П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  2012 год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на   22.03.2012г.   в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                                              Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора ………………          

сложи за разглеждане гражданско дело №127 по описа за 2011год., докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

 

Ищецът “Полимери-БГ”ЕООД гр.Варна, уведомен от предно с.з., се представлява от надлежно упълномощен адв.П..

С вх.№347/20.03.2012г. в съда е получена Искова молба – уточнение, ведно с копие на фактура №000000920/01.09.2010г., от адв.Д.П. – САК – пълномощник като в съдебно заседание съда връчва на ответната страна копие от същата.

Ответникът  фирма “ОРФИ”ООД гр.Малко Търново, редовно призован, се представлява от надлежно упълномощена адв.А..

            По хода на делото

            Адв.П. - Да се даде ход на делото.

            Адв.А. - Да се даде ход на делото.

            Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречкиза даване ход на делото,

            ОПРЕДЕЛИ:

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

            Адв.П. – Получил съм препис от определението и проекто доклада на съда, нямам възражения. Поддържам предявения иск уточнен с последваща молба. Моля да бъдат приети приложените доказателства към нея, а именно фактура №000000920/01.09.2010г., която предоставям в днешно с.з. на съда в оригинал.Други доказателствени искания няма да сочим, извън посочените в ИМ. Моля ч.гр.дело №110/2011г. да бъде приобщено към настоящето.

Адв.А. – Нямам възражения по доклада. Съгласно постигнатото между страните договореност, с която ние изразяваме воля да заплатим дължимата сума по процесната фактура в три месечен срок, считано от 1.04.2012г. на три равни вноски.

Адв.П. - Г-жо председател, приемам така направеното предложение от ответната страна, аз съм уведомил моя доверител за направеното в днешно с.з. споразумение на „Орфи” ООД, чрез неговия представител адв.А. приемаме така направеното предложение дължимата сума по ф-ра 000000920/01.09.2010г ведно със законната лихва и направени съдебни разходи да бъде изчислена в общата дължима сума и да изчислим още сега трите равни вноски, които ще бъдат платени.

Адв.А.- Съгласни сме. Ще ги платим.

Съдът, като съобрази изявлението и волята на страните и като намери, че същите са постигнали споразумение в днешното съдебно заседание, което не противоречи на закона и морала, на основание чл.234 от ГПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на постигнатото споразумение между страните:

1. Фирма „Орфи”ООД с ЕИК:102866814 със седалище и адрес на управление гр.Малко Търново ул** представляван от управителя Орхан Рашид Признава, че по отношение на нея съществува вземането на „Полимери-БГ”ЕООД ЕИК:103880382, със седалище и адрес на управление гр.Варна ул**, в размер на 7920лв. представляваща парично задължение с начислено ДДС с фактура №000000920/01.09.2010г., мораторна лихва в размер на 1108лв., законна лихва от подаване на исковата молба – 13.10.2011г. до окончателното заплащане на сумата, както и сумата в размер на 890лв. представляваща съдебни разноски, за което вземане е издадена заповед №56/13.10.2011г. по ч.гр.дело №110/2011г. по описа на Районен съд Малко Търново.

2. Фирма „Орфи”ООД с ЕИК:102866814 със седалище и адрес на управление гр.Малко Търново ул** представляван от управителя Орхан Рашид се задължава да заплати на три равни месечки вноски считано от 01.04.2012г. до 01.06.2012г. дължимите суми по издадената заповед, като в рамките на същия срок ще бъдат заплатени на ищцовото дружество и направените в настоящето съдебно производство в размер на 890лв.

3. „Полимери-БГ”ЕООД се задължава да не предприема никакви принудителни изпълнителни действия до изтичане на уговорения в настоящето споразумение срок за доброволно изпълнение.

4. Настоящата спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по горен съд.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

 

За ищеца„Полимери-БГ”ЕООД:             За ответника „Орфи”ООД                                                                       

/адв.П./                                                        /адв.А./

 

 

 

     СЪДЪТ,

     ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №127/2011г. по описа на Районен съд Малко Търново, поради постигната спогодба.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред БОС.

 

Препис от настоящия протокол служебно да се предостави на съдия докладчика по ч.гр.дело №110/2011г.

 

           

Приключи с.з. в 12.30ч

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: