Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                          19.12.2012г.                  гр.Малко Търново,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Малкотърновският районен съд,                           наказателен състав

На дванадесети декември               две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД  № 133 по описа за 2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на Д.Е.Б. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 109/23.11.2012г. на Началника на РУП-Малко Търново, с което за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2 000.00 лева,  лишаване от правоуправление за две години  на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП и отнемане на 12 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.3 от Наредба Із-1959/07г.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично в с.з. и поддържа жалбата, като излага съображения за незаконосъобразност на Наказателното постановление: че посоченото за актосъставител лице в НП  не е присъствало изобщо при проверката, че отношението на проверяващите е било тенденциозно,  не му е представен препис от акта за установяване на нарушение и не са му разяснени правата за депозиране на възражения. Моли НП да бъде отменено изцяло.

АНО, редовно призован, не се явява в с.з., не изпраща процесуален представител, не взема становище.

Съдът като взе предвид становището на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено следното:

На 17.11.2012г. около 11.00 часа в оперативната част на РУП-Малко Търново бил получил сигнал за възникнал скандал между жалбоподателят и бившата му съпруга  **  в дома на последната. За проверка на сигнала, св.Д.К. *** отишъл в дома на Р**, която му заявила, че Б.  е явно в нетрезво състояние, след конфликта се е качил в личния си автомобил и потеглил в неизвестна посока. Св.К. преприел действия по издирване на лицето като посетил дома му и извършил обход на града. Около 14.00 часа в оперативната част на РУП-Малко Търново бил получил втори сигнал от Р** за повторно посещение от Б. в дома й, на който сигнал св.К. се озовал незабавно, но се установило, че Б. отново е потеглил с автомобила си в неизвестна посока.  Около 14.10ч. св.К. и св.В. установили, че  Б. управлява личния си лек автомобил „Рено-клио” по ул.”България” в град Малко Търново, спрели го и го отвели в РУП-Малко Търново за изясняване на обстоятелствата около възникналия конфликт между бившите съпрузи. В хода на снемането на обяснения по възникналия скандал между бившите съпрузи, полицейските инспектори решили да проверят  Б.  и  за  употреба на алкохол,  издали на жалбоподателя талон за кръвна проба и отвели същия в болничното заведение  - град Малко Търново. Отказът на жалбоподателят да даде кръвна проба за изследване е вписан в талона за медицинско изследване № 347623, но не е удостоверен с подпис на свидетел. Въз основа на така установеното нарушение св.К. в присъствието на св. Ан.В.  - съставил  Акт за административно нарушение № 109/17.11.2012г. срещу Д.Е.Б., за това че “при извършена проверка отказва да бъде тестван за употреба на алкохол, на лицето бе издаден талон за кръвна проба  № 347623”. Като нарушена законова разпоредба е посочен чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвСП. Актът е подписан от актосъставителя  К. и свидетеля на извършване на нарушението - В.. Тъй като Б. е отказал да го подпише, поради несъгласие със съставянето му, е оформен неговия отказ с подписа на св.П***. На нарушителя според отразеното в АУАН и свидетелските показания не е връчен препис от акта. Не е направен опит за такова връчване и няма отказ от получаването му, тъй като според практиката на РПУ при отказ да се подпише АУАН не се връчва препис от същия. Въз основа на акта е издадено обжалваното НП № 109/23.11.2012г., в което нарушението е описано по същия начин, но като актосъставител е посочено друго лице – св.Т.Н. – мл.автоконтрольор в РУП-Малко Търново, който разпитан в с.з. заявява, че не е присъствал на установяването на нарушението. С атакуваното НП  за нарушение на чл.174 ал.3 хр.1 от ЗДвП на Б. му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2 000.00 лева,  лишаване от правоуправление за две години  на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП и отнемане на 12 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.3 от Наредба Із-1959/07г. Видно от разписката към НП същото е връчено на нарушителя лично срещу подпис на 29.11.2012г. Жалбата е заведена в деловодството на съда с входящ № 1326 /03.12.2012г.

При така изложената фактическа обстановка съдът прави следните изводи:

Проверяващите органи в кръга на компетенциите си по ЗДвП са съставили акт за нарушението, който не страда от съществени пороци. Подписан е от всички лица/с надлежно оформен отказ на нарушителя/, съдържа пълни данни за актосъставителя, нарушителя и свидетеля, описание на нарушението. Служителите на РУП -Малко Търново, обаче са счели, че при отказ да се подпише акта, не следва да се връчва препис от него, което фактически представлява грубо нарушение на процесуалните правила по ЗАНН, което засяга пряко и правото на защита на нарушителя. Отказът да се подпише АУАН не изключва в никакъв случай задължението за връчване на препис, тъй като това са две последователни и самостоятелни действия. Не се твърди и не се доказва да има отказ от получаване на препис – напротив, установи се, че това дори не е предложено на Б..  При това положение съдът приема, че реално актът не е бил връчен на нарушителя, с което административно наказващият орган е допуснал нарушение и на чл.43,ал.5 от ЗАНН, т.е.. актът не е бил връчен на нарушителя срещу разписка, съобразно посоченият текст. Това основание само по себе си е достатъчно за отмяна на наказателното постановление. Като не е направил това административно-наказващият орган  е нарушил принципа за личната отговорност и е нарушил правото на защита на ответника по касация, което съставлява съществено процесуално нарушение на нормите на ЗАНН и води до отмяна на НП. Допуснато е съществено нарушение на процесуалните правила –чл.43, ал.1 и ал.5 от ЗАНН. Според посочените разпоредби актът се предявява на нарушителя, за да се запознае със съдържанието му и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени адреса си, както и при подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.2 от ЗАНН, когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в акта. В настоящия случай това изискване е спазено, като е удостоверен отказа на жалбоподателят  да подпише акта, с посочване на имената, точния адрес и подпис на свидетеля. Целта на връчването на препис от акта е да запознае лицето с образуваното спрямо него административнонаказателно производство, с нарушението, в чието извършване е обвинено и да му даде възможност да изложи своите писмени и гласни възражения и доказателства. Установяването на тези обстоятелства, както и че акта е бил предявен на нарушителя и му е дадена възможност да се запознае със съдържанието му, подлежи на доказване с всички доказателствени средства. В конкретният случай от показанията на свидетелите по акта се установи, че след като нарушителя е отказал да подпише акта,  не му е връчен екземпляр от АУАН и становището на инспекторите е, че след като нарушителя отказва да подпише акта за тях няма задължение да връчат препис от акта. Този извод на актосъставителят е неправилен и не почива на закона. Разпоредбата на чл. 43, ал.5 от ЗАНН, предвижда след подписването на акта препис да се връчи на нарушителя срещу разписка. Правото на нарушителя да не подпише акта, не влече със себе си санкция за него да не получи един екземпляр от акта, тъй като той има право да направи възражения в тридневен срок. След като приключи процедурата по съставяне на акта, актосъставителят следва да му връчи препис, като ако същия откаже да го получи това следва да се отбележи в разписката.  Нарушаването на разпоредба на чл. 43, ал.5 ЗАНН е безспорно установено от показанията на актосъставителят  и от  липсва на  подпис на нарушителя, удостоверяващ връчването на препис от акта за административно нарушение. Ето защо съдът приема, че съществено е опорочена процедурата по връчване на акта за установяване на административно нарушение, отказа да се подпише акта от нарушителя не освобождава  органа от задължението екземпляр от акта да му бъде връчен. Съществено е нарушено правото на защита на жалбоподателя, който не е могъл в установения в чл.44, ал.1 от ЗАНН, срок да се възползува от правото си да даде писмени възражения. Нарушението на това правило е самостоятелно основание за отмяна на процесното наказателно постановление. В случая допуснатото нарушение  е от категорията на абсолютните, водещи до незаконосъобразност на акта, които не могат да бъдат санирани и преодолени с издаването на НП по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. АНО е следвало да констатира допуснатото процесуално нарушение  и да го отстрани, като връчи АУАН на нарушителя. Като последица от изложеното наказателното постановление, следва да бъде отменено само на това основание. Настоящия състав счита за необходимо да отбележи и друго съществено процесуално нарушение, което е допуснато  при съставянето на НП, което също води до отмяна на НП, а именно:  по неизвестни причини в атакуваното НП като актосъставител е посочено лице, различно от лицето съставило АУАН.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 109/23.11.2012г. на Началника на РУП-Малко Търново, с което  на Д.Е.Б. с ЕГН********** ***, за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2 000.00 лева,  лишаване от правоуправление за две години  на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП и отнемане на 12 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.3 от Наредба Із-1959/07г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 

          

                                       Районен съдия: