Р Е Ш Е Н И Е

 

              /05.10.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На тридесети септември                                           2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 128 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Х.В.Б. с ЕГН **********  живущ ***  , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

          Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                           Обвиняемият Б.     , редовно призован,   се явява лично.Признава вината си и моли съда за минимално наказание..

    

 Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: На 14 юли т.г. свидетелят ** - младши автоконтрольор към РУП М. Търново - бил наряд в местността „**” заедно с колегата си ** при ГПУ М. Търново. Около 14,05 часа по пътя в посока към **. Управляван бил от обвиняемия Х.В.Б. ***. Спрели го за проверка и тогава се установило, че той шофира без да има СУМПС - неправоспособен. От извършената справка за нарушител водач се установило, че СУ му е отнето на ** от същата дата. Със същото НП му е наложено наказание „глоба” в размер на триста лева; влязло е в сила на 9 декември 2014 г. Така в едногодишния срок от наказването му по административен ред обвиняемият отново е извършил друго такова престъпление по разпоредбата на чл.343в, ал.2 НК.

 

          Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

       При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Б.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно- , че на 14 юли 2015 г. около 14,05 часа на главен път 1-9 на КПП „**” е управлявал МПС ** с per. № ** без да има СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** г. за управление на МПС без СУ.

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

            Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Б.   от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

Р      Е     Ш     И   :

             ПРИЗНАВА обвиняемия Х.В.Б. с ЕГН **********  живущ ***    за ВИНОВЕН в това,   че на 14 юли 2015 г. около 14,05 часа на главен път 1-9 на КПП „**” е управлявал МПС ** с per. № ** без да има СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** г. за управление на МПС без СУ.– престъпление по чл. 343 В ал. 2 вр. Ал. 1 от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: