Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                          11.01.2013г.                  гр.**,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Малкотърновският районен съд,                           наказателен състав

На десети януари                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД  № 135 по описа за 2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на А.Ж.А.  с ЕГН ********** *** П**, общ.П** и съдебен адрес : град **  против Наказателно постановление № **. на Директора  на **, с което за нарушение на чл.104 ал.1 т.4 от ЗГ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева  на основание чл.266 ал.1 от ЗГ и определено да заплати обезщетение в размер на 62.50лв на основание чл.275 ал.1 т.2 от ЗГ.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично в с.з., депозирал е допълнителна молба, с която заявява, че поддържа жалбата, като излага съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление поради съществени процесуални нарушения и моли НП да бъде отменено изцяло.

АНО, редовно призован, се представлява в с.з. от надлежно упълномощен процесуален представител  гл.ю.к.Ю.М**, който взема становище, че жалбата е основателна.

Съдът като взе предвид становището на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено следното:

Св.К. *** и св.Р. ***  имали уговорка с  лицето ** –работодател на жалбоподателят,  да се срещнат  на **. /петък/ с него и с наетите от него работници на място в обекта , находящ се в **” в землището на село ** където предстояло работниците на Г** да извършат сеч на дървета, за да покажат на работниците кои от дърветата са маркирани, но на въпросната дата нито лицето Г**, нито наетите от него работници се появили на обекта. На **. /понеделник/ св.К. и св.Р. със служебния си автомобил решили да проверят въпросния обект, като при приближаването на обекта чули шум от работещи резачки и видели отдалеч, че няколко работници добиват дървесина. От своя страна работниците на обекта като видели, че служителите на **”, община ** се приближават  към сечището, незабавно преустановили дейността си и с лек автомобил напуснали обекта, преди да бъдат заловени на място от горските служители.  При извършената същия ден проверка на сечището,  св.К. и св.Р. установили, че са отсечени общо 12 броя дървета без КГМ –немаркирани дъб и цер.  Няколко дни по-късно св.К. и св.Р. провели разговор с лицето **, който им заявил, че процесните дървета са били отсечени на **. /събота/ от жалбоподателят и лицето **  Х** - наети от него работници, като предоставил личните им данни на горските служители за съставянето на АУАН.

 В последвалите дни св.К. и св.Р. безуспешно се опитвали да издирят жалбоподателя на обекта, за да му съставят АУАН На **. св.К. – актосъставител, в присъствието на св.Р.  и в отсъствието на жалбоподателя съставил в канцеларията на **”, община **  АУАН с рег.№ ** /**.  против жалбоподателят, за това, че  на **. е отсякъл 6 броя дървета без КГМ –немаркирани дъб и цер с диаметър на пъновете : дъб -22,23,24 и 29 см. и цер -24   и 30 см., общо в размер на 2.5 простр.куб.м., като в АУАН  актосъставителят вписал, че жалбоподателят отказва да го подпише и отказът  бил удостоверен с подписа на св.Р..

Въз основа на така съставеният АУАН, е издадено обжалваното НП № **., с което на жалбоподателят  за нарушение на чл.104 ал.1 т.4 от ЗГ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева  на основание чл.266 ал.1 от ЗГ и определено да заплати обезщетение в размер на 62.50лв на основание чл.275 ал.1 т.2 от ЗГ. Видно от пощенската разписка , приложена към към АНП, наказателното постановление е било връчено на жалбоподателя  лично срещу подпис на **. Жалбата е заведена в деловодството на **

При така изложената фактическа обстановка съдът прави следните изводи:

Проверяващите органи в кръга на компетенциите си по ЗГ са съставили акт за нарушението, който съдържа пълни данни за актосъставителя, нарушителя и свидетеля, описание на нарушението. Служителите на **”, обаче са счели, че непризоваването на жалбоподателя по законоустановения ред и респективно неявяването на същия за съставянето на АУАН представлява  отказ да се подпише акта, което фактически представлява грубо нарушение на процесуалните правила по ЗАНН, което засяга пряко и правото на защита на нарушителя. Не се твърди от  свидетелите, а и по делото няма данни  жалбоподателят да е бил поканен да се яви за съставянето на АУАН, с което е нарушена императивната разпоредба на чл.40 ал.2 от ЗАНН, както и да има отказ от подписването и получаването на препис  от акта. При това положение съдът приема, че реално актът не е бил съставен в присъствието на нарушителя, не е имало отказ на жалбоподателя от подписването му и акта не е бил връчен на нарушителя, с което административно наказващият орган е допуснал грубо нарушение и на чл.43,ал.4 и ал.5 от ЗАНН. Като е нарушил императивните разпоредби на чл.40 ал.2, чл.43 ал.4 и ал.5 от ЗАНН, административно-наказващият орган  е нарушил принципа за личната отговорност и е нарушил правото на защита на ответника, което съставлява съществено процесуално нарушение на нормите на ЗАНН и води до отмяна на НП. Целта на съставянето на акта в присъствието на нарушителя, предявяването му и връчването на препис от акта е да запознае лицето с образуваното спрямо него административно-наказателно производство, с нарушението, в чието извършване е обвинено и да му даде възможност да изложи своите писмени и гласни възражения и доказателства. Установяването на тези обстоятелства, както и че акта е бил съставен и предявен на нарушителя и му е дадена възможност да се запознае със съдържанието му, подлежи на доказване с всички доказателствени средства. В конкретният случай от показанията на свидетелите по акта се установи, че след като актосъставителят не успял да издири жалбоподателят, същият приел, че неоткриването на жалбоподателят за съставянето на АУАН е равносилно на отказ на същия да се яви за съставянето на АУАН, както и че е равносилно на отказ на същия да подпише акта,  поради което АУАН е оформен в хипотезата на отказ и респ. в последствие, не му е връчен екземпляр от АУАН. Този извод на актосъставителят е неправилен и не почива на закона.  Нарушаването на разпоредбите на чл. 40 ал.2 и чл. 43 ал.4 и ал. 5 ЗАНН е безспорно установено от показанията на актосъставителят  К. и св.Р..  Ето защо съдът приема, че съществено е опорочена процедурата по съставянето и връчване на акта за установяване на административно нарушение, което е основание за отмяна на процесното наказателно постановление. В случая допуснатите нарушения  са от категорията на абсолютните, водещи до незаконосъобразност на акта, които не могат да бъдат санирани и преодолени с издаването на НП по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. АНО е следвало да констатира допуснатите процесуални нарушения  и да ги отстрани преди да издаде атакуваното НП. Като последица от изложеното наказателното постановление, следва да бъде отменено поради съществени процесуални нарушения, без да се произнася по същество.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № **. на Директора  на **, с което на  А.Ж.А.  с ЕГН ********** *** П**, общ.П** и съдебен адрес : град **,  за нарушение на чл.104 ал.1 т.4 от ЗГ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лева  на основание чл.266 ал.1 от ЗГ и определено да заплати обезщетение в размер на 62.50лв на основание чл.275 ал.1 т.2 от ЗГ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 

          

                                       Районен съдия: