Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                гр.Малко Търново                   04.12.201*г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на трети декември две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдия Москова гр.д. № 123/201* год. по описа на Районен съд – Малко Търново, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

Производството по делото е по реда на чл.330 от ГПК с правно основание чл.50 вр.чл.51  от СК.

Образувано по постъпила молба с вх.№ 1240/05.11.201*г., подадена  от  В.Ж.Т.  с ЕГН **********  и Т.Д.Т. с ЕГН **********,*** ,  с искане съдът да допусне развод по взаимно съгласие без да издирва мотивите за прекратяването на сключения между тях на 18.11.2000г. в град Бургас граждански брак. Ведно с депозираната молба за развод по взаимно съгласие, страните представят за одобрение на съда постигнатото между тях споразумение относно упражняването на родителските права върху роденото през време на брака дете P. Т.Т. с ЕГН ********** и издръжката на детето, личните отношения, ползването на семейното жилище,  имуществените отношения  както и издръжката между съпрузите и фамилното име.  

Поради горното, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака, без да издирва мотивите за това и утвърди постигнатото между тях споразумение, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание по същество молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие. Поддържат споразумението и молят същото да бъде утвърдено.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение № 1*4548/18.11.2000г. за сключен граждански брак молителите са сключили граждански брак на 18.11.2000 г., за което е съставен акт за граждански брак № 5/18.11.2000г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Малко Търново, като съпругата е приела да носи фамилното име „Т.”. Видно от копие на удостоверение за раждане № ІІ-1570/30.12.2000г., съставено въз основа на акт за раждане  на община Бургас , съпрузите имат родено  от брака си  ненавършило към момента пълнолетие  дете – P. Т.Т. с ЕГН  **********. Съпрузите са постигнали съгласие родителските права върху детето P. Т.Т. с ЕГН  ********** да се предоставят за упражняване на майката В.Т., бащата да заплаща месечна издръжка на детето в размер на 80.00 лева, платими по банков път до пето число на месеца, и режим на лични контакти на бащата с детето, както следва: бащата има право  да го вижда и да го взема всяка втора и четвърта събота на месеца от 06.00 до 20.00 часа, както и 15 дни през годината. Дирекция”Социално подпомагане” дава положително становище относно постигнатото между съпрузите споразумението в частта, касаеща упражняването на родителските права, издръжката на детето и личните контакти на детето с бащата. Съпрузите са заявили , че семейното жилище, находящо се в град Малко Търново ул.”Р***” № 1*, придобито преди брака и собственост на съпругата В.Т., остава за ползване от същата. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг, че нямат придобити по време на брака спестявания във влогове и депозити, а собствеността върху  придобитите по време на брака движими вещи л.а. „УАЗ 31512” с рег.№ А **** МА и л.а. „УАЗ 469Б” с рег.№ А **** ВН, се поставят в дял на съпруга Т.Т.. След развода молителката ще запази брачното си фамилия „Т.”.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не противоречи на закона и морала. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, като от нея е заплатена сумата в размер на 25.00 от молителката  при завеждане на молбата. Съпругът Т.Т. следва да заплати остатъка от д.т. за образуване на делото в размер на 15.00 лева, както и държавна такса в размер на 40.00 лева, представляваща 0.4% от застрахователната стойност на леките автомобили, поставени му в дял след развода и д.т. в размер на 115.20лв., представляваща 0.4% от тригодишните плащания за присъдената издръжка.

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения с акт за граждански брак № 5/18.11.2000г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Малко Търново, ГРАЖДАНСКИ  БРАК между В.Ж.Т.  с ЕГН **********  и Т.Д.Т. с ЕГН **********,***  по взаимно съгласие на страните, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между страните  СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:

1.    Семейното жилище,  находящо се в град Малко Търново, ул.”Р***” № 1*, придобито преди брака и собственост на съпругата В.Ж.Т., е освободено от съпруга Т.Д.Т., и остава за ползване от съпругата В.Ж.Т..

2.    Родителските права върху детето детето P. Т.Т. с ЕГН  ********** да се предоставят за упражняване на майката В.Т., като бащата има право  да го вижда и да го взема всяка втора и четвърта събота на месеца от 06.00 до 20.00 часа, както и 15 дни през годината  /при допълнитено уговорено от страните време през отпуските/, които не съвпадат с годишния отпуск на майката.

3.    Бащата Т.Д.Т. с ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на детето P. Т.Т. с ЕГН  ********** в размер на 80.00 лева, платими по банков път по посочена сметка до пето число на месеца.

4.    Страните не си дължат взаимно издръжка.

5.    След прекратяването на брака  съпругата В.Ж.Т.  с ЕГН **********  ще продължи да носи брачното си фамилно име „Т.”.

6.    Страните заявяват, че нямат общи придобити по време на брака спестявания във влогове и депозити в банки и нямат претенции в тази насока един спрямо друг.

7.    Страните заявяват, че  собствеността върху придобити по време на брака движими вещи л.а. „УАЗ 31512” с рег.№ А **** МА, рама №*****, двигател №***** и л.а. „УАЗ 469Б” с рег.№ А **** ВН,рама №***, двигател № ***, след прекратяването на брака, се поставя в дял на съпруга Т.Д.Т. с ЕГН **********.

ОСЪЖДА Т.Д.Т. с ЕГН **********,***,  ДА ЗАПЛАТИ по сметката на РС-Малко Търново сумата в размер на 15.00 лева, представляваща  д.т. за образуване на делото, сумата в размер на 40.00 лева, представляваща държавна такса върху застрахователната стойност на леките автомобили, поставени му в дял след развода, сумата в размер на 115.20лв., представляваща  д.т. върху тригодишните плащания за присъдената издръжка, както и сумата в размер на 5.00 лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: