Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер ...........             28.10.2013 година                  град Малко Търново

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновския  районен съд                                    наказателен състав

На седемнадесети октомври                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                 Председател: Мария Москова

Секретар    М.Д.

като разгледа докладваното          от        Председателя- съдия   Москова

Административно-наказателно  дело       131     по описа  за    2013      година на съда,

За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Автомагистрали Черно море” АД с ЕИК 127001597 със седалище и адрес на управление:  град Шумен, ул.”Ал.Константинов” № 8, представлявано от изп.директор Д.Х.Д.  против Наказателно постановление № 02-0203650/20.06.2013г. на  Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – град Бургас, с което на основание чл.416 ал.5 вр. чл.413 ал.2 от Кодекса на труда /КТ/ на жалбоподателя е наложено административно наказание „имуществена санкция”  в размер на 4 000.00 лв., за извършено административно нарушение по чл.216 от Наредба № 7/обн.ДВ бр.88 от 1999г./ вр. чл.16 ал.1 от Наредба № 12 /обн.ДВ бр.6 от 2005г./. В жалбата се поддържа, че НП е необосновано и незаконосъобразно, поради което се моли за отмяна на НП.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован,  се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител – адв.П., чрез който поддържа жалбата.

За АНО, редовно призован, се явява процесуален представител –ю.к.И., чрез която моли атакуваното постановление да бъде потвърдено.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Актосъставителят св.П.И. /гл.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – град Бургас / и  св.П.К. ***/  при извършена проверка по документи на 25.04.2013г., в  Дирекция „Инспекция по труда” – град Бургас по представена съдебно-техническа експертиза, констатирали, че „Автомагистрали Черно море” АД в качеството си на работодател, не е създал организация за извършване на ежедневни прегледи на техническото състояние на използваната на обекта  „Рехабилитация ЛОТ-9, главен път І-9 Бургас – Малко Търново” в района на  село З. пътностроителна машина тип „Фьогеле”, причинила трудова злополука вследствие неизправна спирачна уредба,  при която на 31.07.2012г.  около 15.30 часа загинал шофьорът М.П.Л. с ЕГН **********. Констатациите на актосъставителят св.И. и св.К. са обективирани в Протокол № 1102/26.04.2013г. за извършена проверка по спазване на КТ и в Протокол № 12/25.04.2013г. за резултатите от извършено разследване на злополуката, станала на 31.07.2012г., преписи от които са били връчени на Г.Я.надлежно упълномощен процесуален представител на   „Автомагистрали Черно море” АД /л.17-л.20 от АНП/. За така установеното нарушение св.И.  в  присъствието св.К. и  на Г.Я.надлежно упълномощен процесуален представител на   „Автомагистрали Черно море” АД, съставил против жалбоподателят АУАН № 02-0203650/26.04.2013г., като приел че с деянието си жалбоподателят е нарушил разпоредбите на  чл.216 от Наредба № 7/обн.ДВ бр.88 от 1999г./ вр. чл.16 ал.1 от Наредба № 12 / обн.ДВ бр.6 от 2005г./. Същият бил предявен на Г.Я.надлежно упълномощен процесуален представител на   „Автомагистрали Черно море” АД,  подписан от него без възражения, връчен му и бил препис от акта.

Въз основа на АУАН на 20.06.2013 година Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” – град Бургас издал против  „Автомагистрали Черно море” АД  Наказателно постановление № 02-0203650/20.06.2013 г., с което за нарушение на чл.216 от Наредба № 7/обн.ДВ бр.88 от 1999г./ вр. чл.16 ал.1 от Наредба № 12 /обн.ДВ бр.6 от 2005г./ , наложил на жалбоподателя в качеството му на работодател административно наказание „имуществена санкция”  в размер на 4 000.00 лв. на основание чл.416 ал.5 вр. чл.413 ал.2 от Кодекса на труда /КТ/. Наказателното постановление е връчено на „Автомагистрали Черно море” АД на 08.08.2013 година, видно от известие за доставяне, приложено към АНП.

Жалбата е   била подадена на 15.08.2013г., видно от пощенското клеймо и входирана  под  №0032-6482 от 19.08.2013 година на АНО.

Горната фактическа обстановка се установява изцяло от  приетите по реда на чл.283 от НПК  и приложени към настоящето дело  писмени доказателства, приложени по АНП / Протокол № 1102/26.04.2013г. за извършена проверка по спазване на КТ, Протокол № 12/25.04.2013г. за резултатите от извършено разследване на злополуката, станала на 31.07.2012г., Заключение по СТЕ, извършена по ДП № 133/2012г. по описа на ОД на МВР-Бургас  /л.14-16 /, АУАН № 02-0203650/26.04.2013ги др./   и от показанията на св.И. и св.К., дадени в хода на съдебното дирене, които съдът кредитира изцяло като логични, обективни и последователни, непротиворечиви помежду си и с останалия събран по делото доказателствен материал. В показанията на свидетелите обективно и правдиво са възпроизведени възприетите от тях факти, които са относими към предмета на доказване по делото.

От така описаната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от лице с правен интерес да обжалва наказателното постановление и в законоустановения 7-дневен срок.  

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Спазена е изцяло административната процедура по съставяне на Акта и издаване на обжалваното НП.

Акта и НП отговарят на формалните изисквания на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН и са издадени от компетентни органи съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗАНН, вр. чл. 416 ал.1 от КТ и чл. 47, ал. 1, б. "а", вр. ал. 2 от ЗАНН, вр. чл. 416 ал.5 от КТ. При издаването на Акта и Наказателното постановление са спазени предвидените от разпоредбите на ал. 2 и ал. 3 на чл. 34 от ЗАНН срокове, като в кнокретния случай АУАН е съставен преди изтичането на една година от извършването на нарушението.

Не са допуснати съществени процесуални нарушения по образуването и приключването на административнонаказателната процедура, които да водят до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя и да са основания за неговата незаконосъобразност и отмяна.

Обжалваното НП е законосъобразно и от материалноправна страна. Правилно АНО е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателят „Автомагистрали Черно море” АД ,  приемайки, че последният в качеството си на работодател е нарушил разпоредбите чл.216 от Наредба № 7/обн.ДВ бр.88 от 1999г./ вр. чл.16 ал.1 от Наредба № 12 /обн.ДВ бр.6 от 2005г./. Събраните в хода на производството гласни доказателства, както писмените такива, установяват по несъмнен начин, извършването изпълнителното деяние от жалбоподателя в качеството му на работодател– неизпълнението на задължението си да създаде организация за извършването на ежедневни прегледи на пътностроителната машина, използвана при строителството на ЛОТ-9 в района на с.З. на 31.07.2012г., като изпълнителното деяние се изразява в бездействие. От показанията на св.И. и св.К., както и писмените доказателства – протоколите от извършените на 25.04.2013г. проверки,  които съдът кредитира относно обективния факт за откриване на нарушението, се установява по несъмнен начин, че към 31.07.2012г. жалбоподателят не е създал организация за извършването на ежедневни технически прегледи за техническото състояние на пътностроителната машина „Фьогеле”, използвана на процесния обект и причинила злополука.  За съставомерността на деянието е достатъчно обективното неизпълнение на задължението по чл.216 от Наредба № 7/обн.ДВ бр.88 от 1999г./ вр. чл.16 ал.1 от Наредба № 12 /обн.ДВ бр.6 от 2005г./,  съответно в частност - да създаде  организация за извършването на ежедневни технически прегледи за техническото състояние на пътностроителната машина „Фьогеле”, използвана на процесния обект. Именно това свое задължение не е изпълнил жалбоподателя  на 31.07.2012г. и доколкото организацията за извършването на технически прегледи на процесната машина не направена в дължимата и изискуема форма, то налице е липса на такава, от тук и неизпълнение на това задължение. С бездействието си същият е  нарушил посочените разпоредби и изводите на АНО, в тази насока са правилни. Осъществяването от обективна страна на деянието се установява, както вече се посочи от писмените  доказателства, които съдът цени   относно авторството.

Наложеното на жалбоподател „Автомагистрали Черно море” АД наказание – имуществена санкция  в размер на 4 000.00 лв,   е определена правилно по отношение на вида и при съответно приложение на санкционна разпоредба - чл.413  ал.2 от КТ , административнонаказателния състав на която е  осъществен в случая. Същата, АНО е индивидуализирал под средния  установен размер, отчитайки всички смекчаващи / нарушението е за първи път/ и отегчаващи отговорността обстоятелства/ в следствие на злополуката е настъпила смъртта на водача на пътностроителната машина/, поради което и съдът счита НП, за законосъобразно,  правилно и обосновано в санкционната му част. Ето защо НП следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното и на основание чл 63,ал.1 ЗАНН, съдът:

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 02-0203650/20.06.2013г. на  Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – град Бургас, с което на „Автомагистрали Черно море” АД с ЕИК 127001597 със седалище и адрес на управление:  град Шумен, ул.”Ал.Константинов” № 8, представлявано от изп.директор Д.Х.Д.,  за извършено административно нарушение по чл.216 от Наредба № 7 /обн. ДВ бр.88 от 1999г./ вр. чл.16 ал.1 от Наредба № 12  /обн. ДВ бр.6 от 2005г./., на жалбоподателя е наложено административно наказание „имуществена санкция”  в размер на 4 000.00 лв. на основание чл.416 ал.5 вр. чл.413 ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас чрез РС-Малко Търново по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: