Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 27.07.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                              наказателен състав

на двадесет и втори юли                                                       2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :  ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: Д.Б.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №122 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на срещу Ю.Н.Е., ЕГН - **********, притежаващ паспорт № ********, издаден на 22.10.20** г. от МВР гр. В., с адрес - с. С., общ. П., обл. В., против наказателно постановление №61 /23.06.2015 г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена  глоба в размер на 10281,96 /десет хиляди двеста осемдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки/ лева, представляващи 225 % от продажната цена на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба ,която е бланкетна се оспорва извършеното нарушение и не се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 38 от 28.01.2015 г., съставен от С.Т.Н. - митнически инспектор при МП “Малко Търново”, , за това ,че при  извършена проверка на   28.01.2015 г., около 13,00 часа на МП “Малко Търново”, на трасе „вход” от Р.Турция за Р.България пристига лек автомобил марка „Рено” с рег.№ В **** Н*, управляван от Ю.Н.Е. в който пътува и лицето С. А. А..

След приключване на паспортния контрол, митническият служител В. И. Х. запитва водача и пътничката имат ли, стока, валута и валутни ценности за деклариране пред митническите органи, на което получава отрицателен отговор.

Н. и митническият служител В. И. Х. пристъпват към извършване на проверка на превозното средство и багажа на пътниците. В хода на същата, на различни места - в един брой пътна чанта увити между дрехите за която Ю.Е. заявява, че пренася, в един брой кашон с плодове под двойно дъно от велпапе, в резервната гума и в жабката на колата откриват, укрити недекларирани тютюневи изделия цигари - 10 бр. стека и нарязан тютюн. Общото количество на недекларираните тютюневи изделия и нарязан тютюн е както следва:

 цигари марка „Akhtamar slim”, без акцизен бандерол, без надпис „duty free” - 18 /осемнадесет/ стека с по 200 къса всеки

 цигари марка „ММ slim”, без акцизен бандерол, без надпис „duty free” - 29 /двадесет и девет/ стека с по 200 къса всеки

 цигари марка „Mikado menthol slim”, без акцизен бандерол, без надпис „duty free” - 4 /четири/ стека с по 200 къса всеки

 цигари марка „2010”, без акцизен бандерол, без надпис „duty free” - 3 /три/ стека с по 200 къса всеки

 нарязан тютюн - 5 килограма

с обща продажна цена 3238,00 /три хиляди двеста тридесет и осем/ лева за цигарите, определена съгласно чл.29, ал.З, т.5 от ЗАДС, във връзка с чл.71, ал.1 т. 1 от ППЗАДС и продажна цена 1331,76 лева /хиляда триста тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ за нарязания тютюн , определена съгласно становище на комисия по Заповед № ЗМ-1000-103/09.02.2015 г. на Началника на Митница Бургас.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ 298/28.01.2015 г.

Откритата недекларирана стока е иззета е разписка за задържане № 0003689/28.01.2015 г. и манифестирана служебно в Митница Бургас.

 

Снето е писмено обяснение от Ю.Н.Е. в което същият заявява, че горепосочените цигари са сложени в колата от внука му в Република Турция.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

 Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление .

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Н.. Недекларираната стока значително надвишава нормите за безмитен внос съгласно съгласно Регламент / ЕО/ № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на общността за митнически освобождения, във връзка с чл. 51 а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент за противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността / и подлежи на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл.62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г„ във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г.за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията, относно писмено деклариране чрез ЕАД.

Ю.Н.Е.  не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока Същият е бил наясно с действащите законови разпоредби. На МП “Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика е указано, че пътниците са длъжни да декларират превозваните от тях стоки с търговски характер. На лицето е била осигурена възможност да декларира стоките, но не е сторило това.

Предвид горното съдът намира, че на 28.01.2015 г. Ю.Н.Е. е превозил през държавната граница, през МП “Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи  акцизни стоки, а именно тютюневи изделия - цигари марка „Akhtamar slim”, без акцизен бандерол, без надпис „duty free” - 18 /осемнадесет/ стека с по 200 къса всеки , цигари марка „ММ slim”, без акцизен бандерол, без надпис „duty free” - 29 /двадесет и девет/ стека с по 200 къса всеки , цигари марка „Mikado menthol slim”, без акцизен бандерол, без надпис „duty free” - 4 /четири/ стека с по 200 къса всеки, цигари марка „2010”, без акцизен бандерол, без надпис „duty free” - 3 /три/ стека с по 200 къса всеки и нарязан тютюн - 5 килограма, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.

 

Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №61 /23.06.2015 г.  на  Началник на Митница Бургас, с което на Ю.Н.Е., ЕГН - **********, притежаващ паспорт № ********, издаден на 2*.1*.20** г. от МВР гр. В., с адрес - с. С., общ. П., обл. В. за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на  10281,96 /десет хиляди двеста осемдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки/ лева, представляващи 225 % от продажната цена на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: