П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  29.11.2018 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и  девети ноември  две хиляди и осемнадесета година  в  състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чанко Петков   

                                                                                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Димова и прокурора  ……………………..

сложи за разглеждане    гражданско дело №  133  по описа за 2018 год.,

докладвано от съдията  Петков

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

            Ищцата М.Г., редовно призована се явява.  Явява се  адв.К** Х., редовно упълномощена.

 

Ответника Д.Г.,  редовно уведомен не се явява. За него се явява И.Г., надлежно упълномощена.

Ответницата И.Г. редовно уведомена се явява лично.

Ответницата Р.Г. редовно призована не се явява. За нея се явява П.Б. - майка, редовно упълномощена.

Съдът докладва постъпила молба вх.№ 1479 / 26.11.2018г , ведно със служебна бележка от ответника Д.Г..

 

Адв.Х.: Да се даде ход на делото.

И.Г. лично и като пълномощник на Д.Г.: Да се даде ход на делото.

П.Б.: / като законен представител на Р.С.Г. / Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ  

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Адв.Х.: Поддържам ИМ. Нямам възражение по доклада.

И.Г. лично и като пълномощник на Д.Г.: Не оспорвам исковата молба , признаваме иска.

П.Б.: / като законен представител на Р.С.Г. / Не оспорвам исковата молба , признаваме иска.

 

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОГОДБА.

 

Адв.Х.:  Постигнали сме спогодба, която молим да бъде утвърдена от съда.

И.Г. лично и като пълномощник на Д.Г.: Съгласни сме на спогодба.

П.Б.: / като законен представител на Р.С.Г. / Съгласни сме на спогодба.

 

СЪДЪТ  разясни на страните последиците на сключената спогодба пред съда, а именно, че съобразно чл.234 ал.3 от ГПК съдебната спогодба има значение на влязло в сила съдебно решение без възможност за обжалване.

 

Адв.Х.: Наясно съм с последиците от спогодбата и съм съгласна с тях.

Ищцата М.Г.: Наясно съм с последиците от спогодбата и съм съгласна с тях.

И.Г. лично и като пълномощник на Д.Г.: Наясно съм с последиците от спогодбата и съм съгласна с тях.

П.Б.: / като законен представител на Р.С.Г. / Наясно съм с последиците от спогодбата и съм съгласна с тях.

 

СЪДЪТ като взема предвид, че страните по делото са постигнали спогодба намира, че съдържанието й следва да бъде вписано в протокола от съдебно заседание и производството по делото да се разгледа по реда на чл.234 ал.1 от ГПК, поради което и

О П Р Е Д Е Л И :

Производството по делото продължава по реда на чл.234 ал.1 от ГПК.

ВПИСВА в протокола от съдебно заседание съдържанието на постигнатата между страните по делото спогодба, както следва:

 

М.И.Г.  действаща лично и чрез пълномощника си адв.Х.:

 

И.Г. лично и като пълномощник на Д.Г.:

 

П.Б. / като законен представител на Р.С.Г. / действаща лично:

 

Заявяваме, че постигнахме съгласие и сключваме спогодба за следното:

 

Недвижим имот в гр.**с идентификатор **кв.м. с прилежащи части – таванско помещение №**. и избено помещение с площ **% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж са собственост на М.И.Г., като И.Г. лично и като пълномощник на Д.Г. и П.Б. / като законен представител на Р.С.Г./ действаща лично  нямаме за в бъдеще никакви собственически и имуществени претенции към горния имот.

 

Адв.Х.: Моля да одобрите постигнатата спогодба.

 

И.Г. лично и като пълномощник на Д.Г.: Моля да одобрите постигнатата спогодба.

 

П.Б. / като законен представител на Р.С.Г. / действаща лично: Моля да одобрите постигнатата спогодба.

 

                                    С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

 

1/ М.И.Г. чрез пълномощника си адв.Х.:

 

2/ И.Г. лично:

 

3/ И.Г. като пълномощник на Д.Г.

 

4/ П.Б. / като законен представител на Р.С.Г. / лично:

 

 

СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на Закона, морала и добрите нрави, намира, че същата следва да бъде одобрена, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между М.И.Г. чрез пълномощника си адв.Х. от една страна и И.Г. лично от друга,  И.Г. като пълномощник на Д.Г. и  П.Б. / като законен представител на Р.С.Г. / лично съдебна спогодба както следва:

 

Недвижим имот в гр.**с идентификатор **кв.м. с прилежащи части – таванско помещение №**. и избено помещение с площ **% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж са собственост на М.И.Г., като И.Г. лично и като пълномощник на Д.Г. и П.Б. / като законен представител на Р.С.Г./ действаща лично  нямаме за в бъдеще никакви собственически и имуществени претенции към горния имот.

 

Разноските направени по делото остават в тежест на страните, така както са направени.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постигната между страните спогодба.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  в частта с която е прекратено производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от днес.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 11.30ч

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                   Секретар: