Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер ...........             23.10.2013 година                  град Малко Търново

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновския  районен съд                                    наказателен състав

На петнадесети октомври                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                 Председател: Мария Москова

Секретар    М.Д.

като разгледа докладваното          от        Председателя- съдия   Москова

Административно-наказателно  дело       129     по описа  за    2013      година на съда,

За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.Д.П. с ЕГН ********** ***,  против Наказателно постановление № 229 от 20.08.2013 година на  Началника Митница Бургас, с което на основание чл.233 ал.4 от Закона за митниците /ЗМ/ са отнети в полза на Държавата като предмет на нарушението вещи, недекларирани по установения ред: цигари марка „LM red label box без акцизен бандерол с надпис „Duti free”– 4 стека или общо 800 къса с обща продажна цена в размер на 176.00 лв., на основание чл.233, ал.3 от ЗМ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 352.00 лв., представляваща 200% от продажната цена на стоките за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.ал.3 от Закона за митниците.

В жалбата си жалбоподателят П. не оспорва установеното количество цигари, като твърди по отношение на същите, че са били предназначени за лични негови нужди. Жалбоподателят моли съдът да намали размера на наложената глоба.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично.

За АНО, редовно призован, не се явява процесуален представител.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 11.06.2013г. година около 14.30 часа на Митнически пункт Малко Търново  на трасе  „Вход” от Р Турция за Р България пристигнал автобус марка **, изпълняващ редовна международна линия, в който автобус  пътувал и  жалбоподателят П.. След приключване на паспортния контроли, автобусът бил насочен за ЩМП в халето на пункта. Актосъставителят св.И.И. попитал шофьора и пътниците дали имат нещо за деклариране и след като получил отрицателни отговори, пристъпил към проверка на превозното средство и на багажа на пътниците. При пролъчване със стационарна рентгенова апаратура в пътническия куфар на жалбоподателят П. били открити цигари марка „LM red label box без акцизен бандерол с надпис „Duti free”– 4 стека или общо 800 къса, недекларирани по установения ред . За направените констатации е съставен Протокол за ЩМП № 352/11.06.2013г. Жалбоподателят П. заявил пред митническите служители, че цигарите са негови и са за негова лична употреба. За така установеното нарушение св.И. в присъствието на св.Н.Г. и св.В.Х. съставил против жалбоподателят П. АУМН № 217/11.06.2013г. за това, че на посочената в АУМН дата превозил през границата описаните по-горе стоки без знанието и разрешението на митническите органи, като приел че с деянието си жалбоподателят е нарушил чл.233 ал.1 вр. 233 ал.3 от ЗМ, визиращ хипотезата, когато предмет на нарушението са акцизни стоки по смисъла на чл.2 т.2 вр. чл.12 ал.1 от ЗАДС. Същият бил предявен на нарушителят, подписан от него без възражения, връчен му и бил препис от акта.

Недекларираните стоки, предмет на нарушението били иззети с разписка за задържане №00255 от 11.06.2013 година и манифистирани служебно в Митница Бургас.

Продажната цена на недекларираните стоки е 176.00 лева, определена на основание чл.29 ал.3 т.1 от ЗАДС вр. § 1 т.34 от ЗМ от Комисия по Заповед № ЗН-403/02.07.2013г., доп. със Заповед № ЗН-490/02.08.2013г. на началника на Митница Бургас

 Въз основа на АУМН на 20.08.2013 година против П.П. било издадено Наказателно постановление №229/2013 г. на Началника на Митница Бургас, с което на за нарушение на чл.233 ал.1 вр. ал.3 от ЗМ на основание чл.233, ал.3 от ЗМ  му е наложено административно наказание глоба в размер на 352.00 лв., съставляваща 200% от продажната цена на стоките и е постановено отнемане в полза на Държавата на основание чл.233, ал.4 от ЗМ на вещите- предмет на нарушението цигари марка „LM red label box без акцизен бандерол с надпис „Duti free”– 4 стека или общо 800 къса, недекларирани по установения ред,  с обща митническа стойност 176.00 лв. В НП административнонаказващият орган е приел, че недекларираната стока не е предназначена за лични и семейни нужди и същата е с търговски характер по аргумент за противното от чл.1, §6 от Регламент №2454/93г. на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент №2913/92г., установяващ митнически кодекс на Общността  и подлежи на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл.62 от Регламент №2913/93 г., във вр. Дял VІІ от Регламент №2454/93 г., във вр. Наредба №Н-17 от 13.12.2006 година за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент 2454/93г. на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД. 

Наказателното постановление е връчено лично на П.П. на 30.08.2013 година, видно от известие за доставяне, приложено към АНП.

Жалбата е депозирана пред АНО и е входирана с №4402-786 от 04.09.2013 година.

От приложена в заверено копие Заповед №ЗАМ -569 от 24.10.2011 година на Директора на Агенция ”Митници” се установява наличието на материалноправната компетентност на Началника на “Митници” Бургас да издава наказателни постановления.

Горната фактическа обстановка се установява изцяло от приложената по делото административнонаказателна преписка и от показанията на св.И., св.Г.,  и св.Х., дадени в хода на съдебното дирене, които съдът кредитира изцяло като логични, обективни и последователни, непротиворечиви помежду си и с останалия събран по делото доказателствен материал. В показанията на свидетелите обективно и правдиво са възпроизведени възприетите от тях факти, които са относими към предмета на доказване по делото.

От така описаната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от лице с правен интерес да обжалва наказателното постановление и в законоустановения 7-дневен срок.  

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Спазена е изцяло административната процедура по съставяне на Акта и издаване на обжалваното НП.

Акта и НП отговарят на формалните изисквания на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН и са издадени от компетентни органи съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗАНН, вр. чл. 230 от ЗМ и чл. 47, ал. 1, б. "а", вр. ал. 2 от ЗАНН, вр. чл. 231 от ЗМ.

При издаването на Акта и Наказателното постановление са спазени предвидените от разпоредбите на ал. 2 и ал. 3 на чл. 34 от ЗАНН срокове.

Не са допуснати съществени процесуални нарушения по образуването и приключването на административнонаказателната процедура, които да водят до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя и да са основания за неговата незаконосъобразност и отмяна.

Обжалваното НП е законосъобразно и от материалноправна страна. Правилно АНО е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателят П.П.,  приемайки, че последният е осъществил състава на митническото нарушение по чл.233 ал.1 вр. ал.3 от ЗМ - митническа контрабанда на акцизни стоки.

Събраните в хода на производството гласни доказателства, както писмените такива, установяват по несъмнен начин, извършването на съставомерно деяние, консумиращо нарушение на действащия митнически режим и изисквания за деклариране на стоки. От показанията на св.И., св.Г.,  св.Х., както и от обясненията на жалбоподателя,  които съдът кредитира относно обективния факт за откриване на недекларирана стока едва в хода на ЩМП, разпоредена при митническия контрол, при липса на надлежно деклариране и след като жалбоподателят е заявил пред контролните органи, че не превозва стоки, подлежащи на деклариране.  Поради това и съдът приема за доказано по категоричен начин по делото, че на 11.06.2013 година, през МП “Малко Търново”, при влизане в страната ни от Република Турция, П.П. е превозил през държавната граница  акцизни стоки,  без знанието и разрешението на митническите органи. За съставомерността на деянието е достатъчно обективното неизпълнение на задължението за деклариране на акцизните стоки, като разпоредбата на чл.66, ал.1 ЗМ установява общото задължение за деклариране, съответно в частност - задължението за деклариране на акцизни стоки, надвишаващи нормите за безмитен внос, произтичащо от чл.68 от ЗМ и чл.62 Регламент/ЕИО/2913/92 – приложим и за конкретното нарушение. Според текста на чл.66 ЗМ,  всяка стока  предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим, като са допустими при определени условия писмено или устно деклариране. Легално дефиниция  на понятието ”деклариране” по смисъла на ЗМ е дадено в пар. 1,т.3 ДР ЗМ, идентична е и разпоредбата на чл.4,пар.17 Регламент /ЕИО 2913/92г, въвеждащ Митническия кодекс на Общността, като правната регламентация се съдържа и в Наредба № Н-17/06г. Неизпълнението на  задължението за деклариране, по надлежния ред на стоките, пренасяни през държавната ни граница и  въвеждани на митническата територия на РБългария, без знанието и разрешението на митническите органи, съставлява административнонаказателен състав по чл.233 ЗМ.  Именно това свое задължение не е изпълнил жалбоподателя при влизането си в страната от Р Турция  и доколкото не е направено деклариране в дължимата и изискуема форма, то налице е липса на деклариране, от тук и неизпълнение на това задължение. С бездействието си същият е  нарушил посочените разпоредби и изводите на АНО, в тази насока са правилни. Осъществяването от обективна страна на деянието се установява, както вече се посочи от преките гласни доказателства, които съдът цени  и относно авторството, с оглед възпроизведените предпроцесуални признания на нарушителя, че стоките са само негови и обективния факт на откриването им в багажа на последния. Ето защо и съдът приема, че жалбоподателят е осъществил състава на митническата контрабанда по смисъла на чл.233,ал.1 ЗМ, като е дал невярна информация и не е декларирал пред митническите органи, пренесените от него акцизни стоки. Правнозначими са, в тази връзка, и съдът обсъжда обективните обстоятелства,  установени от показанията на тримата свидетели-митнически служители, че митническите изисквания към преминаващите през ГКПП Малко Търново пътници са обявени по подходящ начин, на табло поставено на видно място, така че да се предотврати възможността да бъдат пропуснати. Жалбоподтелят П. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваните от него акцизни стоки, въпреки че е бил длъжен и е имал възможност да го направи, освен това изрично е бил запитан от митническите служители дали има нещо за деклариране, но е отговорил отрицателно. В контекста на изложеното, вмененото деяние се явява съставомерно и от субективна страна, същото е извършено виновно, при пряк умисъл. При съзнаване на задълженията си във връзка с митническия режим, включително и  задължението за деклариране му е било известно и допустимите норми за пренос на стоки,  или ако не са му били известни, следвало е да го знае, в който случай незнанието не изключва виновността. Следователно  жалбоподетелят е съзнавал и противоправния характер на деянието си, като от волева страна е целял настъпването на общественоопасните последици-укриване, непредоставяне на вярна информация на митниците, с оглед неизбежността от настъпването на този резултат .

Митническата стойност на стоката правилно е определена от митническите органи, същата и не е оспорена от страна на жалбоподателя, по съответния процесуален ред. Приетата от АНО митническа стойност в размер на 176.00 лв. за общото количество стоки,  следва да се приеме за законосъобразно определена  и  доказана.

Наложеното на жалбоподателя наказание - глоба  в размер на 352.00 лв, представляваща 200% от митническата стойност на стоката,  е определена правилно по отношение на вида и базата за негово пресмятане, при съответно приложение на санкционна разпоредба - чл.233, ал.3 ЗМ, административнонаказателния състав на която е  осъществен в случая. Същата, АНО е индивидуализирал в минималния установен размер, отчитайки всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства и липсва правна възможност за неговото намаляване. Поради което и съдът счита НП, за законосъобразно,  правилно и обосновано в санкционната му част –т2. Последното е законосъобразно и в частта на постановената санкция “отнемане в полза на държавата” на предмета на нарушението-т.1 от НП,  изрично предвидена в ал.4 от чл.233 ЗМ, в случаите на осъществено нарушение –митническа контрабанда. Ето защо НП следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното и на основание чл 63,ал.1 ЗАНН, съдът:

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление №229 от 20.08.2013 г. на Началник Митница Бургас,  с което на П.Д.П. с ЕГН ********** ***,  за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.ал.3 от Закона за митниците са отнети в полза на Държавата като предмет на нарушението вещи, недекларирани по установения ред: цигари марка „LM red label box без акцизен бандерол с надпис „Duti free”– 4 стека или общо 800 къса с обща продажна цена в размер на 176.00 лв. на основание чл.233 ал.4 от Закона за митниците /ЗМ/ и на основание чл.233, ал.3 от ЗМ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 352.00 лв., представляваща 200% от продажната цена на стоките, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас чрез РС-Малко Търново по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: