П Р О Т О К О Л

гр.Малко Търново  03.06.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито публично съдебно заседание на   трети  юни  две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                                                                                   Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора      Райко Стоянов                                                      сложи за разглеждане

НЧД    122      по описа за  2016 год.              

докладвано от съдията Дойков   ……………………………………………………………..

На именното повикване в 15.00 часа се явиха : .....…… ……………………………

            За Районна прокуратура Малко Търново – прокурор Стоянов.

         Обвиняемият П.К.Н. се явява лично и с адв.М.П. от АК-Ш**, надлежно упълномощен.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег.№ 156/02.06.2016г.за обв.Н..

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

 Адв.П.:  Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Н.:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Сне се самоличността на обвиняемия:

П.К.Н.  30г. роден на ***г*** с ЕГН**********,  български гражданин, женен, осъждан, с постоянен  адрес ***.

Прокурора: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Адв.П.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря. Обвиняемият Н.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.  

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Адв.П.: Придържаме се към молбата.

Обвиняемият: Моля съда да приеме и приложи копие от док**ти  -пълномощно за управление и представляване на фирма от 26.08.2013г. с упълномощител ** и упълномощен П.К.Н., пълномощно за представляване на фирмата на чужд език пред чуждестранните клиенти, у-ние за сключен гр.брак между П.К. Н** и **, сключен на **. в гр.Б**, 10 броя док**ти представляващи копия на болнични листи, заявления за изплащане на парични помощи за отглеждане на малко дете, декларации към ТУ на НОИ Б**, заповеди относно ползване на отпуск за отглеждане на малко дете от „**” ООД, копие на жалба срещу справка за съдимост на лицето П.К.Н., ведно с частично обезщетение за неимуществени вреди, Определение №1251/09.09.2014г. по НЧД №2878/2014г. на РС- Б**, като уточнявам, че това определение съм снел от Интернет, като в него личните данни за лицето за което се касае производството са заличени по съответния ред, но декларирам, че същото се отнася спрямо мен, воденото  от мен дело за съдебна реабилитация, Протокол от ОД №523/2015г. на АС гр.Б**, също снето от Интернет, като в него отново личните данни на страните участвали в производството са заличени, но декларирам, че същото касае мен и водената от мен съдебна реабилитация, където спорът е относно датата на която тя е настъпила, а не дали тя въобще е настъпила, Решение №1718/13.11.2015г. на АС Б**, с което се отменя  изявлението на председателя на РС- Б** издадено при същия съд, свидетелство на съдимост № 4804/04.03.2015г., пояснявам и за него също, че личните данни отново са заличени, тъй като съм снел от интернет, но касае мен П.К.Н.. Моля да приемете и допълнение към подписка в моя подкрепа – общо  75 листа съдържаща подписи на граждани в моя подкрепа.  МОЛЯ да допуснете до разпит двама свидетели – първият ще постанови в показанията си и желаем с тях да разкаже за семейното ми положение и за това как МНО се е отразила върху имущественото състояние на семейството ми. Това е лицето Р** **. Вторият по имена **, който следва да изясни факта, че съм търсил съдействие от МВР чрез него.

Прокурора: Да бъдат допуснати доказателствата.  Няма да соча искания и доказателства.

Обвиняемия: Нямам искания и няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и представени такива в днешно с.з. от обвиняемия Н..

Относно разпита на свидетелите,

ОПРЕДЕЛИ следното:

 По разпита на първото посочено лице Р** ** допуска същият да бъде извършен.

Що се касае до разпита на втория свидетел **, обстоятелствата които се иска да бъдат изяснени чрез показанията му, са неотносими към настоящето производство, което касае МНО на обвиняемия. Същият е разпитан в хода на ДП, разпит на ** на днешната дата не може да бъде извършен, тъй като представлява действие по разследване, който не е предмет по настоящето производство.

Пристъпва към разпит на свидетеля

Снема самоличността:

Р** ** роден на ***г. гр.** с п.а. гр.**, бълг**, български гражданин със средно образование, женен, общ работник към **г ООД , неосъждан, без родство с обвиняемия.

Съдът предупреждава свидетеля за отговорността по чл.290 от НК. Обещава да каже истината.

Свид.**: Работя към посочената фирма от няколко години с прекъсване. Познавам обвиняемия от фирмата. П. идва с клиенти във фирмата и намира пазар. Откакто  П. е задържан и е под „Домашен арест” работата намаля, мога да дам и пример. Наскоро дойде един клиент израелец и един ливанец трябваше някой да говори с тях и да знае език, но аз и другите служители не знаем език, виждал съм, че П. общува с тях.  

На въпрос на адв.П.:  Това че П. е под „Домашен арест” влияе ли на него и неговото семейство?

Свид.**: Аз имам две деца, знам много добре за какво става въпрос, като няма финанси, няма как да се гледа това дете.

На въпроси на прокурора:

Свид.**: Знам, че П. управлява М**, незнам, не ми е известно да си купува джип. Смятам, че разполага със финанси.

На въпрос на обвиняемия:

Свид.**: Парите, които съм виждал, според мен са оборотни.

Прокурора: Други доказателства няма да соча.

Адв.П. Няма да сочим други доказателства.

Обвиняемият: Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

ПРОКУРОРА:  Уважаеми г-н съдия считам, това дело се движи  единствено на процесуална основа. Касае се за доказателства, които ще решат делото по същество в един бъдещ наказателен процес. Нека да се спрем на чл.63 от НПК, вр. взимането на МНО „Домашен арест”. Трябва да се вземе предвид какво престъпление е обвинението. Касае се за тежко умишлено престъпление за което до настоящия момент са събрани доказателства, според което може да се направи обосновано предположение, че обв.Н** е извършител на престъплението. На второ място следва да се има предвиде има ли възможност обвиняемия да се укрие. До настоящия момент няма такива данни, същият е семеен с малко дете, с постоянен адрес ***. Алтернативно предвидено има ли възможност да извърши друго престъпление.Считам, че е налице опасността обвиняемия да укаже въздействие на свидетели и по този начин да извърши друго престъпление. Този извод го правя въз основа на справката от полицията с криминалистическите  регистрации и актуалното свидетелство за съдимост от вчерашна дата. Лицето Н. не е реабилитиран, налице е висящо административно производство. Представено е доказателство,  че е налице също административно производство по делото за реабилитация на лицето. Същото е висящо пред ВАС със страна РС-Б**. Посочените арг**ти ме мотивират да не уважавате искането за изменение МНО „Домашен арест”. Движейки се по самото искане, като арг**т е посочено обучението на обв.Н. като студент в БСУ. Същият  по основателна причина не е имал пречка от прокуратурата да напуска домашния си адрес. Събрани са изключително много подписи, които макар, че не касаят настоящето наказателно производство, все пак отразяват мнението на част от нашето общество, но има все пак друга част от обществото, която не е съгласна с деянието.

АДВ.П.: Уважаеми г-н съдия, беше посочено, че подзащитния ми има опасност да въздейства на свидетелите по делото.Считам това за неоснователно, той ако е имало такава опасност би следвало същите да бъдат разпитани пред първоинстанционния съд и техните показания да бъдат закрепени, което не е сторено. Явно такава опасност не съществува.Изминали са почти два месеца от разследването и  с подзащитния ми не се вършат никакви следствени действия.Той престоява принудително в дома си, без да имал полза от разследването, нито от прокуратурата. Основанието на което първоначално беше взета МНО „Домашен арест”, а именно че има опасност да извърши престъпление, считам, че не е налице и както обществото и голяма част от юристите се спекулира с тежките МНО.Считам наложената му МНО „Домашен арест”като предварително наказание затова, че е изразил гражданската си позиция. Колкото до това дали има опасност да извърши престъпление, считам за голо безпочвено основание без никаква защита. Ако се погледне по ясно се вижда, че той е реабилитиран, за което не е нужно дори да бъде водено дело – реабилитацията настъпва автоматично. Както чухме от свидетеля, на практика се получава едно принудително пребиваване в дома му, от което вреда търпят той, семейството му, детето му и неговите близки. Също е видно, че е започнал да изпитва финансови затруднения – говорим за неговото семейство  и всичко това е заради въображаемото предположение, че може да извърши престъпление. Считам за нужно да посоча, че в разпита на тайния свидетел който ми беше предявен, се говори за П. и другите момчета. Считам, че това изобщо не е правилно проведен разпит и целенасочено е поверен спрямо него за извършеното престъпление. От всичко може да се направи извода, че П. е някаква изкупителна жертва за нещо, и по образуваното дело се правят всякакви опити да бъде съден според мен за незнайно какво. Просто това са фактите казани с други думи. Още повече, че не са налице кумулативните предпоставки по чл.63 НПК, тъй като е реабилитиран. На практика има едно обвинение до 6 години  на едно неосъждано лице.Считам, че сме затворили един патриот, защото той е такъв, и това обвинение е обидно за него. След всичко казано, макар и на места леко пиперливо, моля съда да прецени обективно и уважи искането за изменение на МНО „Домашен арест” в по-лека такава, като имам предвид и описаното в нашето искане, както и подкрепата на толкова много граждани, българи, чужди от всякаква етнос в подкрепата събрана за около 15 дни.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.: - Считам, че опасенията на прокурора са неоснователни. Поради факта, че единствените доказателства събрани срещу мен са свидетелските показания на тримата афганистанци, които са снети пред съдия и закрепени  един път завинаги. На второ място никой незнае къде се намират те вече в Европа, за да им бъде въздействано по някакъв начин. Другите са свидетелски показания на защитения свидетел, който с тайна самоличност и няма как да му се въздейства. Както виждате и самите вие в папката по делото има събрани много доказателства, които ме оправдават и изцяло изключват обеществената опасност. Започвам да си задавам въпроса, ние в правова държава ли живеем и това не е ли политическо дело през 2016г.,  а не пред 1944г. Към този извод ме навеждат два факта неоспорими. Първият е упоритото и необосновано отричане на настъпилата по закон реабилитация, което ме навежда на мисълта, че това не е плод на вътрешното убеждение на обвинението, а може би на някой друг.Не само че съм реабилитиран, но за мен е настъпила пълната реабилитация по право по чл.88а НК, при което последиците от осъждане се отменят въпреки противоречащи на тази разпоредба законов указ. В Определението на РС- Б** от 2014г. чийто мотиви са със сила на присъдено нещо, защото става въпрос за наказателно дело. На второ място реш. на АС по адм.дело №526 с което съдията отменя вписването на обстоятелствата в свидетелството за съдимост. На трето място самия ответник е признал в изявлението си по време на делото, че реабилитация е постъпила, но към датата на подаване на заявлението в АС не е била настъпила. На четвърто място в тричленен състав на ОС Б** по същото дело при вземане на МНО определи, че съм реабилитиран напълно по право по чл.88а НК на 28.02.2016г. На следващо място следващия мотив който смятам, че делото е политическо, в Определение на БОС с който ми вземат „Домашен арест”, той изтъква като единствен арг**т това, че не съм търсил съдействие на органите на полицията. Видно от разпита на св.Матев и на други лица които са казали евентуално истината,  който потвърждава, че полицаите са изпратени там чрез мен. Истината, че още сутринта когато отидох в гората, аз се обадих на ** за да го предупредя, че може да търся съдействието му, защото може да се получи такава ситуация. Всеки ден съм бил проверяван по два пъти докато съм бил в „Домашен арест”, това като доказателство за депресията в мен и затова че си спазвам МНО. На последно място това дело до сега можеше да бъде приключено от прокуратурата и внесено в съда, но прокуратурата отказва да събира оправдаващи доказателства. Справката ми от моб.тел. на същия ден е видно с кой съм бил, кога съм тръгнал и кога съм се прибрал, само че се боя, че такива доказателства не са събрани по делото, ако бяха събрани делото щеше да е предявено. Моля съда изцяло да отмени МНО. Това което съм извършил не е престъпление. В папките по делото има множество доказателства за това. На последно място за 15 дни събрахме над 10 хиляди подписа, като една огромна част от тях са събрани от българи избягали, изгонени от майка България да живеят в други държави и докато ми изпращаха подписите си, те изразиха надеждата си така, че да се върнат и да изградим България заедно. Разбира се, че ако им докажем, че България е точно това от което те са избягали преди години, те никога отново няма да се завърнат.

Съдът се оттегля на съвещание.

Заседанието приключи в 16.10ч.

Съдът се оттегли на съвещание, след което ще  произнесе определението си, което ще обяви на страните в 17.00часа.

 

Производството  по реда на  чл.65 във вр. чл.62, ал.2 от НПК. Постъпила е молба  от адв. М.П. , АК Ш** защитник на обвиняемия П.К.Н. -  обвиняем по ДП №299 ЗМ – 60/2016г. по описа на РУ на МВР гр.Малко Търново, с което се иска изменение на взетата спрямо Н. мярка „домашен арест”.

Досъдебното производство е образувано на 11.04.2016г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.142а ал.1 от НК. В хода на проведените процесуално – следствени действия е установено , че извършител на деянието е лицето П.К.Н.,***. С постановление на РП Малко Търново от 13.04.2016г. Н. е привлечен в качеството на обвиняемо лице и е проведен разпит с него. На 14.04.2016г. спрямо Н. е постановено задържане за срок до 72часа. Направено е искане до РС Малко Търново за определяне на постоянна мярка „задържане под стража” на обвиняемия.

На 15.04.2016г. с Определение по ЧНД № 74/ 2016г.  на РС Малко Търново спрямо обвиняемия Н. е взета мярка за неотклонение „домашен арест”. С Определение от 21.04.2016г.  на ОС Б** мярката за неотклонение е била потвърдена.  

В настоящото съдебно заседание прокурорът изразява становище, че мярката за неотклонение на обвиняемия следва да бъде оставена в сила. Счита, че са все още налице предпоставките за вземене на мярка за неотклонение , налице е обоснованото предположение за извършеното от Н. деяние. Според представителя на прокуратурата , няма опасност Н. да се укрие , но има опасност да извърши друго престъпление и в частност да въздейства на другите свидетели по делото. Държавният обвинител смята, че въпроса за реабилитацията е все още предмет на административно дело и според неговото виждане обвиняемият не може да бъде считан за такъв , с оглед предствените спрвки за съдимост. Изъква, че мотива за промяна на мярката за неотклонение – обучението на обвиняемия в Б**кия свободен университет не е основание , поради факта, че прокуратурата не е възразявала той да напуска дома си при видима нужда за това. Изтъква , че наистина са събрани множество подписи в подкрепа на обвиняемия , но те изрязават само част от мнението на обществото. 

Защитникът  на обвиняемия  Н. пледира за вземане на по – лека мярка за неотклонение. Адвокат П. навежда следните доводи. Не смята, че може върху свидетелите да се въздейства, поради факта, че част от тях са били разпитани пред съдия и не е възможно да им се въздейства. Смята, че до момента не се вършат следствени действия с обвиняемия , поради което от мярката за неотклонение нямали полза нито обвиняемия нито прокуратурата. Изтъква , че с действиата си Н. е изразил гражданската си позиция, за което е получил предварително наказание. Излага и това , че обвиняемиет и семейството му изпитват затруднения – най – вече финансови от задържането му под домашен арест . Смята, че обвиняемият е реабилитиран и мярката е за обвинение с наказание до 6години лишаване от свобода , която се явява прекомерно тежка за Н..   Счита, че неправилно е проведен и разпита на свидетеля с тайна самоличност е неправлно проведен и в него се говори и за „други момчета”. Смята, че обвиняемият е съден за незнайно какво и е изкупителна жертва. 

Обвиняемият заявява, че не се признава за виновен. Моли съда да наложи по лека мярка за неотклонение . Твърди , че няма как да въздейства на другите свидетели, още повече , че тримата афганистански граждани са вече разпитани пред съдия, а има и свидетел с тайна самоличност. Събрани били доказателства , които само го опрадвават. Твърди, че въпреки административното дело реабилитацията спрямо него била настъпила. Заявява, че е търсил съдействие наполицията за задържане на афганистанските граждани и не е верен извода на ОС Б** в обратната насока. Даже предварително се бил свързал със св. **, за да го уведоми за възможността това да се случи, т.е. да установи имигранти и да ги задържи, с цел първият да се свърже с органите на реда. Изтъква, че прокуратурата не желае да събира оправдателни доказателства е негова полза и ако желаели това досега разследването е щяло да приключи. Също посочва, че са събрани множество подписи в негова полза от различни страни. Изтъква, че имало политически елемент в задържането му.

По делото са приложени док**ти, допуснат е разпит на свидетел.

 

  СЪДЪТ, обсъждайки доводите на страните и данните по делото приема за установено от фактическа страна следното:

 

На производство в РУ на МВР Малко Търново е Досъдебно производство № 299 ЗМ – 60/2016г. образувано на 11.04.2016г. срещу неизвестен извършител за деяние по чл. 142а, ал. 1 от НК. На 13.04.2016г.  П.К.Н. е привлечен като обвиняем  за извършено от него престъпление по чл.142а  ал.1 от НК, затова че на 10.04.2016г.  в землището на с.Звездец община Малко Търново противозаконно лишил от свобода ** -  тримата афганистански граждани. По делото са извършени действия по разследването: множество разпити на свидетели, претърсване и изземване на два адреса ,  извършено е разпознаване на лица,  разпитан е обвиняемия, назначени и изготвени са били няколко експертизи.

Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия Н., същият е осъждан с влезли в сила три броя присъди, но спрямо тях е настъпила реабилитация по право.

Мярката за неотклонение е процесуална принуда осъществявана спрямо обвиняемия с цел да осуети възможността той да извърши друго престъпление или да се укрие, както и да възпрепятства своевременното провеждане на наказателния процес от съответния орган в зависимост от фазата му на развитие, според чл. 57 от НПК.

Съдът преценява наличието на опасност от извършване на престъпление от подсъдимия въз основа на обективните данни по делото за личността на подсъдимия, независимо от това дали наказанието, предвидено в нормата на особената част от НК, го квалифицира като "тежко престъпление" по смисъла на чл.93 т.7 от НК. При преценка на това дали наложената мярка е подходяща и адекватна се вземат предвид критериите, посочени в  чл.56 ал.3 от НПК.

Видно от писмените материали по Досъдебно производство № 299 ЗМ – 60/2016г. по описа на РУ на МВР  гр.Малко Търново срещу обвиняемия П.Н. е повдигнато обвинение за  извършено престъпление по чл.142а  ал.1 от НК – за тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода” до шест години. Деянието е извършено спрямо три лица , посочени в съответното постановление - **. От събраните дотук в досъдебното производство доказателства, може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият Н.  е извършил визираното по-горе тежко умишлено  престъпление. Това предположение се обосновава от извършените процесуално-следствени действия – разпити пред съдия на пострадалите **, разпит на св. ** , разпит на свидетел с тайна самоличност, протокол за разпознаване на лица и предмети от 12.04.2016г. от разпознаващото лице **, заключението на приложената по делото съдебно – техническа експертиза и анализ на профил с социалната мрежа „Фейсбук”. Не са налице доказателства, които да опровергават посоченият извод.

Следва да се отбележи, че в производството по чл.64 от НПК, оценъчния критерий на съда се свежда до обоснованост на подозряност на авторство на деянието, тоест степента на доказване предположението, като предпоставка на задържането, в тази фаза на процеса е значително по-ниска от същата, необходима на съда да постанови осъдителна присъда. В производството по чл. 65 от НПК се проверява законността на задържането , като основната тежест се пада на въпросите за разумността на срока на задържане, процесуалното поведение на страните, както и новонастъпили обстоятелства , които могат да обосноват промяна на мярката – здравословно състояние, лични и семейни фактори .

Непосредствен обект на престъплението противозаконно лишаване от свобода са обществените отношения, чрез които се осигурява обективната възможност на всеки човек да се придвижва свободно в пространството. Тази възможност може да бъде ограничавана само със закон, и то само от оправомощени за това държавни органи, какъвто не е настоящия случай. Пострадал от престъплението е лице, по отношение на което не съществува законово основание да бъде лишено от свобода. Елемент от обективната страна на състава е съдържанието на волята на жертвата, тоест, деянието е несъставомерно, ако пострадалият е дал своето съгласие да бъде лишен от възможността за свободно придвижване, като такъв не е настоящия случай. Касае се за резултатно престъпление. То е довършено в момента, в който бъде отнета обективната възможност на лицето да се придвижва свободно, а видно от материалите по делото и трите лица афганистански граждани са били лишени от възможност да се придвижват свободно в рамките на около 30 минути. От субективна страна, деянието се извършва умишлено: деецът следва да съзнава, че не съществува законово основание за ограничаване свободата на жертвата, и това, че жертвата не е дала съгласие да бъде ограничена свободата й. Тук е уместно да се обсъди и контрапозицията на защитата и обвиняемия , че това представлява своеобразно задържане на извършител на престъпление. Твърди се също, че е търсено съдействието на органите на реда , за да бъдат предадени тримата на компетентните власти. Частично за последното твърдение се намират доказателства в някой свидетелски показания. Същите обаче са сериозно разколебани от други събрани в делото доказателства – свидетелят с тайна самоличност разказва , че обвиняемият Н. е връзвал едно от лицата с миша опашка, ритал е бежанците със залоба и след това ги е насочил с думи да се връщат на Територията на Република Турция. На мястото на произшествието е направен оглед – на 15.04.2016г., където са намерени веществени доказателства , като едно от тях е и ползвана за връзване на бежанците миша опашка / пластмасова връзка/. На последно място в приложената към делото съдебно – техническа експертиза се вижда профил във Фейсбук на лицето ** . Установено е , че зад това име страницата се поддържа от обвиняемия Н. – докладна записка на р- ч Д. Я**. В изнесената от вещото лице снимка на страницата ясно се вижда , че на 10.04.2016г. е публикуван видеоматериал от задържането на тримата афганистанци, като над него има коментар – „задържане на мигранти и изпращане обратно в Турция” , „Никакви 112  никакви полицаи – предатели не ни трябват”, „Действаме сами!!!”.  Подобни словосъчетания напълно отричат възможността извършеното от Н. да е станало в името защита на националната граница , с цел възпиране на престъпници и предването им на съответните органи. По тази причина , и тук съдът ще застъпи част от мотивите на Окръжен съд гр. Б**, става ясно, че Н. се е подготвял да извърши деянието, не е имал за цел извърши действия с които да допринесе за предаването на тримата в ръцете на полицията и прокуратурата .

    Обвиняемият П.К.Н. е бил задържан на 14.04.2016г. Мярката му за неотклонение е била разгледана на 15.04.2016г. и потвърдена на 21.04.2016г. По тази причина изминалият срок до момента не може да се смята за основания за промяната на същата. В този период активно са извършвани следствени действия , които са допълнили доказателствени материал по делото с нови данни, част от които бяха обсъдени по – горе. Не отговаря на истината , че не са вършени следтсвени действия след задържането му с постоянна мярка, а няма изискване такива да се вършат постоянно с обвиняемия, стига разследването да се извършва ритмично и да се попълва своевременно доказателствения материал .  Що се касае до изложението на защитата , за това, че Н. е неосъждан – реабилитиран и марката за неотклонение  “домашен арест” би попречила на обвиняемия да получава доходи за издръжка на семейството си, настоящата инстанция счита, че това  не е ново обстоятелство и е било взето предвид от Малкотърновския районен съд и Б**кия окръжен съд още  при определяне на мярката за неотклонение “домашен арест” и нейното потвърждаване. Разпита на доведение свидетел не допринесе за изясняване на горното обстоятелство.  По тази причина съдът смята , че няма основания да бъде променена мярката за неотклонение на обвиняемия и молбата на защитата и Н. следва да бъде отхвърлена , а настоящата мярка за неотклонение „домашен арест” потвърдена. 

С оглед горното и на основание Воден от горните мотиви, съдът на основание чл.62, ал.2, чл.65, ал.4 и чл.60 НПК,  Районен съд-Малко Търново

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на обвиняемия по Досъдебно производство № 60 по описа за 2016г. на РУ МВР - гр. Малко Търново/ пр. пр. № 129/ 2016г. на РП Малко Търново/  П.К.  Н. роден на ***г***, ЕГН:**********, български гражданин, женен, осъждан, с постоянен адрес *** за изменение мярката за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ“ в по-лека такава, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ", взета по отношение на П.К.  Н. роден на ***г***, ЕГН:**********, български гражданин, женен, осъждан, с постоянен адрес *** обвиняем по Досъдебно производство № 60 по описа за 2016г. на РУ МВР - гр. Малко Търново/ пр. пр. № 129/ 2016г. на РП Малко Търново/, постановена с влязло в сила определение по НЧД № 74 от 15.04.2016г., на Малкотърновски районен съд.

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.65, ал. 6 от НПК, срок от ЕДИН МЕСЕЦ, в който е недопустимо ново искане за промяна на мярката за неотклонение от обвиняемия

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд-Б**, считано от днес.

 

НАСРОЧВА  делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 10.06.2016г. от 14.00 ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

Препис от определението след влизането му в сила да се приложи по Досъдебно производство № 299 ЗМ – 60/2016г.  по описа на РУ на МВР Малко Търново, както и да се връчи на: Директор ОД„Охрана на СВ” гр.Б**  и Началник ОД МВР гр.Б** (по факс и с  придружително писмо) за сведение и изпълнение.

 

 

Определението бе обявено в присъствието на страните в 17.00 часа.

        

         Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.10 часа.

        

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                  Секретар: