дали обжалвания акт съответства на целите на закона.

         Жалбоподателят моли съда да отмени  ПРОТОКОЛ от 24-04-2018г. на Комисията по чл.37и. ал.6 от ЗСПЗЗ. назначена със заповед на Кмета на Община-Малко Търново за окончателно разпределение на имотите по чл.37и. ал.4 от ЗСПЗЗ в частта за разпределение на село *, както и да се върне
преписката на община Малко Търново, с указания по приложението на закона. Претендира направените по делото разноски.

       Ответника по жалбата- Кмета на Община М.Търново е депозирал отговор на жалбата. В същия излага, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.Твърди се ,че възражението ,че комисията е разпределила земята без да се мотивира е несъстоятелен аргумент на жалбоподателя и следва да бъде оставено това възражение без уважение.

         Ответника по жалбата-Комисията по  чл.37И,ал.4 от ЗСПЗЗ се представлява от защитник.Моли съда да отхвърли жалбата, като неоснователна.

       

В съдебно заседание жалбоподателят С. се явява лично и адв.П.. Двамата поддържат депозираната жалба. Молят съда да отмени обжалвания протокол.

В съдебно заседание ответника по жалба Кмета на Община М.Търново се представлява от защитник. Същата оспорва жалбата. Счита, че последната е неоснователна. Моли съда да я отхвърли.

                В съдебно заседание Комисията по  чл.37И,ал.4 от ЗСПЗЗ се представлява от защитник.Моли съда да отхвърли жалбата, като неоснователна.

 

 Съдът, след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становището на страните, прие за установено следното:

Жалбата е депозирана в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, от легитимирано лице, поради което е процесуално допустима.

Обжалваният административен акт - Протокол от 24-04-2018г.   за разпределение на пасища, мери и ливади е издаден от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата на чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ - Комисия, назначена със Заповед №173/27.03.2017г . на Кмета на Община М.Търново.

 Процедурата по чл. 37и от ЗСПЗЗ във вр. с чл. 98 – чл. 100 от ППЗСПЗЗ е специална. Касае се за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд без търг или конкурс на правоимащите лица по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Осъществява се в два етапа. През първия етап Комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 от закона и извършва разпределение на имотите за всяко землище. Етапът завършва с изготвяне на протокола на Комисията. Съгласно чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ протоколът подлежи на съдебно обжалване по отношение площта на разпределените имоти. Вторият етап касае сключване на договора за наем или аренда от кмета на общината, съответно директора на Областна дирекция „Земеделие“ с правоимащите лица въз основа на протокола на Комисията.

В конкретния случай съдът намира за основателни доводите на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения на процедурата по издаване на обжалвания административен акт. Съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ комисията, назначена със заповед от кмета на общината, определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 от същия законов текст и разпределя имотите за всяко землище. В процесния случай това изискване на закона не е спазено. Видно от протокола и материалите по представената административна преписка, комисията не е определила необходимата за жалбоподателя площ пасища и мери. Освен това в оспорения протокол не  е посочен начинът на определяне на необходимата за всеки кандидат площ пасища и мери, данните въз основа, на което това е направено, липсва посочване и на начина на разпределение на площите, включително в съседни землища и до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.Конкретно в случая е назначена една комисия за всички землища на територията на общината.

Изложеното води до несъмнения извод, че обжалваният  протокол не съдържа реквизитите, визирани в чл. 59, ал. 2, т. 4, пр. 1 от АПК - не са посочени фактическите обстоятелства - мотиви, въз основа на които е съставен същия. Мотивите представляват обосновката на акта, фактическите констатации, изведени след анализ на събраните доказателства в хода на процедурата, както и формираните правни изводи за приложение на определената правна норма. Липсата на мотиви е съществено процесуално нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, тъй като лишава съда от възможността да установи дали актът е в съответствие с целите на закона, което е едно от основанията, посочени в чл. 146, т. 5 от АПК.

С оглед на изложените по-горе съображения съдът намира, че посочените пороци са основание за отмяна на обжалвания акт като незаконосъобразен, поради допуснати съществени процесуални нарушения. Жалбата е основателна и следва да бъде уважена, като бъде отменен Протокол от 24-04-2018г ., съставен на осн. чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 3 от ППЗСПЗЗ от Комисия, назначена със Заповед №173/27.03.2017 год. на кмета на Община М.Търново,  с който е направено разпределение на общинските мери и пасища за индивидуално ползване между правоимащите в землището на с.*.

В случая съдът не би могъл да реши спора по същество, при което преписката следва да се изпрати на ответника по жалбата с указание за точното приложение на закона – чл. 37и от ЗСПЗЗ и за стриктно съблюдаване на изискването за надлежно мотивиране на административния акт съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 вр. ал. 1 от АПК.

При този изход на делото ответника по жалба-Община Малко Търново следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски, които са в размер на 983.20 лв.

Водим от изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Протокол от 24-04-2018год., съставен на осн. чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 3 от ППЗСПЗЗ от Комисия, назначена със Заповед №173/27.03.2017 год. на кмета на Община М.Търново,  с който е направено разпределение на общинските мери и пасища за индивидуално ползване между правоимащите в землището на с.*.

ИЗПРАЩА преписката на Община М.Търново за извършване на законосъобразно разпределяне на пасищата, мерите и ливадите между заявителите в землището на с. *, при изпълнение на дадените задължителни указания по приложението на закона - чл. 37и от ЗСПЗЗ и за мотивиране на административния акт съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 във вр. с ал. 1 от АПК.

ОСЪЖДА ОБЩИНА М.Търново, представлявана от кмета на Община Малко Търново, да заплати на Г.С.С.,адрес: ***  направените по делото разноски в размер на 983.20 лв. (деветстотин осемдесет и три лева и 20 стотинки).

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.                

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: