Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№  ….

 

гр. Малко Търново, 01.07.2016год.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на първи юли през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

 

при секретаря М.Д. и в присъствието на прокурора ……………….., като разгледа докладваното от съдията Дойков АНД № 124 по описа за 2016 год., въз основа данните по делото и Закона

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА И.М.Х.  роден на ***г***,  български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че от м. ноември 2013г. до м. ноември 2014г. в местността „Босна” в землището на общ. Малко Търново си служил с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство, управлявайки товарен автомобил ** с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство - автобус **, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК и го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 345 от НК КАТО МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства: два броя регистрационни табели ДКН № ** , които след влизане на решението в сила да се изпратят на ОД МВР Хасково за унищожаване по съответния ред.

ОСЪЖДА И.М.Х. , с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на ОД на МВР Бургас направените на досъдебното производство разноски в размер на 58.79 лв. /петдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки/.

          Решението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Бургас  в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: