Р Е Ш Е Н И Е

      гр. Малко Търново, 30.09.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и с участието на прокурор …………….., като разгледа докладваното от председателя НАХД  № 134/2013 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство .

Производството е образувано по повод Акт № 2/29.09.2013г., за констатиране проява на дребно хулиганство, съставен на Д.П.П. с ЕГН ********** *** , внесен в съда от РУП-Малко Търново с писмо с вх.№1030/ 30.09.2013г.  Към акта са приложени: докладна записка от пол.Н.С., сведения от лицето Д.П.,  както и сведения от С.А. и Х.Д..

С акта е констатирано, че на 28.09.2013г. около 23.50ч., в гр.Малко Търново, на кръстовище с улиците „Княз Борис” и „Малкотърновска комуна” възникнало ПТП между два автомобила „Пежо 307” с рег.№ А **** КХ и „Форд Екскорд” с рег.№ А **** АМ.  Нарушителят П., който  пристигнал на местопроизшествието за  да окаже помощ на свой роднина - участник  в ПТП-то, бил във видимо нетрезво състояние и започнал да се саморазправя с другите участници в ПТП-то, а след пристигането на полицейския екип от РУП-Малко Търново, започнал да крещи на висок тон и да отправя обиди към гл.пол.П.Палов и пол.Н.С., наричайки ги „Шматки, лайнянковци, мухльовци”.След като полицаите устно му разпоредили на основание чл.55 ал.1 от ЗМВР да престане да им крещи и да ги обижда, нарушителят П. не изпълнил разпореждането, а започнал да ги блъска с ръце, поради което бил задържан и отведен в сградата на РУП-Малко Търново на основание чл.63 ал.1 т.2 от ЗМВР, където отказал да бъде тестван с ТХ „Дрегер” 7510 фабр.№ 0063 за употреба на алкохол и продължил да крещи и да обижда полицаите с изразите ” Педали, ще ви уволня, нямате право да ме задължите, мишки, от утре не сте на работа”.

Нарушителят П. дава пред съда подробни обяснения по случая,  признава се за виновен и изразява съжаление за стореното.

Районна прокуратура – гр. Малко Търново, надлежно уведомена, съгласно чл. 5, ал. 2 от УБДХ,  не се представлява  в съдебното заседание и не представя становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Нарушителят Д.П.П. с ЕГН ********** *** , е с българско гражданство, женен, неосъждан, служител в БА, длъжност „*****  в поделение ** *** гр.Б.

На 28.09.2013г. около 23.50ч., в гр.Малко Търново, на кръстовище с улиците „Княз Борис” и „Малкотърновска комуна” възникнало ПТП между два автомобила „Пежо 307” с рег.№ А **** КХ и „Форд Екскорд” с рег.№ А **** АМ.  Нарушителят П. пристигнал на местопроизшествието за  да окаже помощ на един от участниците  в ПТП-то, но под влиянието на алкохола , подгонил другите участници в ПТП-то по улицата в посока близкия паркинг с цел да се саморазправи с тях. В този момент на местопроизшествието пристигали гл.пол.П.П. и пол.Н.С. , които били дежурен полицейски екип към РУП-Малко Търново, а нарушителя започнал да се държи агресивно с тях като започнал да им крещи и да  им отправя обиди, наричайки ги :„Шматки, лайнянковци, мухльовци”.  След като гл.пол.П.П. и пол.Н.С.  устно му разпоредили на основание чл.55 ал.1 от ЗМВР да престане да им крещи и да ги обижда, нарушителят П. започнал да блъска с ръце гл.пол.П.Палов, поради което бил задържан и отведен в сградата на РУП-Малко Търново на основание чл.63 ал.1 т.2 от ЗМВР. Нарушителят П. отказал  да подпише връчената му Заповед за задържане № 9/28.09.2013г., издадена на основание чл.63 ал.1 т.2  от ЗМВР, протокола за личен обиск от 28.09.2013г., отказал  и да бъде тестван с ТХ „Дрегер” 7510 фабр.№ 0063 за употреба на алкохол, като продължил да крещи и да обижда полицаите с изразите ” Педали, ще ви уволня, нямате право да ме задължите, мишки, от утре не сте на работа”.

С гореописаните действия е нарушил обществения ред  - административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Гореизложената фактическа обстановка се установи от обясненията на нарушителя, показанията на свидетелите, както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства.

При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя, несъмнено се доказва, че е била извършена непристойна проява от страна на лицето Д.П. такава, каквато е отразена  в акта за констатиране на дребно хулиганство. Установи се по делото, че Д.П. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2 УБДХ – събраха се безспорни данни за извършена от сочената за нарушител непристойна проява, изразена в отправяне на обиди към длъжностни лица по повод и при изпълнение на служебните им задължения на публично място пред повече хора, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите – административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Съгласно чл. 1 ал. 2 от УБДХ, дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по - ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай по делото това  бе установено.В този смисъл  след като е налице деяние, което осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ , е налице и визираното административно нарушение, за което следва да бъде наложено едно от наказанията по чл. 1, ал. 1 от същия указ.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 ал.1 т.2 от УБДХ  административно наказание “глоба”, която според съда следва да е в размер на 250 лева. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че нарушителят е отправял обиди към длъжностни лица по повод и при изпълнение на служебните им задължения  на публично място пред повече хора, с което е  демонстрирал неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

                   Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.2 от УБДХ /ДВ бр.93 от 2011г./постановеното решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

                   Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

                   ПРИЗНАВА Д.П.П. с ЕГН ********** *** , е с българско гражданство, женен, неосъждана, служител в БА на длъжност „******  в поделение гр.Б., кв.Л.,  ЗА ВИНОВЕН в това, че на  28.09.2013г. около 23.50ч., в гр.Малко Търново, на кръстовище с улиците „Княз Борис” и „Малкотърновска комуна” е извършил деянието, описано в Акт № 2/29.09.2013г. на РУП на МВР - Малко Търново,  а именно  - отправил обиди към длъжностните лица по повод и при изпълнение на служебните им задължения - гл.пол.П.П. и пол.Н.С. ***, наричайки ги „Шматки, лайнянковци, мухльовци”,  като на основание  чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ,  НАЛАГА на Д.П.П. с ЕГН **********  със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

                   Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 02.10.2013г. от 14.00 часа

След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Малко Търново.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: