- .

01.12.2012. 31.12.2012.

No , No , , - , -                                         
1 No 45/2012 , : .   06.12.2012., 27.12.2012.
 
2 No 73/2012 : .   27.12.2012.
 
3 No 77/2012 ... : .   27.12.2012.
 
4 No 110/2012 ... ... : .   18.12.2012., 27.12.2012.
 
5 No 102/2012 ... - : .   27.12.2012.
 
6 No 111/2012 ... - : .   14.12.2012.
 
7 No 115/2012 .. : .   13.12.2012.
 
8 No 117/2012 .IV. - - ,. ... : .   12.12.2012., 27.12.2012.
...
13.12.2012.
 
9 No 119/2012 .VIII. - .279 .. : .   10.12.2012., 27.12.2012.
..
10.12.2012.
 
10 No 120/2012 .VIII. - .279 .. : .   10.12.2012., 27.12.2012.
..
10.12.2012.
 
11 No 121/2012 .VIII. - .279 .. : .   10.12.2012., 27.12.2012.
..
10.12.2012.
 
12 No 122/2012 .VIII. - .279 .. : .   10.12.2012., 27.12.2012.
..
10.12.2012.
 
13 No 123/2012 .VIII. - .279 .. : .   10.12.2012., 27.12.2012.
..
10.12.2012.
 
14 No 124/2012 .VIII. - .279 .. : .   10.12.2012., 27.12.2012.
..
10.12.2012.
 
15 No 125/2012 .VIII. - .279 .. : .   10.12.2012., 27.12.2012.
..
10.12.2012.
 
16 No 126/2012 .VIII. - .279 .. : .   10.12.2012., 27.12.2012.
..
10.12.2012.
 
17 No 127/2012 .VIII. - .279 .. : .   11.12.2012., 27.12.2012.
..
11.12.2012.
 
18 No 128/2012 .VIII. - .279 .. : .   11.12.2012., 27.12.2012.
..
11.12.2012.
 
19 No 129/2012 .VIII. - .279 .. : .   11.12.2012., 27.12.2012.
..
11.12.2012.
 
20 No 130/2012 .VIII. - .279 .. : .   11.12.2012., 27.12.2012.
..
11.12.2012.
 
21 No 131/2012 .VIII. - .279 .. : .   11.12.2012., 27.12.2012.
..
11.12.2012.
 
22 No 132/2012 .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 ... : .   05.12.2012., 05.12.2012.
...
 
23 No 133/2012 ... : .   19.12.2012.
 
24 No 137/2012 .VIII. - .279 .. : .   18.12.2012., 18.12.2012.
..
 
25 No 138/2012 .VIII. - .280 .. : .   18.12.2012.
..