О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Малко Търново, 03.04.2012г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав в закрито съдебно заседание на трети април две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИЯ МОСКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Москова гр.дело № 126 по описа за 2011г. на съда, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано  по повод исковата молба на М.И.Ш. с ЕГН **********,*** Търново против Н.И.К. с ЕГН **********, Р.Н.К. с ЕГН **********, М.Н.К. с ЕГН **********,***»** и Г.И.К. с ЕГН ********** ***. Ищцата твърди, че е собственик на дворно място, съставляващо имот с планосничамен номер 290 в кв.23 на село **. Излага, че част от владяното от нея  дворно място / ПИ № 289 / съгласно действащия, но неприложен в срок за този имот  регулационен план на село ** попада в УПИ ІХ -289 в кв.23 на село ** и собственост на ответниците. Твърди, че регулационните сметки при влизането в сила на ЗУТ на 01 март 2001г. не са били уредени, включително и в рамките на преклузивния срок по параграф 6 ал.2 от ПЗР на ЗУТ, поради което отчуждителното действие на дворищнорегулационния план е преустановено. Твърди, че първият и четвъртият от ответниците на 2 ноември 2011г. около 14.30 часа са съборили съществуващата ограда от циментови колове с телена мрежа и бодлива тел и са отнели от владението й дворно място с площ от 80 кв.м. Ищцата иска да бъдат осъдени ответниците да й предадат владението на неправомерно отнетотото й на 02.11.2011г. дворно място с площ от 80 кв.м., представляващо част от собственото й дворно място – поземлен имот с планоснимачен номер 290 в кв.23 на село **, община Малко Търново, както и да преустановят за в бъдеще действията си, с които нарушават владението й. Ангажира писмени доказателства, прави доказателствени искания.

Препис от исковата молба и приложените към нея документи са били връчени на ответниците, като в законоустановения срок е постъпил писмен отговор само от ответниците Р. и М. ** които оспорват изцяло предявения иск като неоснователен, а изложените в исковата молба твърдения – като изцяло неверни. Твърдят, че до 01.11.2011г. техният собствен имот не е бил ограден, като са се въздържали да направят това поради неуредени регулационни сметки с община Малко Търново. Излагат, че след като са сключили договор с община Малко Търново, по силата на който са закупили от община придаваемите към техния имот 15 кв.м., са възложили на ЕТ”ГЕО-НМ-Настя Михайлова” да извърши трасиране на имота им, като след извършените замервания геодезистите са обозначили границите на техния имот /поставили „колчетата”/ и съставили съответния протокол от 01.11.2011г. Твърдят, че оградата на имота на ищцата и преди и след 01.11.2011г. по никакъв начин не е била засягана. Ангажират писмени доказателства, направили са доказателствени искания.

След като се е запознал с депозирания в законовия срок писмен отговор на ответниците Р. и М. ** с оглед на изложените в исковата молба и в писмения отговор обстоятелства, както и с оглед на приложените към тях писмени доказателства,  направените от страните доказателствени искания, и като е съобразил  законовите разпоредби с оглед на предявения иск, съдът с определение №1/17.01.2012г., постановено в з.с.з., е назначил съдебнотехническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с материалите по делото и с документацията в ТСУ - Малко Търново,  следва да извърши оглед и замерване на дворните  места – ПИ № 290 и  УПИ ІХ-289 , да изготви комбинирана скица на двата имота по стария и по действащия регулационен план на селото , както и по кадастралния план  като отговори на въпроса : 1. Придава ли се по регулация дворно място от ПИ 290 към УПИ ІХ-289 и с каква площ? 2. Уредени ли са регулационните сметки между двата имота? 3. Разрушена ли е през 2011г. старата съществуваща ограда от циментови колове с метална мрежа и бодлива тел ? 4. Поставена ли е нова ограда с метални колове през 2011г.  ? 5. Ако е поставената нова ограда с метални колове,  отнема ли от ищцата  дворно място с площ от 80 кв.м. , за което регулационните сметки не са уредени в срок?

Със същото определение съдът е допуснал до разпит по двама свидетели от всяка страна при режим на довеждане за първото по делото съдебно заседание и е допуснал и приел приложените към исковата молба и писмения отговор писмени доказателства.

По искане на ответниците Р. и М. Костадинови е изискал преписка № 667/2011г. по описа на РП-Малко Търново, като същата е депозирана в съда на 19.01.2012г.

Изготвената експертиза е депозирана от вещото лице в съда на 06.03.2012г., като преписи от същата са връчени на  страните. С определение № 15 от 12.03.2012г., съдът е изготвил проекто-доклад на делото, призовал страните към спогодба и насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 29.03.2012г.

С протоколно определение от 29.03.2012г. съдът, след като е констатирал нередовно призоваване на ищцата, не е дал ход на делото и отложил делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 12.04.2012г.

По делото е постъпила молба с вх.№ 390/03.04.2012г., с която ищцата М.Ш. заявява, че оттегля исковата си молба на основание чл.232 от ГПК.

Съдът като констатира, че изричното писмено оттегляне на исковата молба е направено преди разглеждане на делото в открито заседание и  в срока, указан по ГПК, намира че производството по делото следва да бъде прекратено, тъй като с оттеглянето на исковата молба ищцата десезира съда. Тъй като исковата молба е оттеглена преди приключването на първото заседание по делото, съгласието на ответниците не е необходимо съгласно разпоредбата на чл.232 от ГПК.

Видно от депозирания писмен отговор на ответниците по делото, същите не са претендирали заплащане на разноските.

Водим от горното и на основание чл.232 от ГПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.дело № 126/2011г. по описа на Районен съд-гр.Малко Търново поради оттегляне на исковата молба на основание чл.232 ГПК,

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.

Препис от определението да се връчи на страните.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: