Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер                                19.09.2013 година           гр. Малко Търново

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският   районен    съд                                        наказателен състав

на дванадесети септември                         две хиляди и тринадесета година

в публичното заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 127 по описа съда за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

       Образувано е  по жалба  на Т.И.К. с ЕГН **********,***/22.08.2013г. на Началника на РУП-гр.Малко Търново, с което за нарушения по чл.100 ал.2, чл.147 ал.1, чл.70 ал.3 , чл.140 ал.1 и чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП са му  наложени на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП „глоба” в размер на 3000 лв. , на основание чл.181 т.1 от ЗДвП – „глоба” в размер на 50.00 лева, на основание чл.185 от ЗДвП – „глоба” в размер на 20.00 лева, на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП – „глоба” в размер на 50.00 лева и отнемане на СУ МПС за срок от три месеца и на основание чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП – „глоба” в размер на 30.00 лева.

        В жалбата се излагат оплаквания за неправилност и незаконо-съобразност на наложените наказания. Моли съда да отмени изцяло атакуваното НП в частта.

В с.з., жалбоподателят, редовно призован, се явява  лично и  ведно с адв.А., чрез който поддържа жалбата, като оспорва частично фактическите констатации на АНО. Не отрича, че не е притежавал винетен стикер за 2013г., но твърди, че описаното в акта обстоятелство, пренесено в последствие и в НП , а именно, че е управлявал процесното МПС по главен път І-9, не отговаря на истината, тъй като се е движил по време на проверката в границите на населеното място и е бил спрян от патрула преди да напусне границите  на село **, следователно неправилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност за липсата на винетен стикер за 2013г.  Освен това изтъква, че е налице противоречие между описаното в обстоятелствената част на АУАН  и преписано в НП – „не притежава валиден стикер за 2013г.” и правната квалификация на нарушението, дадена от АНО – чл.100 ал.2 от ЗДвП . Относно констатираното нарушение, че МПС-то се е движило без задна регистрационна табела, моли съда да приложи нормата на чл.28 от ЗАНН с оглед на твърдяното от него обстоятелство, че същата е паднала в гората при товаренето на МПС-то с трупи и че към момента на проверката е била в карусерията на товарния автомобил. Твърди, че при издаването на атакуваното НП, са налице съществени и непоравими пороци, поради което моли за отмяна на НП.

        Въззиваемата страна, редовно призована, се представлява от Началника на РУП – гл.инспектор Т. Т.. Моли НП да бъде потвърдено изцяло. 

         Съдът, след като обсъди изложеното в жалбата и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери от фактическа страна следното:

         На 16.08.2013г. около 19.20 часа, актосъставителят П.П. ***, св.Д.К. *** и св.Т.Н. – на длъжност мл.автоконтрольор в РУП-гр.Малко Търново осъществявали контрол върху спазването на ЗДвП, като наряд им бил ситуиран  в границите на село **, община Малко Търново, а именно:,   в първата пряка в дясно на главния път на селото улица,в близост до последните жилищни блокове на селото, находящи се на изхода му в посока към град Малко Търново, на около 100 метра преди табелата, обозначаваща край на населеното място, и съответно на около 250 метра преди знака, указващ изискването за наличие на винетен стикер за движение по главен път І-9 от републиканската пътна мрежа. Актосъставителят П., след като визуално възприел, че приближаващия в този момент от центъра на селото към тях товарен автомобил „Прага” син на цвят с кран, се движи без включени светлини през светлата част на денонощието,  подал сигнал със „Стоп”-палката на водача да спре. В хода на проверката, актосътавителят св.П.,  св.К. и св.Н. установили, че  освен това водачът Т.К. не притежава валиден стикер-винетка за 2013г., не е представил МПС-то за годишен технически преглед в определения срок,  задните осветителните тела на товарния автомобил, управляван от жалбоподателят въобще липсват и че МПС-то се движи  без задна регистрационна табела и без всякакъв вид задни светлини, поради което актосъставителят св.П. на място  в присъствието на колегите си св.К. и св.Н. и на жалбоподателят, съставил  против  последния АУАН № 78/16.08.2013г. серия Р  рег.№ 829719 за нарушения по чл.100 ал.2, чл.147 ал.1, чл.70 ал.3 , чл.140 ал.1 и чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП . Жалбоподателят е подписал акта без възражения.

Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното НП № 78/22.08.2013г. на Началника на РУП-гр.Малко Търново,  с което на жалбоподателят са му  наложени на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП „глоба” в размер на 3000 лв. , на основание чл.181 т.1 от ЗДвП – „глоба” в размер на 50.00 лева, на основание чл.185 от ЗДвП – „глоба” в размер на 20.00 лева, на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП – „глоба” в размер на 50.00 лева и отнемане на СУ МПС за срок от три месеца и на основание чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП – „глоба” в размер на 30.00 лева. Наказателното постановление е било връчено лично на жалбоподателя на 22.08.2013г. видно от разписката, инкорпорирана в НП, предвид което съдът намери жалбата за процесуално допустима – подадена в преклузивния срок по чл. 59 ал. 2 ЗАНН, срещу годен за обжалване по този ред акт, от легитимирано лице.

 При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът прие:

         Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

        АУАН е съставен от гл.полицай при РУП-Малко Търново, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Началника на РУП-Малко Търново,  т.е. от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност /Заповед № Із-1745 от 28.08.2012 г. на Министъра на Министерството на вътрешните работи/, в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН. Актът и наказателното постановление съдържат предвидените в чл. 42 и съответно чл. 57 от ЗАНН реквизити.  Посочените в тях обаче фактически обстоятелства –че полицейският наряд е бил ситуиран на главен път І-9 извън границите на село ** и че жалбоподателят се е движил и е бил спрян за проверка на главен път І-9 извън границите на село ** , обаче не отговарят на обективната истина, безспорно установена от разпита на свидетелите  в хода на съдебното производство , а именно: полицейският наряд е бил ситуиран в границите на населеното място – село ** и към момента на проверката жалбоподателят е управлявал процесното МПС в границите на населеното място. Ето защо административно наказателната отговорност на жалбоподателя  за нарушение по чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП е била неправилно ангажирана, поради което  в тази му част атакуваното НП се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

По отношение на второ нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП, с оглед на обстоятелството, че се събраха безспорни доказателства за извършеното от жалбоподателя деяние – не е представил МПС-то за годишен технически преглед в определения срок, съдът намира, че АНО е дал правилната правна квалификация на нарушението, правилно е посочил  и санкционната норма на чл.181 т.1 от ЗДвП и правилно е определил размера на наложената „глоба”  в минималния  законов размер  на 50.00 лева, поради което в тази му част атакуваното НП следва да бъде потвърдено.

По отношение на  третото нарушение по чл.70 ал.3 от ЗДвП, с оглед на обстоятелството, че се събраха безспорни доказателства за извършеното от жалбоподателя деяние – управлявал е МПС-то без включени светлини през светлата част на денонощието, съдът намира, че АНО е дал правилната правна квалификация на нарушението, правилно е посочил  и санкционната норма на чл.185 от ЗДвП и правилно е определил размера на наложената „глоба”  в минималния  законов размер  на 20.00 лева, поради което в тази му част атакуваното НП следва да бъде потвърдено

По отношение на четвъртото нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП , с оглед на обстоятелството, че се събраха безспорни доказателства за извършеното от жалбоподателя деяние – управлявал е МПС-то без задната регистрационна табела да е била поставена на мястото й , съдът намира, че АНО е дал правилната правна квалификация на нарушението, правилно е посочил санкционната норма на чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП,  и правилно е определил размера на лишаване от правото да управлява МПС за срок от три месеца към средния размер на предвиденото в разпоредбата наказание с оглед на обсоятелството, че са констатирани и други нарушения на ЗДвП, и наложената „глоба”  в минималния  законов размер  на 50.00 лева, поради което в тази му част атакуваното НП следва да бъде потвърдено

По отношение на петото нарушение по чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП , независимо, че по делото се събраха безспорни доказателства  за това, че управляваното от жалбоподателят МПС е било без задни осветителни тела, следователно жалбоподателят е управлявал  технически неизправно МПС,  съдът намира, че АНО е дал правилната правна квалификация на нарушението, правилно е посочил санкционната норма на на чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП,  и правилно е определил размера на наложената „глоба”  в минималния  законов размер  на 30.00 лева, поради което в тази му част атакуваното НП следва да бъде потвърдено

Воден от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 78/22.08.2013г. на Началника на РУП на МВР гр.Малко Търново,  в частта му, с която на Т.И.К. с ЕГН **********,***,  за нарушение по чл.100 ал.2 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 3000 лв. основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП, като  неправилно и  го  ПОТВЪРЖДАВА в частта му, с която за нарушения по чл.147 ал.1, чл.70 ал.3 , чл.140 ал.1 и чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП на жалбоподателя са му  наложени наказания   „глоба” в размер на 50.00 лева на основание чл.181 т.1 от ЗДвП; „глоба” в размер на 20.00 лева на основание чл.185 от ЗДвП ; „глоба” в размер на 50.00 лева и отнемане на СУ МПС за срок от три месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП и „глоба” в размер на 30.00 лева на основание чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП, като правилно.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване чрез РС-Малко Търново пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                      

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :